Modificări Fiscale 2021 — Sinteză realizată de Valentina Saygo

0
415

Modificări Fiscale 2021 — Sinteză realizată de Valentina Saygo.

Ca de fie­ca­re dată, înce­pu­tul de an al con­ta­bi­li­lor vine cu mul­te modi­fi­cări legi­sla­ti­ve, de ne stă cozo­na­cul în gât.

Anul 2021 nu se lasă mai pre­jos și deja ne‑a îngro­pat de moni­toa­re ofi­ci­a­le cu mul­te modi­fi­cări legi­sla­ti­ve pen­tru medi­ul de afa­ceri.

Am alcă­tu­it o sin­te­ză scur­tă și conci­să, după câte­va zile bune de rume­gat hâr­tii și tras con­clu­zii.

Modi­fi­cări pri­vind faci­li­tă­ți­le eco­no­mi­ce de spri­jin în peri­oa­da pan­de­mi­ei

Spri­jin finan­ci­ar pen­tru Hore­ca, con­form OUG 224/2020

Se insti­tu­ie sche­ma de aju­tor de stat pen­tru între­prin­de­ri­le din dome­ni­ul turis­mu­lui, res­pec­tiv agen­ții de turism, uni­tăți de caza­re și uni­tăți ali­men­ta­re, a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă în con­tex­tu­al pan­de­mi­ei.

Coduri CAEN eli­gi­bi­le:

  • Agen­ții de turism licen­ți­a­te cu 7911, 7912, 7990
  • Struc­turi de caza­re 5510, 5520, 5530, 5590
  • Struc­turi de ali­men­ta­ție 5610, 5621, 5629, 5630

Sche­ma se deru­lea­ză până la 30 iunie 2021, iar pla­ta sume­lor se face în 30 zile de la sem­na­rea con­trac­tu­lui de finan­ța­re.

Suma alo­ca­tă este de 20% asu­pra dife­ren­ței din­tre cifra de afa­ceri din 2019 și cifra de afa­ceri din 2020, dar nu mai mult de 800.000 euro.

Aju­to­rul se acor­dă între­prin­de­ri­lor care:

  • Nu sunt în difi­cul­ta­te și/sau nu erau în difi­cul­ta­te la 31.12.2019
  • Nu au obli­ga­ții fis­ca­le res­tan­te
  • Pot cumu­la cu alte măsuri de spri­jin în limi­ta pla­fo­nu­lui de 800.000 euro

Scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui spe­ci­fic se pre­lun­geș­te până la data de 31 mar­tie 2021. Men­țio­nez că impo­zi­tul spe­ci­fic este plătit de con­tri­bu­a­bi­lii din Hore­ca, ce au o cifră de afa­ceri mai mare de 1.000.000 euro.

Eșa­lo­na­rea la pla­tă și scu­ti­rea de dobânzi și pena­li­tăți pen­tru obli­ga­ți­i­le buge­ta­re con­form OUG 69/2020 este pre­lun­gi­tă pen­tru peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2021 – 31 mar­tie 2021.

Ram­bu­r­să­ri­le de TVA cu con­trol ulte­ri­or se pre­lun­gesc până la 31 mar­tie 2021.

Șoma­jul teh­nic con­form OUG 30/2020 și indem­ni­za­ția pen­tru timp redus de mun­că (Kurzar­be­it) se pre­lun­gesc până la 30 iunie 2021.

Pen­tru anga­ja­ții în tele­mun­că, anga­ja­to­rul are posi­bi­li­ta­tea să decon­te­ze sala­ri­a­ți­lor o sumă de maxim 400 lei pe lună (cores­pun­ză­tor numă­ru­lui de zile din lună în regim de tele­mun­că), neim­po­zi­ta­tă și nejus­ti­fi­ca­tă, pen­tru aco­pe­ri­rea chel­tu­ie­li­lor anga­ja­tu­lui.

Decla­ra­rea bene­fi­ci­a­ru­lui real are ter­men de 90 zile de la înce­ta­rea stă­rii de aler­tă.

Alte modi­fi­cări fis­ca­le pen­tru 2021

Se sus­pen­dă popri­ri­le până la data de 31 mar­tie 2021.

Valoa­rea punc­tu­lui de amen­dă rămâ­ne ace­eași, res­pec­tiv 145 lei pen­tru anul 2021.

Sala­ri­ul minim pe eco­no­mie este pro­pus a fi sta­bi­lit la 2.300 lei (de la 2.230 lei), iar sala­ri­ul minim pen­tru stu­dii supe­ri­oa­re (2.350 lei) și sala­ri­ul minim din con­struc­ții (3.000 lei) rămân nemo­di­fi­ca­te. Modi­fi­ca­rea nu a fost publi­ca­tă la data pre­zen­tei infor­mări.

Bre­xit intră în vigoa­re de la 1 ianu­a­rie 2021, prin urma­re tranzac­ți­i­le cu Marea Bri­ta­nie sunt con­si­de­ra­te tranzac­ții extra­co­mu­ni­ta­re și nu mai apli­că taxa­re inver­să. Aten­ție la codul EORI și taxe­le vama­le pen­tru comen­zi­le deja efec­tu­a­te în UK. De ase­me­nea, cetă­țe­nii români care doresc să lucre­ze, să stu­die­ze sau să își dezvol­te afa­ce­rea pro­prie în Marea Bri­ta­nie, vor avea nevo­ie de viză.

Bilan­țu­ri­le semes­tri­a­le au fost eli­mi­na­te pen­tru fir­me­le cu cifra de afa­ceri mai mică de 1.000.000 euro.

Pla­fo­nul pen­tru apli­ca­rea TVA la înca­sa­re se modi­fi­că de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei. Amin­tesc că opțiu­nea pen­tru TVA la înca­sa­re se poa­te face până la 25 ianu­a­rie 2021.

Impo­zi­tul pen­tru clă­di­ri­le cu des­ti­na­ție mix­tă afla­te în pro­pri­e­ta­tea per­soa­ne­lor fizi­ce – supra­fa­ța uti­li­za­tă în scop nere­zi­den­ți­al se va sta­bili prin decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re, fără să mai fie nevo­ie de rapor­tul de eva­lu­a­re din 5 în 5 ani.

Livra­rea de locu­in­țe cu cota redu­să de TVA 5% către per­soa­ne fizi­ce rămâ­ne pla­fo­na­tă la 450.000 lei, chiar dacă Legea 296/2020 pre­ve­de creș­te­rea pla­fo­nu­lui la 140.000 euro. Ter­me­nul a fost pre­lun­git pen­tru 1 ianu­a­rie 2022.

Cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re pen­tru uti­li­za­rea auto­tu­ris­mu­lui în inte­res per­so­nal în cazul microîn­tre­prin­de­ri­lor – nu sunt supu­se impo­zi­tu­lui pe venit și nici a con­tri­bu­ți­i­lor soci­a­le.

Cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re în pri­vin­ța aco­pe­ri­rii cos­tu­ri­lor cu tes­ta­rea epi­de­mi­o­lo­gi­că și/sau vac­ci­na­rea sala­ri­a­ți­lor – nu sunt supu­se impo­zi­tu­lui pe venit și sunt con­si­de­ra­te chel­tu­ieli deduc­ti­bi­le.

Cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re refe­ri­toa­re la pla­fo­nul de 400 euro al asi­gu­ră­ri­lor de sănă­ta­te neim­po­za­bi­le anu­a­le pe per­soa­nă.

Aju­toa­re­le pen­tru adop­ție sunt con­si­de­ra­te veni­turi neim­po­za­bi­le și nu se taxea­ză cu con­tri­bu­ții soci­a­le.

Veni­tu­ri­le din divi­den­de nu se includ în baza impo­za­bi­lă pen­tru microîn­tre­prin­deri, dacă sunt pri­mi­te de la o per­soa­nă juri­di­că româ­nă.

Decla­ra­ția uni­că se depu­ne până la data de 25 mai 2021. Ace­lași ter­men este și pen­tru Decla­ra­ția 230, de redi­rec­țio­na­rea a 3,5% din impo­zi­tul anu­al către ONG-uri.

Cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re pen­tru impo­zi­ta­rea tiche­te­lor cadou pri­mi­te de alte per­soa­ne decât sala­ri­a­ții fir­mei – se includ în cate­go­ria veni­turi din alte sur­se și se impo­zi­tea­ză cu impo­zit pe venit.

Cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re pri­vind indem­ni­za­ți­i­le de spri­jin obți­nu­te de pro­fe­si­o­niști în peri­oa­da stă­rii de urgență/alertă. Aces­tea nu sunt con­si­de­ra­te veni­turi din des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții. Vor fi decla­ra­te în decla­ra­ția uni­că în sec­țiu­ne spe­cia­lă. Se dato­rea­ză impo­zit, CAS și CASS, dar cal­cu­lul se efec­tu­ea­ză sepa­rat față de veni­tu­ri­le rea­li­za­te din des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții. Nu se iau în cal­cul la înca­dra­rea în pla­fo­nul de venit sau pla­fo­nul de 12 sala­rii mini­me.

Îți doresc mul­tă răb­da­re și  treci cu bine prin acest an!

Foto cre­dit: Valen­ti­na Say­go.

Mai mul­te lucruri inte­re­san­te poți afla din car­tea Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor. Răsfoiește‑o un pic, sigur găsești ceva util.

Dă sha­re, dacă ți‑a fost de folos și îți mul­țu­mesc pen­tru asta!

MN: Alte arti­co­le sem­na­te de Valen­ti­na Saygo, atât de folo­si­toa­re tutu­ror între­prin­ză­to­ri­lor, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply