Platformă politică de bezea, propusă de Ioan Iacob, sub formă de semipamflet demi-politico-gastronomic

0
200

Plat­for­mă poli­ti­că de bezea (semi­pam­flet demi-politico-gastronomic)

Am dis­cu­tat recent cu o doam­nă de la o cofe­tă­rie (din moti­ve de publi­ci­ta­te nu voi da nume­le cofe­tă­ri­ei!), care spu­nea că ar putea înfi­inţa “Par­ti­dul pră­ji­tu­ri­lor“, ea urmând a avea fun­cţia (ates­ta­tă pro­fe­sio­nal) de Preşe­din­te al “Par­ti­du­lui prăjiturilor“.

Redau, de pe repor­to­fo­nul memo­ri­ei, câte­va frag­men­te din aceas­tă discuţie.
- Cum vă veţi face cam­pa­nia electorală?
— Printr‑o plat­for­mă poli­ti­că de bezea.*
Vom oferi GRATUIT, ca pli­an­te ide­o­lo­gi­ce… prăjituri !
- Aveţi ceva care să vă deo­se­beas­că de cele­la­te partide?
— Da. O exten­sie şi o restricţie!
- Puteţi detalia?
— Desi­gur. Exten­sia se refe­ră la fap­tul că nu exis­tă vâr­stă mini­mă sau loca­ţie geo­gra­fi­că obli­ga­to­rie pen­tru mem­brii. Așa­dar, din “PP“ / Par­ti­dul pră­ji­tu­ri­lor vor putea face par­te ŞI COPIII din ÎNTREAGA LUME! Pre­co­ni­zăm că vom deve­ni CEL MAI MARE (şi iubit!) PARTID din întrea­ga lume!
- Şi restricţia?
— Nu vor putea face par­te din PP cei afec­ta­ţi de dia­bet…, din cau­za “incom­pa­ti­bi­li­tă­ţii ide­o­lo­gi­ce“ cu plat­for­ma poli­ti­că a partidului! 🙂
- Avan­ta­je­le apar­te­nenţei la PP?
— Mem­brii aces­tui  par­tid vor pri­mi GRATUIT, la zile­le de naş­te­re şi ono­mas­tici şi săr­bă­tori ofi­ci­a­le, TORTURI sau PRĂJITURI la ale­ge­re, pe baza car­ne­tu­lui de mem­bru de partid!
- Câte­va pre­ci­zări din pro­gra­mul “BEZE­A­lis­tic“ de guvernare…
— Ofe­ri­rea de tiche­te DIN FRIŞCĂ GRATUITĂ pen­tru călă­to­rii din mij­loa­ce­le de trans­port în comun.
— Invi­ta­rea gru­pu­lui muzi­cal BZn la inau­gu­ra­rea unor impor­tan­te autos­trăzi din România.
- Sufi­cient, vă mulţu­mesc, m‑aţi con­vins! Ce număr de car­net de par­tid primesc?
— Pri­me­le 70 (sau 700… sau 7 mili­oa­ne, nu am sta­bi­lit încă) vor fi rezer­va­te pen­tru conducere!
- Şi coti­za­ţia de partid?
— Se poa­te achi­ta în ori­ce cofe­tă­rie din ţară sau străinătate.
- Con­stând în?
— Achi­zi­ţio­na­rea tri­mes­tri­a­lă a unui tort (sau echi­va­len­tul în prălituri).
- Doam­nă Preşe­din­te a „Par­ti­du­lui pră­ji­tu­ri­lor“, vă mulţu­mesc pen­tru con­vor­bi­re ţi vă urez SUCCES! O ulti­mă între­ba­re. Cu ce v‑ar putea com­ba­te opoziţia?
— Cu cas­tra­veţi (acri) vîn­du­ţi… grădinarilor!
- Încă o dată, vă mulţumesc!
— Cu plă­ce­re. Ce tort dori­ţi să achi­zi­ţio­na­ţi din pri­ma cotizaţie?

Ioan Iacob,
Cores­pon­dent “Man­ga­lia News”.
*Bezea­ua este un desert făcut din albuș de ou și zahăr.

MN: Vă reco­man­dăm să vizio­nați aici câte­va din­tre scri­e­ri­le și pro­iec­te­le cul­tu­ra­le admi­ra­bi­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra dom­nu­lui Prof. Dr. Ioan Iacob, publi­ca­te de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 30.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply