Patronii de la Mera Resort vor ridica un parc de distracții în Neptun

0
335

Fami­lia Movi­lea­nu, pro­pri­e­ta­ra com­ple­xu­lui hote­li­er Mera Resort din Venus, a inves­tit mili­oa­ne de euro în reno­va­rea și extin­de­rea resor­tu­lui și a altor hote­luri de pe lito­ra­lul româ­nesc și se pare că nu vor să se opreas­că aici cu inves­ti­ți­i­le. Aceștia vor să ridi­ce un parc de dis­trac­ții în sta­țiu­nea Nept­un.

În acest sens a fost cerut acor­dul de mediu de la Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui din Con­stan­ța pen­tru pro­iec­tul „Parc de dis­trac­ții – sta­țiu­nea Nept­un – spa­ții comer­ci­a­le – zona II”, iar infor­ma­ţi­i­le pri­vind pro­iec­tul pro­pus pot fi con­sul­ta­te la sedi­ul APM Con­stan­ța, pe stra­da Uni­rii nr. 23 şi la sedi­ul Mera Resort SRL, cu sedi­ul în jude­țul Argeș, ora­șul Mio­ve­ni, car­ti­er Clu­ce­rea­sa, stra­da Depo­zi­te­lor nr. 1A.

Con­ti­nu­a­rea, în focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply