Proiectul transatlantic EMINESCUPOE | Noutăţi, cu ocazia zilei de naştere a marelui poet şi scriitor american Edgar Allan Poe

0
186

Proiectul transatlantic EMINESCUPOE | Noutăţi, cu ocazia zilei de naştere a marelui poet şi scriitor american Edgar Allan Poe.

Pan­de­mia a afec­tat şi Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, pro­iect inspi­rat din­tr-un con­cept insti­tu­it de către Pro­fe­so­rul Geor­ge Mun­tea­nu („tri­a­da pre­cur­soa­re: POEBAUDELAIREEMINESCU”), con­cept întâl­nit în docu­men­ta­rea mea pen­tru teza de doc­to­rat „Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”, publi­ca­tă în Cole­cţia EMINESCIANA a Edi­tu­rii JUNIMEA şi lan­sa­tă la GAUDEAMUS, în noiem­brie 2017, aceas­tă teză fiind o pre­mie­ră în lite­ra­tu­ra universală.

Cu oca­zia zilei de naş­te­re a mare­lui poet şi scri­i­tor ame­ri­can EDGAR ALLAN POE (19 ianu­a­rie 1809), adu­cem câte­va pre­ci­zări. În cur­sul aces­tei săp­tămâni, vom orga­ni­za o tele­con­fe­rinţă cu par­te­ne­rii din Cluj-Napo­ca, de la Facul­ta­tea de jur­na­lism a Uni­ver­si­tă­ţii Bucu­reşti şi de la Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia (U.Z.P.R.) pen­tru a dis­cu­ta rea­li­za­rea (în pri­ma fază) a unei vari­an­te onli­ne a secţiu­nii a doua a Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, schim­bul tran­sa­tlan­tic de expe­rienţă pe MEDIA, eve­ni­ment HESPERUS ce urma să se desfă­şoa­re la Cluj-Napo­ca, la final de mar­tie 2021, cu spri­ji­nul Uni­ver­si­tă­ţii Babeş-Bolyai, a Edi­tu­rii ECOU TRANSILVAN, a UZPR, a mai mul­tor par­te­neri din ţară şi străinătate.

Rea­min­tim că „Man­ga­lia News” este par­te­ne­rul MEDIA de la Marea Nea­gră, PILON al Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, pro­iect ini­ţi­at de Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă HESPERUS.

19 ianu­a­rie 2021, 

Prof. Dr. Ioan Iacob,

Preşe­din­te­le Fun­da­ţi­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, Bucu­rești, România.

MN: Seri­a­lul de arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News des­pre acest admi­ra­bil pro­iect inter­națio­nal, poa­te fi vizu­a­li­zat AICI.


Man­ga­lia News, 19.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply