MUZEUL JECZA — COLECȚIA DIGITALĂ DE SCULPTURĂ a Fundației TRIADE a fost inaugurată online în cadrul webinariilor UPT #impreunaonline

0
178

COLECȚIA DIGITALĂ DE SCULPTURĂ a Fun­da­ți­ei TRIADE a fost inau­gu­ra­tă onli­ne în cadrul webi­na­ri­i­lor UPT #impre­u­naon­li­ne.

Pro­iec­tul COLECȚIA DIGITALĂ DE SCULPTURĂ, inte­grat în ver­siu­nea vir­tu­a­lă a Muze­u­lui Jec­za și rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, în con­tex­tul ”Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le”, a fost fina­li­zat și inau­gu­rat onli­ne vineri, 29 ianu­a­rie 2021, în cadrul celei de‑a XX‑a edi­ții a seri­ei de webi­na­rii #impre­u­naon­li­ne — „Povești digi­ta­le în Muze­ul Jec­za”. Au fost pre­zenți la eve­ni­ment pes­te 300 de par­ti­ci­panți, prin­tre care oameni de cul­tu­ră din medi­ul aca­de­mic, apro­pi­ați ai Fun­da­ți­ei Triade.

În cadrul celei de‑a XX‑a edi­ții a webi­na­ri­i­lor din seria Împre­u­nă Onli­ne, par­te­ne­rii pro­iec­tu­lui COLECȚIA DIGITALA DE SCULPTURA – Fun­da­ția Inte­rart Tri­a­de, Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca — prin Cen­trul Mul­ti­me­dia și Cen­trul de eLear­ning — și Gale­ria Jec­za au pre­zen­tat celor pes­te 300 de par­ti­ci­panți Muze­ul Jec­za, prin „poveș­ti­le digi­ta­le” ale sculp­tu­ri­lor (digi­tal sto­ry­te­l­ling) — pre­zen­ta­rea dru­mu­lui cre­a­tiv, por­nind de la idee – con­cept – schi­ță – matri­ță și până la lucra­rea fina­lă, dar și pagi­na web cu ele­men­te de ima­gini 2D, ima­gini de rea­li­ta­te aug­men­ta­tă, tururi vir­tu­ale pen­tru vizu­a­li­za­rea ope­re­lor de artă și, tot­o­da­tă, colec­ția digi­ta­lă a 100 de sculp­turi Peter Jecza.

Mode­ra­tor al eve­ni­men­tu­lui a fost dr. ing Dia­na Ando­ne — direc­tor Cen­trul de e‑Learning UPT, iar în rân­dul celor care au luat cuvân­tul s‑au numă­rat ini­ția­toa­rea pro­iec­tu­lui, dr. Sori­na Jec­za-Iano­vici — Fun­da­ția Inte­rart Tri­a­de, Andrei Jec­za — Jec­za Gal­le­ry, repre­zen­tan­ții Uni­ver­si­tă­ții Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra – conf.dr.ing. Flo­rin Dră­gan, rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ții, și prof.dr.ing. Radu Vasiu, direc­to­rul Cen­tru­lui de Mul­ti­me­dia –, echi­pa de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui – Ș.L. dr. ing Mugu­raș Moco­fan, Ș.L dr. ing. Sil­viu Vert, Ș.L. dr. ing. Andrei Ter­nau­ciuc, ing. Danie­la Sto­ica și Rafa­el Leu­cu­ța, ală­tu­ri de oame­nii de cul­tu­ră timi­șo­reni invi­tați — scri­i­to­rii prof.dr. Pia Brîn­zeu, Robert Șer­ban și prof.dr. Mar­cel Tolcea.

Eve­ni­men­tul a fost trans­mis live simul­tan pe plat­for­ma Zoom și pe pagi­ni­le de Face­bo­ok ale Fun­da­ți­ei Inte­rart Tri­a­de, ale Gale­ri­ei Jec­za, ale Cen­tru­lui de e‑LearningCen­tru­lui Mul­ti­me­dia și a pro­iec­tu­lui Digi­Cul­tu­re Eras­mus +, adu­nând zeci de mesa­je, feli­ci­tări și gân­duri pozi­ti­ve din par­tea audienței.

Par­ti­ci­pa­rea a fost gra­tu­i­tă, iar par­ti­ci­pan­ții au pri­mit Open Bad­ges (Cer­ti­fi­ca­te digi­ta­le deschise).

Pro­iec­tul poa­te fi vizi­tat la adre­sa https://jecza.ro/, unde vizi­ta­to­rii pot regă­si ele­men­te de ima­gini 2D, ima­gini de rea­li­ta­te aug­men­ta­tă, tururi vir­tu­ale pen­tru vizu­a­li­za­rea ope­re­lor de artă, pre­cum și o colec­ție digi­ta­lă impre­sio­nan­tă de 100 de sculp­turi Peter Jecza.

Deta­lii des­pre eve­ni­ment și înre­gis­tra­rea aces­tu­ia sunt dis­po­ni­bi­le la adre­sa: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-impreunaonline-povesti-digitale-in-muzeul-jecza/

Muze­ul Jec­za – dub­lat virtual

Lucră­ri­le sculp­to­ru­lui Peter Jec­za, con­sti­tu­i­te într‑o valo­roa­să Colec­ție muze­a­lă ce con­ți­ne atât ope­re fini­te, cât și mode­le­le cre­a­te de artist, și spa­ți­ul care le pune în valoa­re — Casa Jec­za, își dub­lea­ză de acum rea­li­ta­tea obiec­tu­a­lă cu pre­zen­ța în spa­ți­ul virtual.

Pro­iec­tul cul­tu­ral rea­li­zat cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii în con­tex­tul ”Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le”, numit COLECȚIA DIGITALĂ DE SCULPTURĂ a urmă­rit selec­ta­rea a 100 de lucrări de sculp­tu­ră, în sco­pul de a se con­sti­tui o Colec­ție-pilot pre­lu­cra­tă digi­tal, ce va con­sti­tui o iden­ti­ta­te vir­tu­a­lă a celei exis­ten­te în for­mă mate­ria­lă. Muze­ul Jec­za își con­sti­tu­ie, ast­fel, dublul său vir­tu­al, acce­si­bil ori­că­rui vizi­ta­tor non-prezent.

Pro­ce­se­le înles­ni­te de noi­le media – ce se refe­ră la digi­ti­za­rea, inde­xa­rea, arhi­va­rea ima­gi­ni­lor și racor­da­rea aces­tei arhi­ve digi­ta­le la arhi­ve și inde­xări euro­pe­ne și glo­ba­le – vor ușu­ra acce­sul unui public nou și divers spre artă, vor faci­li­ta con­sul­ta­rea mate­ri­a­lu­lui lăsat de artist, vor per­mi­te publi­cu­lui fami­li­a­ri­za­rea cu for­me­le sculp­tu­rii. Un număr de ”povești digi­ta­le” vor intra în isto­ria naș­te­rii ope­rei, vor urma dru­mul pe care artis­tul l‑a par­curs de la idee, la obiec­tul ce a mate­ria­li­zat gân­dul său.

Pro­iect cul­tu­ral rea­li­zat cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii.

Pen­tru vizu­a­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui, acce­sați: https://youtu.be/MdrUwLGu8M4.

Con­text – Webi­na­rii Împre­u­nă Online

Webi­na­ri­i­le împre­u­nă Onli­ne au debu­tat în luna apri­lie 2020, în con­tex­tul peri­oa­dei de nesi­gu­ran­ță cau­za­te de pan­de­mia COVID-19, cu obiec­ti­vul de a răs­pun­de împre­u­nă pro­vo­că­ri­lor întâm­pi­na­te de cadre didac­ti­ce, stu­denți și alți actori din medi­ul eco­no­mic, soci­al și cul­tu­ral, într-un mod cât mai prac­tic, în spi­ri­tul edu­ca­ți­ei des­chi­se și acce­su­lui liber la cunoaș­te­re. Aces­tea sunt orga­ni­za­te de Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra, prin Cen­trul de e‑Learning și în cola­bo­ra­re cu IEEE Româ­nia, Ali­an­ța Româ­nă a Uni­ver­si­tă­ți­lor Teh­ni­ce și Aso­ci­a­ția EDEN, săp­tămâ­nal, și au adu­nat, de‑a lun­gul celor 20 de edi­ții, pes­te 8.000 de par­ti­ci­panți din medi­ul uni­ver­si­tar, pre­u­ni­ver­si­tar, cul­tu­ral, dar și privat.

Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă și se face accesând link-uri­le de înre­gis­tra­re puse la dis­po­zi­ție în fie­ca­re săp­tămâ­nă pe pagi­na web ofi­ci­a­lă a CeL – https://www.elearning.upt.ro . Par­ti­ci­pan­ții pri­mesc un cer­ti­fi­cat digi­tal des­chis (Open Bad­ge) „Împre­u­nă online”.

Deta­lii des­pre webi­na­ri­i­le Împre­u­nă Onli­ne: https://elearning.upt.ro/ro/impreuna-online/

Deta­lii des­pre Cer­ti­fi­ca­te­le digi­ta­le des­chi­se Împre­u­nă Onli­ne: https://elearning.upt.ro/ro/open-badges-certificate-digitale-deschise-impreuna-online/

Infor­ma­ții des­pre eve­ni­ment sunt dis­po­ni­bi­le și pe:

Pagi­na web: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-impreunaonline-povesti-digitale-in-muzeul-jecza/

Face­bo­ok: https://www.facebook.com/CIDUPT/

You­tu­be: https://www.youtube.com/user/cidupt

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați aici și cele­lal­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre mare­le sculp­tor timi­șo­rean Peter Jec­za.


Man­ga­lia News, 30.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply