Profit.ro și EAD.ro lansează “Bursele Liviu Iancu” pentru jurnaliști. Premiem scriitura remarcabilă

0
191

Orlan­do Nicoa­ră: ”Pen­tru a ono­ra memo­ria regre­ta­tu­lui nos­tru coleg Liviu Ian­cu, Profit.ro și agen­ția EAD.ro vor acor­da, în fie­ca­re lună, câte o bur­să în valoa­re de 2.500 de lei, jur­na­liș­ti­lor care vor publi­ca mate­ri­a­le de excep­ție. Liviu Ian­cu a fost cel mai bun con­dei al redac­ți­ei Profit.ro și ne dorim să încu­ra­jăm jur­na­lis­mul bazat pe scri­i­tură de cali­ta­te, tot mai rar în mass-media ulti­mi­lor ani. Scri­i­tu­ra va fi, așa­dar, un cri­te­riu impor­tant în selec­ta­rea câștigătorilor. 

Invi­tăm cole­gii din pre­să să apli­ce pen­tru Bur­se­le Liviu Ian­cu, tri­mițând pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei ([email protected]) mate­ri­a­le­le jur­na­lis­ti­ce publi­ca­te cu nu mai mult de trei luni în urmă. Se poa­te înscrie ori­ce jur­na­list, indi­fe­rent de insti­tu­ția de pre­să la care lucrea­ză, fie că este anga­jat cu con­tract per­ma­nent sau cola­bo­ra­tor (revis­tă, ziar, site, post TV sau de radio), dacă mate­ri­a­lul a fost publicat/difuzat pe res­pec­ti­va plat­for­mă media.

In func­tie de numa­rul celor care se inscriu, exis­ta posi­bi­li­ta­tea ca, intr‑o luna sau per­ma­nent, să creș­tem numă­rul bur­se­lor la două. Per­so­nal, mi-am setat un obiec­tiv pen­tru 2021 în a con­vin­ge cât mai mul­te com­pa­nii să acor­de bur­se luna­re pen­tru jur­na­lis­mul de cali­ta­te. Deta­lii pe acest link. Mul­tu­mesc”.


Man­ga­lia News, 18.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply