Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” a implementat un Curs de Educație Parentală Apreciativă

0
291

În peri­oa­da octom­brie 2020 – ianu­a­rie 2021, pro­fe­so­rul con­si­li­er șco­lar Băia­șu Ali­na Gabrie­la a imple­men­tat în Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Cur­sul de Edu­ca­ție Paren­ta­lă Apre­cia­ti­vă, ini­țiat de Aso­ci­a­ția Hol­tIS, în par­te­ne­ri­at cu Repre­zen­tan­ța UNICEF în Româ­nia, în cadrul pro­iec­tu­lui „Impro­ving paren­ting and child par­ti­ci­pa­tion: faci­li­ta­ting transi­tion from lower to upper secon­da­ry edu­ca­tion” — Paren­ting Com­po­nent, des­fă­șu­rat în par­te­ne­ri­at cu Repre­zen­tanţa UNICEF în România.

Gru­pul țin­tă, un număr de 10 părinți ai ele­vi­lor din cla­se­le IX – X, a par­ti­ci­pat săp­tămâ­nal la acti­vi­tă­ţi­le care au avut urmă­toa­rea tema­ti­că: “Cum să fii un părin­te înțe­lept?”, “Cum putem rămâ­ne rela­xați în con­tex­te stre­san­te?”, “Cum abor­dăm pozi­tiv com­por­ta­men­te­le copi­lu­lui?”, “Cum să comu­nici efi­cient cu copi­lul tău ?”, “Antu­ra­jul și tim­pul liber la ado­les­cenți”, “Cum să fii un par­te­ner de încre­de­re în rela­ția cu copi­lul tău?”, “Cum putem pre­ve­ni abu­zul și efec­te­le sale asu­pra copi­lu­lui?”, “Bul­lying și cyber­bu­l­lying”, “Abi­li­tă­ți­le non­cog­ni­ti­ve”, “Ce facem în con­ti­nu­a­re?”. Pri­me­le două acti­vi­tă­ții s‑au des­fă­șu­rat față în față, cele­lal­te opt s‑au deru­lat on-line, pe plat­for­ma edu­ca­țio­na­lă a șco­lii, Micro­soft Teams.

Părin­ții au men­țio­nat prin­tre bene­fi­ci­i­le obți­nu­te: dezvol­ta­rea de noi abi­li­tăți paren­ta­le, obți­ne­rea de infor­ma­ții des­pre resur­se­le comu­ni­ta­re, înțe­le­ge­rea nevo­i­lor copi­lu­lui și impor­tan­ța înde­pli­ni­rii aces­to­ra, iden­ti­fi­ca­rea unor meto­de de dis­ci­pli­na­re pozi­ti­vă, obți­ne­rea de spri­jin și înțe­le­ge­re, cul­ti­va­rea unei ruti­ne în a avea gri­jă față de sine, regla­rea stre­su­lui și a emo­i­i­lor nega­ti­ve, îmbu­nă­tă­ți­rea comu­ni­că­rii adolescent-părinte.

La buna des­fă­șu­ra­re a pro­gra­mu­lui de edu­ca­ție paren­ta­lă au con­tri­bu­it direc­to­rii uni­tă­ții de învă­țământ, pro­fe­so­rii Bara­baș Vir­gi­ni­ca și Vasi­les­cu Roxa­na Vio­le­ta, pre­cum și pro­fe­so­rii diri­ginți Șem­șe­din Danie­la, Anton Danie­la, Țicu Mire­la, Lip­cea Gabriela.

Con­si­li­er ima­gi­ne, prof. Șem­șe­din Danie­la.                        Direc­tor, prof. Bara­baș Virginica.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply