Construirea drumului “Dobrogea Expres”, ce va face legătura între localitățile Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin – Brăila, din ce în ce mai aproape!

0
330

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța Mihai LUPU și Admi­nis­tra­to­rul Public Gabriel MONEA, au par­ti­ci­pat astăzi, împre­u­nă cu Sub­pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Ali ȘENOL ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții Com­pa­niei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re și cei ai pro­iec­tan­tu­lui Aso­ci­e­rea Sear­ch Cor­po­ra­tion SRL – Elgis Roma­nia SA, la pri­ma sesiu­ne de lucru pri­vind con­stru­i­rea dru­mu­lui expres Con­stan­ța – Tul­cea.

În momen­tul de față, tra­fi­cul ruti­er între Con­stan­ța și Tul­cea, se rea­li­zea­ză pe dru­mul națio­nal DN22(E87), iar tim­pul minim de par­curs este de 1 oră și 45 de minu­te. Pro­iec­tul de con­stru­i­re a dru­mu­lui expres, cu denu­mi­rea gene­ri­că “Dobro­gea Expres” este prins în Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră Mare (POIM) 2014–2020 și va avea indi­ca­ti­vul DX8.

De ase­me­nea, dru­mul este pre­vă­zut și în cadrul Mas­ter Pla­nu­lui Gene­ral de Trans­port al Româ­ni­ei și va face legă­tu­ra între Con­stan­ța – Baba­dag – Tul­cea – Isac­cea – Măcin – Brăi­la.

Sco­pul nos­tru este de a ne întâl­ni și de a dez­ba­te ori­ce pro­iect de dezvol­ta­re al aces­tui județ și impli­cit al regiu­nii în care locu­im. Să poți dezvol­ta un județ, pe lân­gă nece­si­tă­ți­le curen­te de trai, avem nevo­ie de dru­muri care să ne per­mi­tă o dezvol­ta­re eco­no­mi­că con­si­de­ra­bi­lă, dar și de o mobi­li­ta­te cât mai faci­lă a for­ței de mun­că. Con­stru­i­rea unui drum expres Con­stan­ța – Tul­cea repre­zin­tă o nece­si­ta­te strin­gen­tă a regiu­nii noas­tre. Împre­u­nă cu toți fac­to­rii impli­cați în dema­ra­rea, imple­men­ta­rea și con­stru­i­rea dru­mu­lui Dobro­gea Expres, ne-am întâl­nit astăzi pen­tru a vizu­a­li­za cele patru vari­an­te de tra­seu și de a dez­ba­te pe mar­gi­nea aces­to­ra” – a decla­rat Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța Mihai LUPU.

Din cele patru vari­an­te de tra­seu expu­se, în acest moment, niciu­na nu stră­ba­te sau inter­sec­tea­ză situri arhe­o­lo­gi­ce, iar din­tre aces­tea doar una nu se supra­pu­ne cu zone pro­te­ja­te sau care fac par­te din Situl Natu­ra 2000.

Ast­fel, cele patru alter­na­ti­ve de tra­seu au o lun­gi­me maxi­mă de 158 km și mini­mă de 106 km (din care 32 km din DN22 exis­tent va fi redi­men­sio­nat). Pro­iec­tul are ca scop prin­ci­pal redu­ce­rea tim­pu­lui de călă­to­rie și impli­cit a con­di­ți­i­lor de sigu­ran­ță a tra­fi­cu­lui ruti­er, iar valoa­rea ini­ția­lă esti­ma­tă a con­trac­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 18 mili­oa­ne lei.

Prin con­stru­i­rea aces­tui drum expres cel mai mult va avea de câști­gat sec­to­rul turis­tic al celor două jude­țe, Con­stan­ța și Tul­cea. Tot­o­da­tă, acest drum expres va avea un impact major pozi­tiv asu­pra creș­te­rii eco­no­mi­ce din regiu­ne, pre­cum și a numă­ru­lui agen­ți­lor eco­no­mici. Un fac­tor care a împie­di­cat, până în pre­zent, mobi­li­ta­tea urba­nă, așa cum am mai spus de mul­te ori, este repre­zen­tat de pla­ta taxei pe care locu­i­to­rii și turiș­tii o achi­tă pen­tru a intra sau ieși din jude­țe­le Con­stan­ța și Tul­cea. Lucru care nu mi se pare firesc! Aceas­tă taxă are un impact nega­tiv și asu­pra trans­por­ta­to­ri­lor comer­ci­ali și con­si­der că ar tre­bui eli­mi­na­tă cât de curând posi­bil. Întâl­ni­rea de astăzi, a fost o pri­mă dez­ba­te­re dintr‑o serie de sesiuni de lucru, ce se vor con­cre­ti­za prin con­stru­i­rea Dru­mu­lui Dobro­gea Expres, atât de nece­sar locu­i­to­ri­lor Dobro­gei”, a mai pre­ci­zat Mihai LUPU, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply