O istorie ilustrată a românilor de la Est de Prut, de Octavian Țâcu | UZPR — lansare de carte

0
196

O istorie ilustrată a românilor de la Est de Prut.

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia lansea­ză, joi, 28 ianu­a­rie, ora 11.00, în sala stu­dio TV, din B‑dul G‑ral Ghe­or­ghe Maghe­ru, nr. 28–30, volu­mul “O isto­rie ilus­tra­tă a româ­ni­lor de la Est de Prut”, autor Octa­vian Țâcu, apă­ru­tă la edi­tu­ra Litera.

Octa­vian Țâcu este isto­ric, om poli­tic și fost boxer pro­fe­si­o­nist din Repu­bli­ca Mol­do­va, de 7 ori cam­pi­on națio­nal la box, repre­zen­tat al Repu­bli­cii Mol­do­va la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de vară din 1996, la cate­go­ria 57–60 kg. A făcut par­te din Comi­sia pen­tru stu­di­e­rea și apre­ci­e­rea regi­mu­lui comu­nist tota­li­tar din Repu­bli­ca Mol­do­va, în ianu­a­rie 2010, iar în anul 2013 a fost Minis­tru al Tine­re­tu­lui şi Sportului.

În data de 7 decem­brie 2019, Octa­vian Țâcu a fost ales pre­șe­din­te al Par­ti­du­lui Uni­tă­ții Națio­na­le, cu vot una­nim în cadrul Con­gre­su­lui II Extra­or­di­nar al for­ma­țiu­nii. Este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ţii “Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iaşi, doc­tor în isto­rie, pro­fe­sor universitar.

Octa­vian Țâcu, depu­tat în Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va, este autor a 7 mono­gra­fii şi a pes­te 50 arti­co­le şti­inţi­fi­ce şi pes­te 150 arti­co­le pe pro­ble­me de isto­rie, şti­inţe poli­ti­ce şi rela­ţii internaţionale.

Supra­nu­mit “Omul cu cărţi­le”, depu­ta­tul Octa­vian Ticu dis­tri­bu­ie cărţi în bibli­o­te­ci­le publi­ce în cadrul cam­pa­niei “ Ce înseam­nă Uni­rea cu Româ­nia”, pe care o desfă­şoa­ră prin toa­te loca­li­tă­ţi­le Repu­bli­cii Moldova.

După ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le de la Chi­şi­nău, Octa­vian Țâcu, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Uni­tă­ţii Naţio­na­le, decla­ra că misiu­nea uni­o­ni­ş­ti­lor abia înce­pe în Repu­bli­ca Moldova.

Volu­mul, pro­pus spre lan­sa­re tra­tea­ză isto­ria româ­ni­lor de la Est de Prut ca par­te a cul­tu­rii și civi­li­za­ți­ei româ­nești, chiar dacă aceștia, după ane­xa­rea la Impe­ri­ul Rus în 1812, cunosc o evo­lu­ție dife­ren­ți­a­tă. Cer­ce­ta­rea se refe­ră la diver­se rami­fi­cări ale pre­zen­ței româ­nești în spa­ți­ul euro-asi­a­tic, de la Cau­caz, Cri­me­ea și Țări­le Bal­ti­ce, la Asia Cen­tra­lă, Sibe­ria și Extre­mul Orient. În ace­lași timp, auto­rul își pro­pu­ne ca prin acest demers să demo­le­ze mito­lo­gia sovi­e­ti­că a sepa­ră­rii din­tre mol­do­ve­ni și români, încer­când o recon­ci­li­e­re a româ­ni­lor de la Est de Prut în pro­ble­ma iden­ti­ta­ră și o accep­ta­re a fap­tu­lui că fac și ei par­te din spa­ți­ul românesc.

Invi­ta­ţi de onoa­re:
Isto­ri­cii Bogdan Bucur, Con­stan­tin Cor­nea­nu, Ion Constantin.
Diplo­ma­ții Nea­gu Udro­iu, Ioan Popa, Iuli­a­na Gorea Cos­tin, Mihai Gribincea.


Man­ga­lia News, 28.01.2021. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Diaconu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply