PREMIILE LIGII SCRIITORILOR, PENTRU CĂRȚILE APĂRUTE ÎN ANUL EDITORIAL 2020

1
234

PREMIILE LIGII SCRIITORILOR, PENTRU CĂRȚILE APĂRUTE ÎN ANUL EDITORIAL 2020.

Liga Scri­i­to­ri­lor pre­mi­a­ză, an de an, cele mai bune pro­du­se edi­to­ri­a­le care au văzut lumi­na tipa­ru­lui în anul edi­to­ri­al pre­ce­dent. Pen­tru aceas­tă edi­ție, au fost lua­te în con­si­de­ra­re căr­ți­le sosi­te pe adre­sa con­du­ce­rii națio­na­le a LSR pen­tru juri­za­re până în 24 ianu­a­rie 2021, repre­zen­tând aproa­pe 150 de titluri, făcân­du-se câte trei selec­ții pen­tru fie­ca­re gen lite­rar și în final au fost sta­bi­li­te căr­ți­le câștigătoare.

Cele 148 de titluri de cărți și revis­te selec­ta­te au apă­rut sub sigle­le unui număr de 21 de edi­turi din 16 ora­șe din țară.

Ținând cont de fap­tul că aces­te cărți au fost scri­se în inte­ri­o­rul Lite­ra­tu­rii Româ­ne, pre­mi­i­le s‑au acor­dat exclu­siv pe baza cri­te­ri­u­lui valoric, indi­fe­rent de apar­te­nen­ța la vreo orga­ni­za­ție pro­fe­sio­na­lă a auto­ri­lor. Liga Scri­i­to­ri­lor, mili­tând con­sec­vent pen­tru pro­mo­va­rea spi­ri­tu­lui demo­cra­tic în lumea lite­ra­ră, de ace­ea adop­tat acest prin­ci­piu încă de la înfi­in­ța­re, în 2006, prin Statut.

Juri­ul, for­mat din scri­i­to­rii Iuli­an Pat­ca (pre­șe­din­te­le juri­u­lui), Gavril Moi­sa, Voichi­ța Pălă­cean-Vereș, Ionuț Țene și Ion Con­stan­ti­ne­scu, reu­nit în ședin­ță în 26 ianu­a­rie 2021, a hotă­rât pre­mi­e­rea celor mai bune cărți apă­ru­te în anul edi­to­ri­al 2019, astfel:

Pre­mi­ul națio­nal pen­tru Ope­ra Omnia

FLORIN ȚENE, poet, pro­za­tor, cri­tic și isto­ric lite­rar, ese­i­st și jurnalist

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de poe­zi­eˮ (din 19 nominalizări)

DORIAN MARCOCI – pen­tru volu­mul „Tune­luri de lumi­năˮ, Ed. Info­Ra­pArt, Galați

TEODOR BARBU – pen­tru volu­mul „Exer­ci­țiu bono­mˮ, Ed. Kit­com, Verguleasa

EUGEN COȚA – pen­tru volu­mul „Zbor prin ano­tim­puri (poe­me de iubi­re și paro­die)”, Ed. Nappo­ca Nova, Cluj-Napoca

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de pro­zăˮ (roman) (din 18 nominalizări)

OCTAVIAN IRIMIEȘ, pen­tru roma­nul „Târâți de soar­ta cru­dă”, Ed. Napo­ca Star, Cluj-Napoca

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de pro­ză scur­tăˮ (din 13 nominalizări)

MARIANA MOGA, pen­tru volu­mul „Negus­to­a­rea de ilu­zii”, Ed. Ștef, Iași

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de sati­ră și umorˮ (din 11 nominalizări)

EUGEN ALBU, pen­tru volu­mul „Vizi­ta mare. Catre­ne com­pen­sa­teˮ, Ed. Ecou Transil­van, Cluj-Napoca

MIHAI SĂLCUȚAN, „Nigri­mi­a­da”, Ed. Edi­tGra­ph, Buzău

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de cri­ti­că, eseu și isto­rie lite­ra­răˮ (din 17 nominalizări)

CRISTINA SAVA – pen­tru volu­me­le „Emi­ne­scu. Lec­tu­ră și inter­pre­ta­reˮ și „De la poe­zie la mito­lo­gie”, Ed. Vatra Veche, Târ­gu Mureș

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de memo­ria­lis­ti­că și spi­ri­tu­a­li­ta­teˮ (din 12 nominalizări)

FLOAREA R. CÂNDEA, CARINA BABA – pen­tru volu­mul „O via­ță de om într‑o jumă­ta­te de vea­cˮ, Ed. UZPR, București

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea mono­gra­fi­că și de cul­ti­va­re a valo­ri­lor tra­di­țio­na­leˮ (din 12 nominalizări)

MIRCEA DAROȘI – pen­tru volu­mul „Gavril Istra­te, arde­lea­nul mol­do­ve­ni­zat”, Ed. Ecou Transil­van, Cluj-Napoca

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de anto­lo­gie și de cul­ti­va­re a valo­ri­lor lite­ra­reˮ (din 13 nominalizări)

NADIA FĂRCAȘ – pen­tru volu­mul „Eco­ul sin­gu­ră­tă­ții. Momen­te din vre­mea pan­de­mi­eiˮ, Ecou Transil­van, Cluj-Napoca

LUCIA BIBARȚ, „În jocul tim­pu­lui”, Ed. Con­cor­dia, Arad

ION NĂLBITORUL “Zătreni, file de legendă.

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de debu­tˮ (din 8 nominalizări)

MARIA-ARIANA BĂZĂVAN – pen­tru volu­mul „Roua ros­ti­ri­lor întru­pa­teˮ, Ed. Napo­ca Star, Cluj-Napoca

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea de publi­cisti­că lite­ra­răˮ (din 9 nominalizări)

IOAN MITITEAN – pen­tru cel de-al 25-lea volum „În vâr­ful peni­țeiˮ, mono­gra­fie spi­ri­tu­a­lă a Țării Năsă­u­du­lui Ed. Napo­ca Star, Cluj-Napoca

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea pen­tru copiiˮ (din 10 nominalizări)

MARIAN HOTCA – pen­tru volu­mul „Poe­me­le copi­lă­ri­eiˮ, Ed. Euro­tip, Baia Mare

Pre­mi­ul „Lau­da­ti­oˮ al revis­tei „Ago­ra lite­ra­răˮ și al Ligii Scri­i­to­ri­lor din România

DAN TEODORESCU – pen­tru volu­mul „Ieșiți din casă!ˮ, Ed. PIM, Iași

Pre­mi­ul pen­tru „Car­tea – jur­nal de călă­to­ri­eˮ (din 7 nominalizări)

ILIE SEREDIUC – pen­tru volu­mul „În sudul Cau­ca­zu­luiˮ, Ed. PIM, Iași

Pre­mi­ul Spe­cial al Ligii Scri­i­to­ri­lor din România

ION N. OPREA, „Isto­rii, comu­ni­cări, mis­ce­l­la­nea”, vol. 17, Ed. Armo­nii Cul­tu­ra­le, Adjud

Pre­mi­ul pen­tru „Publi­ca­ții lite­ra­re peri­o­di­ceˮ (din 21 nominalizări)

Revis­ta „CULTURA VÂLCEANĂˮ (Rm.Vâlcea) – direc­tor Petre Cichirdan.

Comi­te­tul Direc­tor al LSR.


Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Doar nu era să ia pre­mi­ul națio­nal un sim­plu scri­i­tor, ci toc­mai pre­șe­din­te­le aces­tei Ligi. Este vre­un con­curs să nu câști­ge locul întâi cine­va din fami­lie? Nu‑i con­test meri­te­le scri­i­tori­cești, ci slu­găr­ni­cia celor care îl pun de fie­ca­re dată în frun­te. Mie, după ce am câști­gat doi ani (2012 și 2014) locul întâi la sec­țiu­nea roma­ne, nici nu-mi mai ridi­cau cole­te­le de la poș­tă, veneau retur. Nimic nou în România.

Leave a Reply