Mădălina Mirea — 2020 fost anul în care medicul a trebuit să reziste, să trateze, să învețe mai mult din toată această experiență de viață. Am fost, ba eroi, ba vinovați. Lăudați, blamați, vinovați… De toate, într-un an!

0
473

Mădălina Mirea — 2020 fost anul în care medicul a trebuit să reziste, să trateze, să învețe mai mult din toată această experiență de viață. Am fost, ba eroi, ba vinovați. Lăudați, blamați, vinovați… De toate, într-un an!

La sfâr­șit de an, mulți din­tre noi ne gân­dim ce am făcut și ce nu am făcut, ce am rea­li­zat și ce nu am rea­li­zat. Anul 2020 a fost alt­fel… Pen­tru noi, medi­cii, cum­plit de greu! De când pro­fe­sez, nu m‑am mai con­frun­tat cu situ­a­ția asta. O boa­lă care ne‑a răpit pacienți, ne‑a făcut să fim de mul­te ori nepu­tin­cioși, ne‑a înge­nun­che­at… Nu a fost ușor și, pro­ba­bil, nu vom uita acest an nici­o­da­tă. A fost anul în care medi­cul a tre­bu­it să rezis­te, să tra­te­ze, să învețe mai mult din toa­tă aceas­tă expe­rien­ță de via­ță. Am fost, ba eroi, ba vino­vați. Lău­dați, bla­mați, vino­vați… De toa­te, într-un an.

Eu atât știu, atât am învă­țat în 2020. Să îi scap pe cei pe care i‑am tra­tat, din ghea­re­le unui virus per­fid. Și e de ajuns. E cea mai mare rea­li­za­re a mea din acest an. Mulți au uitat deja, dar mul­țu­mi­rea mea ca medic rămâ­ne. Știu ca am pier­dut nopți întregi, vor­bind la tele­fon, dând tra­ta­men­te, încurajându‑i pe cei pe care boa­la asta i‑a pus la pământ. Asta m‑a învă­țat pe mine cel mai ciu­dat an din carie­ra mea ca medic. Și, pro­ba­bil, pe mulți din­tre cole­gii mei. Să rezis­tăm, să mul­țu­mim în gând că am reu­șit, unde am putut, să fim pro­fe­si­o­niști. Indi­fe­rent de vre­muri, pro­fe­sia asta rămâ­ne cea mai nobi­lă, cea mai grea.

Sunt sigu­ră că noul an va fi mai bun. Să fim sănă­toși și să rezis­tăm la toa­te pro­vo­că­ri­le ce vor veni!

Vă doresc un an nou alt­fel, cu liniș­te și sănă­ta­te! La mulți ani!

MN: Mul­țu­mim, Mădă­li­na, ero­i­na noas­tră dra­gă! Te îmbră­ți­șăm și te iubim! Pe citi­to­rii noș­tri îi invi­tăm să citeas­că și cele­lal­te arti­co­le ce cuprind rân­duri scri­se atât de inspi­rat de doam­na doc­tor Mădă­li­na Mirea.


 Man­ga­lia News, 31.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply