Mihai LUPU, președintele CJ Constanța, invită reprezentanții ONG-urilor la o întâlnire oficială, pentru realizarea unor proiecte comune care să vină în sprijinul locuitorilor din județ

0
225

Mihai LUPU, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, îi invi­tă pe repre­zen­tan­ții Orga­ni­za­ți­i­lor Non Guver­na­men­ta­le de pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța, la o întâl­ni­re ofi­ci­a­lă cu con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei. Acest eve­ni­ment are ca scop iden­ti­fi­ca­rea și dema­ra­rea unei cola­bo­rări pen­tru rea­li­za­rea unor pro­iec­te comu­ne care să vină în spri­ji­nul locu­i­to­ri­lor din jude­țul nostru.

Îmi doresc să con­ti­nui seria de întăl­niri, pe care am demarat‑o oda­tă cu între­ve­de­rea de lucru cu rec­to­rii și pre­șe­din­ții sena­tu­lui uni­ver­si­tă­ți­lor din Con­stan­ța, și cu repre­zen­tan­ții Orga­ni­za­ți­i­lor Non Guver­na­men­ta­le din Con­stan­ța. Avem pro­iec­te de cer­ce­ta­re împre­u­nă cu medi­ul aca­de­mic, care vor duce la valo­ri­fi­ca­rea și fruc­ti­fi­ca­rea aces­to­ra și dorim să dezvol­tăm pro­iec­te simi­la­re și cu soci­e­ta­tea civi­lă con­stăn­țea­nă. Sun­tem des­chiși la pro­pu­ne­ri­le veni­te din par­tea ONG-uri­lor și vom acor­da tot spri­ji­nul nos­tru pen­tru ela­bo­ra­rea și imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor cu impact asu­pra locu­i­to­ri­lor din jude­țul Con­stan­ța” – decla­ră Mihai LUPU, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Constanța.

Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra pe data de 25 ianu­a­rie 2021, înce­pând cu ora 11:00, în sala “Remus Oprea­nu” a Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv, cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor de sigu­ran­ță epi­de­mi­o­lo­gi­ce în vigoa­re. Toa­te Orga­ni­za­ți­i­le Non Guver­na­men­ta­le care doresc să par­ti­ci­pe la aceas­tă întâl­ni­re vor desem­na un sin­gur repre­zen­tant și vor putea acce­sa for­mu­la­rul de înscri­e­re onli­ne, pe site-ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, la urmă­to­rul link: http://www.cjc.ro/sectiune.php?s=215.


Man­ga­lia News, 16.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply