Mădălina Mirea: Azi, despre omul Traian Lupu

0
243

Mădălina Mirea: Azi, despre omul Traian Lupu.

La multi ani, sanatosi!
Il cunosc pe Dom­nul Lupu de multi ani! Este o enci­clo­pe­die, un artist desa­var­sit, un om extra­or­di­nar! Muzi­ca, pic­tu­ra, cul­tu­ra gene­ra­la si-au gasit locul in min­tea și sufle­tul lui. Dar, mai pre­sus de ori­ce, este un pri­e­ten ade­vă­rat, un om care știe să pună în valoa­re talen­tul și ari­pi­le celor care încear­că să zbo­a­re, dar nu reu­șesc singuri.

Con­trar vre­mu­ri­lor noas­tre, nu te va dărâ­ma daca ai talent, deși dacă vor­bești cu el sau citești ce scrie el, te simți mic, infim. Dar a ști­ut mereu să apre­cie­ze, să sim­tă omul talen­tat. A dat aripi mul­tor gene­ra­ții, a ști­ut să fie Pyg­me­li­on pen­tru multi! Si știe și acum. Are pute­rea să recu­noas­că și să cre­as­că talen­te­le. Asa este dom­nul Tra­ian Lupu! Un OM cum rar întâl­nești azi!

Vă mul­țu­mim pen­tru că exis­tați, pen­tru că ne dați aripi, pen­tru că aveți cura­jul să cre­deți în min­ți­le iste­țe, indi­fe­rent de vre­muri. Pen­tru că nu pro­mo­vați nuli­ta­tea, când alții o ridi­că la grad de func­ții! Sin­gu­ra func­ție pe care o pro­mo­vați este cea a creației!
La multi ani!

Mădă­li­na Mirea, Bra­șov, 21 ianu­a­rie 2021.


Tra­ian, MN: Mădă­li­na, dra­ga și minu­na­ta noas­tră pri­e­te­nă (muuult) mai tână­ră și fru­moa­să :), cuvin­te­le nu au pute­rea de a expri­ma sim­ți­ri­le momen­tu­lui superb ofe­rit de ase­me­nea mesaj. Mul­țu­mesc încă oda­tă, pen­tru tot, cu ple­căciu­ne. Pen­tru tine, ori­când, Man­ga­lia News este aici.

Valen­tin Mirea: La mulți ani, Maes­tre! Mă bucur că exis­tă ase­me­nea oameni de cali­ta­te care sădesc, cresc și pro­mo­vea­ză cali­ta­tea, la rân­dul lor! Feli­ci­tări și mul­tă sănă­ta­te!!! PS: Eu știu cel mai bine că am o biju­te­rie ală­tu­ri de mine. 

Tra­ian, MN: Mul­țu­mesc fru­mos, cu alea­să sti­mă. Așa este, dra­gă Valen­tin. Ai o comoa­ră, ba chiar două!!! Vă îmbră­ți­șăm și vă iubim, dra­gi­lor! 


Man­ga­lia News, 21.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply