Miniștrii Cristian Ghinea (MIPE) și Claudiu Năsui (MEAT) anunță deblocarea măsurilor pentru IMM

0
277

Miniștrii Cristian Ghinea (MIPE) și Claudiu Năsui (MEAT) anunță deblocarea măsurilor pentru IMM.

Cris­ti­an Ghi­nea, minis­trul Inves­ti­ți­i­lor și Pro­iec­te­lor Euro­pe­ne și Cla­u­diu Năsui, minis­trul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui, anun­ță deblo­ca­rea celor trei măsuri de finan­ța­re pen­tru antre­pre­nori, lan­sa­te în con­tex­tul pan­de­mi­ei COVID-19.

Solu­ția iden­ti­fi­ca­tă asi­gu­ră resur­se­le nece­sa­re de bani pen­tru a aco­peri în între­gi­me buge­tul celor trei măsuri de spri­jin pen­tru antre­pre­nori, inclu­siv măsu­ra 3. Vineri, 15 ianu­a­rie, a avut loc între­ve­de­rea cu Comi­sia Euro­pea­nă pen­tru noti­fi­ca­rea sche­me­lor de aju­tor de stat în for­ma aștep­ta­tă de către zeci­le de mii de antre­pre­nori care au depus apli­ca­ții. În săp­tămâ­na 22 — 26 ianu­a­rie vom avea accep­tul pen­tru măsuri.

Schim­ba­rea cadru­lui legi­sla­tiv în tim­pul deru­lă­rii pro­ce­du­ri­lor, sur­se­le neclare de finan­ța­re, lip­sa de dia­log între minis­te­re și cu Comi­sia Euro­pea­nă au afec­tat sta­bi­li­ta­tea aces­tor inter­ven­ții ale sta­tu­lui român. Am depă­șit aces­te pro­ble­me prin mun­că și dialog.

Res­pec­ta­rea pro­mi­siu­ni­lor pe care sta­tul român le‑a făcut antre­pre­no­ri­lor repre­zin­tă un punct cru­ci­al în cre­a­rea unui rela­ții de încre­de­re între stat și medi­ul de afa­ceri, pen­tru că pre­dic­ti­bi­li­ta­tea joa­că un rol esen­ți­al în deter­mi­na­rea bunu­lui mers al ori­că­rei afaceri.

Cele trei măsuri de finan­ța­re au ca scop spri­ji­ni­rea mediu­lui de afa­ceri, care este extrem de afec­tat de pan­de­mia COVID și de efec­te­le asu­pra acti­vi­tă­ții comer­ci­a­le. Două din­tre aces­tea iau for­ma unor gran­turi: micro­gran­turi, adi­că 2.000 euro și gran­turi pen­tru capi­ta­lul de lucru de la 2000 euro până la 150.000 euro. În cazul celei de‑a tre­ia măsuri, gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții, valo­ri­le sunt cuprin­se între 50.000 euro și 200.000 euro.

După supli­men­ta­rea care a avut loc în octom­brie anul tre­cut, măsu­ri­le nu mai aveau toa­tă finan­ța­rea asi­gu­ra­tă. Con­cret, lip­seau 500 de mili­oa­ne de euro din fon­duri euro­pe­ne. Prin urma­re, au exis­tat mai mul­te dis­cu­ții între cei doi miniș­tri pre­cum și între aceștia și Comi­sia Euro­pea­nă, pen­tru a iden­ti­fi­ca o soluție.

Pasul urmă­tor este ca buge­tul să fie adop­tat de către par­la­ment, cu noi­le modi­fi­cări. De ase­me­nea, în ulti­me­le zile, în cadrul minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei și a agen­ți­i­lor din sub­or­di­ne, rit­mul de pro­ce­sa­re a cres­cut con­si­de­ra­bil la aproa­pe 845 de dosare/zi. Toa­te aces­tea înseam­nă că, oda­tă cu noul buget, banii vor intra în con­tu­ri­le apli­can­ți­lor admiși, într-un timp mult mai redus.

Cris­ti­an Ghi­nea, Minis­tru al Inves­ti­ți­i­lor și Pro­iec­te­lor Europene.

Cla­u­diu Năsui, Minis­tru al Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turismului.


Man­ga­lia News, 18.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply