Muzeul Național de Istorie a României celebrează Ziua Culturii Naționale

0
84

Cu oca­zia Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le săr­bă­to­ri­tă pe 15 ianu­a­rie, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei va expu­ne, în pre­mie­ră, afi­șul pri­mu­lui film docu­men­tar româ­nesc “Emi­ne­scu, Vero­ni­ca, Cre­an­gă”, din 1914, film come­mo­ra­tiv rea­li­zat de Octav Minar și edi­tat de Casa Pathé Frères. Afi­șul, recu­pe­rat în anii ’80, din podul unei case, în tim­pul demo­lă­rii car­ti­e­ru­lui Ura­nus, face par­te din colec­ția Aso­ci­a­ți­ei Muze­ul Jucă­ri­i­lor, par­te­ner apro­pi­at al MNIR și a fost res­ta­u­rat recent în labo­ra­to­rul de res­ta­u­ra­re car­te al muzeului.

Cu ace­eași oca­zie, va avea loc, într-un cadru res­trâns, fără par­ti­ci­pa­rea publi­cu­lui, situ­a­ție impu­să de pan­de­mia de COVID-19, des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a expo­zi­ți­ei “Frag­ment. Expe­rien­ța res­ta­u­ră­rii”, moment ce va fi dis­po­ni­bil onli­ne, pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok și pe cana­lul de You­Tu­be ale muze­u­lui. Expo­zi­ția, des­chi­să publi­cu­lui încă din luna decem­brie a anu­lui care toc­mai s‑a înche­iat, pro­pu­ne vizi­ta­to­ri­lor o incur­siu­ne în fas­ci­nan­ta lume a res­ta­u­ră­rii patri­mo­ni­u­lui, dez­vă­lu­ind modul în care obiec­te­le muze­a­le dobân­desc noi eta­pe în exis­ten­ța lor, prin acti­vi­tă­ți­le pro­fe­si­o­nis­te des­fă­șu­ra­te în labo­ra­toa­re­le de res­ta­u­ra­re ale Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei: car­te, cera­mi­că, lemn, metal, pic­tu­ră și tex­ti­le. Ast­fel, vizi­ta­to­rii vor putea des­co­peri isto­ria, alt­fel poves­ti­tă, cu aju­to­rul celor pes­te 200 de bunuri cul­tu­ra­le res­ta­u­ra­te (une­le eta­la­te în pre­mie­ră, alte­le cla­sa­te în cate­go­ria Teza­ur), pre­cum și deta­lii mai puțin cunos­cu­te des­pre acti­vi­ta­tea de res­ta­u­ra­re și impor­tan­ța aces­te­ia pen­tru mana­ge­men­tul colec­ți­i­lor muzeale.

În ace­lași timp, anun­țăm înce­pu­tul cola­bo­ră­rii cu plat­for­ma BookTes.com (https://booktes.com/bilet/muzeul-national-de-istorie-a-romaniei), prin inter­me­di­ul căre­ia muze­ul ofe­ră un bene­fi­ciu nou publi­cu­lui său, și anu­me posi­bi­li­ta­tea de achi­zi­țio­na­re onli­ne a bile­te­lor de acces în expo­zi­ții, pre­cum și la eve­ni­men­te­le ce se vor des­fă­șu­ra în cadrul muze­u­lui, bile­te­le cla­si­ce achi­zi­țio­na­te de la casa de bile­te a muze­u­lui fiind în con­ti­nu­a­re vala­bi­le. Prin­tre avan­ta­je­le achi­zi­țio­nă­rii onli­ne a bile­te­lor de acces se numă­ră dis­po­ni­bi­li­ta­tea onli­ne a ser­vi­ci­u­lui, 24 din 24 de ore, posi­bi­li­ta­tea de a face pla­ta direct cu car­dul, emi­te­rea bile­tu­lui elec­tro­nic trans­mis pe ema­il sau în con­tul uti­li­za­to­ru­lui de pe site sau de pe plat­for­ma de bilete.

În urma fina­li­ză­rii cu suc­ces a unei comenzi onli­ne, cum­pă­ră­to­rul pri­meș­te pe adre­sa de e‑mail fur­ni­za­tă, bile­te­le cum­pă­ra­te, pe care apoi le poa­te prin­ta pen­tru a le pre­zen­ta la intra­rea în muzeu sau poa­te pre­zen­ta bile­te­le direct pe ecra­nul tele­fo­nu­lui. Acce­sul la muzeu se face în baza sca­nă­rii codu­lui QR de pe bilet. Codu­ri­le QR sunt uni­ce și fie­ca­re per­mi­te acce­sul unei sin­gu­re per­soa­ne la muzeu. Bile­te­le achi­zi­țio­na­te onli­ne au un ter­men de vala­bi­li­ta­te de 30 de zile din momen­tul achi­zi­țio­nă­rii acestora.

Acce­sul în expo­zi­ți­i­le per­ma­nen­te și tem­po­ra­re ale muze­u­lui va fi gra­tu­it, în data de 15 ianuarie!


Man­ga­lia News, 15.01.2021. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Diaconu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply