Mihai LUPU, președintele Consiliului Județean Constanța, a avut astăzi o primă întâlnire de lucru cu primarii din județul Constanța

0
129

Mihai LUPU, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, a avut astăzi o pri­mă întâl­ni­re de lucru cu pri­ma­rii UAT-uri­lor din jude­țul Con­stan­ța. Con­sul­ta­rea a avut loc în sala “Remus Oprea­nu” a Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv, în cadrul pro­iec­tu­lui “Îmbu­nă­tă­ți­rea Capa­ci­tă­ții Admi­nis­tra­ti­ve a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța”.

Pro­iec­tul are ca obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce atât rea­li­za­rea Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re a Jude­țu­lui Con­stan­ța pen­tru peri­oa­da 2021 – 2027, cât și moder­ni­za­rea Arhi­vei Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Ast­fel, au fost sta­bi­li­te cele cinci eta­pe pen­tru ela­bo­ra­rea stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re. Aces­tea sunt struc­tu­ra­te după cum urmea­ză: ana­li­za situ­a­ți­ei exis­ten­te, struc­tu­ra­rea nevo­i­lor și a pri­o­ri­tă­ți­lor loca­le, ela­bo­ra­rea viziu­nii și a obiec­ti­ve­lor stra­te­gi­ce de dezvol­ta­re, con­sul­ta­rea pro­pu­ne­rii de stra­te­gie și, în final, adop­ta­rea stra­te­gi­ei ela­bo­ra­te.

Îmi doresc ca, împre­u­nă cu pri­ma­rii din jude­țul Con­stan­ța, să punem baze­le înfi­in­ță­rii unei Aso­ci­a­ții de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă, care să aibă ca scop final, prin atra­ge­rea de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui. Vă asi­gur de toa­tă cola­bo­ra­rea, iar rugă­min­tea mea este să con­ști­en­ti­zăm că acest demers este extrem de impor­tant în vede­rea dezvol­tă­rii sus­te­na­bi­le a aces­tui județ. Mul­țu­mesc doam­ne­lor și domni­lor pri­mari că au dat curs aces­tei invi­ta­ții și doresc să pre­ci­zez că soli­ci­tă­ri­le finan­ci­a­re ale UAT-uri­lor vor fi ana­li­za­te pe baza pro­iec­te­lor de dezvol­ta­re, fără dis­cri­mi­na­re și fără nici un parti pris. Tre­bu­ie să dezvol­tăm acest județ, împre­u­nă!” – a decla­rat Mihai LUPU, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Tot astăzi, în cadrul dis­cu­ți­i­lor au fost sta­bi­li­te și cinci gru­puri de lucru pen­tru ela­bo­ra­rea stra­te­gi­ei. Aces­tea sunt struc­tu­ra­te ast­fel:
— Gru­pul de lucru Coe­ziu­ne Soci­a­lă și Capi­tal Uman;
— Gru­pul de lucru Patri­mo­niu Natu­ral și Con­stru­it;
— Gru­pul de lucru Dezvol­ta­re Urba­nă și Admi­nis­tra­ție Publi­că;
— Gru­pul de lucru Infras­truc­tu­ră și Mobi­li­ta­te;
— Gru­pul de lucru Medi­ul de Afa­ceri.

De ase­me­nea, în cadrul întâl­ni­rii s‑a dis­cu­tat și des­pre situ­a­ția eco­no­mi­că a jude­țu­lui și s‑au făcut pași în iden­ti­fi­ca­rea direc­ți­i­lor prin­ci­pa­le de dezvol­ta­re pen­tru peri­oa­da 2021 – 2027, urmând ca în stra­te­gia dezvol­ta­tă, aces­te direc­ții să fie pri­o­ri­ti­za­te și par­ti­cu­la­ri­za­te pen­tru fie­ca­re UAT din județ.


 Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply