Prima întâlnire oficială a conducerii Consiliului Județean Constanța cu reprezentanții Organizațiilor Non Guvernamentale

0
178

Vreau ca aceas­tă pri­mă întâl­ni­re să fie înce­pu­tul unei cola­bo­rări pe ter­men lung între soci­e­ta­tea civi­lă și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța” — a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai LUPU.

Sco­pul întâl­ni­rii a fost ace­la de a îi cunoaș­te pe repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții civi­le cât și de fami­li­a­ri­za­re cu obiec­tul de acti­vi­ta­te al fie­că­rui ONG par­ti­ci­pant. Au fost pre­zenți repre­zen­tan­ții a pes­te 70 de Orga­ni­za­ții Non Guver­na­men­ta­le care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în jude­țul Constanța.

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re vom dema­ra o serie de întâl­niri, pe fie­ca­re sec­tor în par­te și ne vom focu­sa aten­ția pe dome­ni­i­le pri­o­ri­ta­re. Mul­țu­mesc tutu­ror pen­tru mun­ca și efor­tu­ri­le pe care le depu­neți în cre­a­rea unui vii­tor mai bun!” — decla­ră Ste­li­an GIMA, Vice­pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Constanța.

Eve­ni­men­tul s‑a des­fă­șu­rat la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret “Jean Con­stan­tin”, cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2, sala fiind ocu­pa­tă în pro­por­ție de doar 10 % din capacitate.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply