Mariana Mihuț — Pictură naivă | Tablouri animate | Foto/VIDEO

0
457

Mariana Mihuț — Pictură naivă | Tablouri animate | Foto/VIDEO.

Mari­a­na Mihuț repre­zin­tă a patra gene­ra­ție din renu­mi­ta fami­lie de pic­tori din Hăl­mă­gel, Brus­turi, jude­țul Arad.

IARNA,
de Nico­lae Labiș.
Totu‑i alb în jur cât vezi,
Noi podoa­be pomii-încarcă
Și vibrea­ză sub zăpezi
Sate­le ador­mi­te parcă.
Doam­na iarnă‑n goa­nă trece
În calești de vijelii,
Se tur­tesc pe gea­mul rece
Nasuri câr­ne și hazlii.
Prin odăi miroa­se a pâine,
A fum cald și amărui.
Zgreap­ță­nă la ușă-un câine
Să-și pri­meas­că par­tea lui…

”Amin­ti­ri­le păs­tra­te în albu­mul sufle­tu­lui și așter­nu­te în culori pe o pân­ză, sunt sin­gu­re­le care nu-ți pot fi lua­te vreodată”.

Tablo­uri ani­ma­te, cu lucrări rea­li­za­te de Mari­a­na Mihuț:

Vă invi­tăm să vizio­nați acest video cre­at de Véro­ni­que Bran­chet, edu­ca­toa­re în Nan­tes, Fran­ța, având ca scop ini­ți­e­rea copi­i­lor în arta pic­tu­rii, încă din pri­mii ani de viață.

”Ne-am năs­cut, am copi­lă­rit, am cres­cut, chiar dacă unii din­tre noi doar în vacan­țe, la sat. Și păs­trăm cu noi toa­tă via­ța, în ace­lași loc în care ne ținem copi­lă­ria, ima­gi­ni­le idi­li­ce cu sate pli­ne de zăpa­dă, cu case albe sau de lemn, cu părin­ții și buni­cii nos­tri pe care îi înso­țim la tre­bu­ri­le pe care le-au învă­țat și ei de la buni­cii lor. Păs­trăm obi­ce­iu­ri­le pe care le-am văzut, pei­sa­je­le în care oi, gâș­te, văcuțe, câini își văd de ocu­pa­ți­i­le lor iar noi sun­tem într‑o joa­că con­ti­nuă și des­co­pe­rim o lume liniș­ti­tă și scăl­da­tă într‑o lumi­nă caldă.

Aco­lo, la sat, am înțe­les tre­ce­rea ano­tim­pu­ri­lor și ros­tul lucru­ri­lor făcu­te la vre­mea lor, când se face mărul bun de cules, la ce oră pleci la coa­să, chi­b­zu­in­ța cu care se răs­pân­deș­te, se întoar­ce și se așa­ză fânul în șură. Unii din­tre noi au păs­trat atât de vii aces­te ima­gini încât reu­șesc, după ani, să ni le dese­ne­ze și nouă. Într-un mod apa­rent copi­lă­resc și domol dar, dacă înțe­legi între­gul, plin de pro­fun­zi­me. Și ne zugră­vesc un sat de care ne amin­tim cu drag, un sat pe care l‑am vrea la fel pen­tru nepo­ții noștri.

Mari­a­na Mihuț a stat, în copi­lă­rie, pe lân­gă buni­cul său, pic­to­rul Petru Mihuț (în foto­gra­fie), într-un sat din Mun­ții Apu­seni. Dar dacă pen­tru mulți copii dese­nul este o joa­că, pen­tru ea, joa­ca și iubi­rea au deve­nit pic­tu­ră. Și a pic­tat satul româ­nesc, cu pei­sa­je­le, obi­ce­iu­ri­le, acti­vi­tă­ți­le, tra­di­ți­i­le sale și a des­co­pe­rit că pri­vi­to­rii retră­iesc puțin din copi­lă­ria lor în tablo­u­ri­le sale. Așa că a con­ti­nu­at să își pic­te­ze copi­lă­ria și satul și a amin­tit fie­că­rui pri­vi­tor (cu mân­drie spus că de mul­te ori din stră­i­na­ta­te), o lume liniș­ti­tă și bună, în care ini­ma bate într-un ritm mai domol.

Localm adu­ce aproa­pe deta­li­i­le unui tablou, case­le în care ne punem capul pe per­nă, oame­nii care gătesc buca­te sănă­toa­se, obi­ce­iu­ri­le pe care le găsim doar la sat. Apoi pic­tăm și păs­tram în suflet tablo­ul pe care ni l‑am dese­nat și de care noi și copi­ii noș­tri ne vom amin­ti mul­tă vre­me. Un tablou cu oameni, locuri și omenie.

Mari­a­na Mihuț și sate­le sale minu­s­cu­le și blân­de sunt pe localm.ro, aici:
https://localm.ro/…/Atelier-de-pictura-naiva-Mariana-Mihut


Man­ga­lia News, 10.01.2021. (Mul­țu­mim, doam­nei prof. Adri­a­na Popes­cu, pen­tru sugestie).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply