Municipiul Constanța a ieșit din carantină

0
198

Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța iese din caran­ti­nă în aceas­tă sea­ră, de la ora 20:00

După 42 de zile în care a fost sub caran­ti­nă zona­lă, muni­ci­pi­ul Con­stan­ța revi­ne la res­tric­ți­i­le spe­ci­fi­ce stă­rii de aler­tă, actu­a­li­za­tă prin Hotă­râre de Guvern. Ieși­rea din caran­ti­nă se va face înce­pând cu ora 20:00.

Ast­fel, cetă­țe­nii muni­ci­pi­u­lui, dar și cei care tranzi­tea­ză sau se află în Con­stan­ța, nu vor mai fi nevo­iți să com­ple­te­ze decla­ra­ții pe pro­pria răs­pun­de­re, în inter­va­lul orar 05:00 – 23:00. Vor rămâ­ne în vigoa­re res­tric­ți­i­le de cir­cu­la­ție exis­ten­te la nive­lul între­gu­lui teri­to­riu națio­nal, în inter­va­lul 23:00 – 05:00. Mai jos, pot fi con­sul­ta­te mode­le­le de decla­ra­ție și ade­ve­rin­ța anga­ja­tor.

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf
https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

Ieși­rea muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța din caran­ti­nă înseam­nă și ridi­ca­rea res­tric­ți­i­lor impu­se pen­tru cen­tre­le come­ri­ca­le. Înce­pând de mâi­ne, sâm­bă­tă, 2 ianu­a­rie a.c., ele vor putea func­țio­na și în zile­le de wee­kend și în săr­bă­to­ri­le lega­le. Pro­gra­mul de func­țio­na­re se va înche­ia, cel mai târ­ziu, la ora 21:00.

Acti­vi­ta­tea uni­tă­ți­lor de ali­men­ta­ție publi­că de tipul res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, este inter­zi­să. Aces­tea își vor relua func­țio­na­rea, dar doar pe tera­se, măsu­ră care, de alt­fel, se apli­că la nive­lul între­gu­lui județ, întru­cât recent a fost con­sta­ta­tă ofi­ci­al de CJSU rata de inci­den­ță de pes­te 3/1.000 locu­i­tori pe jude­țul Con­stan­ța.

NOTĂ: Res­ta­u­ran­te­le vor fi des­chi­se la inte­ri­or DOAR dacă, la 14 zile de la con­sta­ta­rea inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori, aceas­ta va fi mai scă­zu­tă față de indi­ce­le amin­tit. Spre exem­plu, dacă pe data de 14 ianu­a­rie a.c. rata de inci­den­ță va fi între 1,5/1.000 și 3/1.000, atunci res­ta­u­ran­te­le vor fi des­chi­se și la inte­ri­or, la o capa­ci­ta­te de 30%.

Toa­te pre­ve­de­ri­le apli­ca­bi­le pen­tru un județ în care a fost con­sta­ta­tă rata de inci­den­ță pes­te pra­gul de 3/1.000 de locu­i­tori, pot fi con­sul­ta­te în Ane­xa 4 a Hotă­rârii nr. 120 a CJSUhttps://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2020/12/H120-incidenta-judet.pdf

La data de 1 ianu­a­rie a.c., rata de inci­den­ță pe muni­ci­pi­ul Con­stan­ța este de 4,42. Rata a scă­zut con­stant în ulti­me­le săp­tămâni, cu pre­că­de­re în ulti­mul ciclu de caran­ti­nă pro­pus de CJSU și avi­zat de auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le.

Pe 20 noiem­brie, ziua în care muni­ci­pi­ul a intrat în caran­ti­nă, rata de inci­den­ță era de 9,35. La înce­pu­tul celui de-al doi­lea ciclu de caran­ti­nă, pe 4 decem­brie, rata de inci­den­ță a con­sem­nat o creș­te­re – 10,33 . Iar pe data de 18 decem­brie, când Con­stan­ța a por­nit în a tre­ia eta­pă de caran­ti­nă, rata înre­gis­tra un indi­ce de 8,65.

Am avut par­te de o lună și jumă­ta­te cum nu și‑a dorit cine­va vreo­da­tă. Știu că a fost frus­trant pen­tru mulți con­stăn­țeni să se sim­tă limi­tați, obli­gați să res­pec­te niș­te pre­ve­deri dure. Dar a fost sin­gu­ra solu­ție pen­tru reve­ni­rea la o sta­bi­li­ta­te. Măsu­ri­le au avut un carac­ter gra­du­al, ast­fel încât, după fie­ca­re nou pachet de măsuri sau după fie­ca­re inten­si­fi­ca­re a aces­to­ra, să putem eva­lua rezul­ta­te­le și să deci­dem dacă este nevo­ie, sau nu, de pasul urmă­tor. Sunt con­ști­ent că Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui nu a câști­gat capi­tal de ima­gi­ne, nu a împă­cat mul­tă lume, dar nu aces­ta este obiec­ti­vul nos­tru.

Rolul auto­ri­tă­ți­lor este să ia măsu­ri­le nece­sa­re sigu­ran­ței cetă­țea­nu­lui, chiar dacă aces­tea, une­ori, sunt nepo­pu­la­re. Iar, pe aceas­tă cale, le trans­mit con­stăn­țe­ni­lor să fie în con­ti­nu­a­re res­po­sa­bili, pen­tru că ame­nin­ța­rea nu a tre­cut. Dacă rata de infec­ta­re va creș­te, din nou, nu exclu­dem rein­tra­rea în caran­ti­nă. Totuși, sper că oame­nii au văzut cât de obo­si­tor este să tră­iești sub o ast­fel de pre­siu­ne, timp de o lună și jumă­ta­te, iar acest lucru poa­te cân­tări mult în acțiu­ni­le lor vii­toa­re, care vor fi ceva mai cum­pă­ta­te și rezer­va­te.

Închei prin a vă ura un an nou bun și să nu uităm că mai tre­bu­ie să avem răb­da­re. Așa cum mulți au spus‑o, sim­țim că sun­tem la înce­pu­tul sfâr­și­tu­lui aces­tei pan­de­mii. Până învin­gem, împre­u­nă, acest fla­gel, fac apel la con­ști­in­ța voas­tră și la res­pon­sa­bi­li­ta­tea fie­că­rui con­stăn­țean”, a decla­rat Sil­viu – Iuli­an COȘA, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 01.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply