Polaris acţioneazǎ cu utilajele de deszăpezire pe strǎzile din Constanţa

0
125

Pola­ris M Hol­ding CONSTANTA. Dato­ri­tă aver­ti­za­ri­lor mete­o­ro­lo­gi­ce de tem­pe­ra­turi scăzute si nin­sori, coman­damen­tul de iar­nă din cadrul Pola­ris M Hol­ding a fost acti­vat încă de ieri sea­ră, 26 ianu­a­rie. Ince­pand cu ora 02:00, uti­la­je­le de deszăpezire, 9 sărăriţe şi 22 de autos­pe­ci­a­le au fost scoa­se pe străzile din muni­ci­pi­ul Constanța pen­tru îndepărtarea zăpezii şi com­ba­te­rea poleiului.

Uti­la­je­le de deszăpezire au staţionat în cele 9 punc­te prevăzute în pla­nul pen­tru com­ba­te­rea pole­iu­lui, pregătite să inter­vi­nă când situaţia o va impu­ne. Sărăriţele au început să împraştie mate­ri­al anti­de­ra­pant pen­tru a com­ba­te pole­iul de pe poduri, străzi şi bule­var­de, iar cele 22 de autos­pe­ci­a­le cu lamă inter­vin unde s‑a depus deja un strat de zapada.

Apro­xi­ma­tiv 150 de angajaţi curăţă manu­al zăpada din staţiile de auto­buz, pasa­je si scările de acces către intrările în unităţile sanitare.

Sto­cu­ri­le de mate­ri­al anti­de­ra­pant si com­bus­ti­bil sunt asi­gu­ra­te din timp pen­tru sezo­nul 2020–2021. Sunt pregătite 13 mii de tone de mate­ri­al anti­de­ra­pant si 40 de mii de tone de com­bus­ti­bil. Cantităţile de mate­ri­al anti­de­ra­pant si com­bus­ti­bil se pot supli­men­ta în funcţie de condiţiile mete­o­ro­lo­gi­ce, ast­fel încât acti­vi­ta­tea sa se desfăşoare în condiţii optime.

La momen­tul trans­mi­te­rii aces­tei infor­mari se cir­cu­lă în condiţii nor­ma­le de iar­nă, fără ca tra­fi­cul ruti­er şi pie­to­nal să fie afec­tat, iar întreaga acti­vi­ta­te de deszăpezire este moni­to­ri­za­tă per­ma­nent, pen­tru ges­tio­na­rea ope­ra­ti­vă a even­tu­a­le­lor urgențe cau­za­te de condiţiile meteo nefavorabile.

Pola­ris M Hol­ding şi Primăria Constanța reco­man­dă uti­li­za­rea cu precădere a mij­loa­ce­lor de trans­port în comun şi evi­ta­rea utilizării auto­mo­bi­le­lor per­so­na­le în aceas­tă peri­oa­da. De ase­me­nea, în peri­oa­de­le cu nin­sori abu­n­den­te, deţinătorii de auto­tu­ris­me sunt rugaţi să nu‑şi par­che­ze auto­tu­ris­me­le la mar­gi­nea dru­mu­lui, ast­fel încât să nu îngreuneze acce­sul uti­la­je­lor de deszăpezire, plu­gu­it şi com­ba­te­re a poleiului.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply