Mangalia News publică ANUNTURI DE DEMARARE SI INCHIDERE PROIECTE ale firmelor beneficiare de Granturi pentru Capital de lucru și pentru Investiții!

0
163

ANUNȚ IMPORTANT, în atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru și pentru investiții acordate IMM-urilor!

Man­ga­lia News ofe­ră fir­me­lor bene­fi­ci­a­re ale Gran­tu­ri­lor pen­tru capi­tal de lucru (Măsu­ra 2) și pen­tru inves­ti­ții (Măsu­ra 3), acor­da­te IMM-uri­lor din cadrul sche­mei de aju­tor de stat insti­tu­i­tă prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020, pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014 – 2020, în con­tex­tul cri­zei pro­vo­ca­te de COVID-19, posi­bi­li­ta­tea publi­că­rii anun­țu­ri­lor de dema­ra­re pro­iect și închi­de­re pro­iect, în con­di­ții rapi­de și nebi­ro­cra­ti­ce.

Pro­ce­du­ra este sim­plă și pre­su­pu­ne urmă­to­rii pași:

1. Tri­mi­teți pe e‑mail, la [email protected] o coman­dă fer­mă, care să con­ți­nă date­le de fac­tu­ra­re ale soci­e­tă­ții dvs. și data / peri­oa­da în care doriți publi­ca­rea anun­țu­lui, date care vor sta la baza unui Con­tract de publi­ci­ta­te.  

2. Tri­mi­teți pe ace­lași e‑mail anun­țul de dema­ra­re sau închi­de­re pro­iect, în for­mat edi­ta­bil (word).

3. Veți pri­mi fac­tu­ra fis­ca­lă emi­să de Fur­ni­zo­rul de ser­vi­cii onli­ne.

4. După ce faceți dova­da plă­ții, anun­țul se publi­că pe pri­ma pagi­nă Man­ga­lia News, pe coloa­na STIRI și în cate­go­ria Eco­no­mie-IMM.

5. Anun­țul se va publi­ca timp de 5 zile, con­se­cu­tiv.

6. După cele 5 zile, veți pri­mi pe e‑mail un raport de difu­za­re și o moni­to­ri­za­re cu print­scre­en-uri, pen­tru a face dova­da publi­că­rii anun­țu­lui.

Man­ga­lia News înde­pli­neș­te toa­te con­di­ți­i­le impu­se de finan­ța­tor pri­vind audien­ța, adre­sa­bi­li­ta­tea și tra­fi­cul.

Publi­ca­rea anun­țu­ri­lor onli­ne este sufi­cien­tă și NU este nevo­ie să publi­cați într-un ziar tipă­rit aces­te anun­țuri.

Întrea­ga pro­ce­du­ră este rapi­dă, iefti­nă și accep­ta­tă de finan­ța­tor. În plus, se face exclu­siv onli­ne, scu­tin­du-vă de dru­muri și expu­ne­re inu­ti­lă, în con­di­ți­i­le sani­ta­re actu­a­le.

Rela­ții supli­men­ta­re puteți obține pe e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply