Lansarea revistei ANALELE DOBROGEI, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
154

Vineri, 15 ianu­a­rie 2021, cu pri­le­jul Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța orga­ni­zea­ză lan­sa­rea revis­tei ști­in­ți­fi­ce ANALELE DOBROGEI, seria a tre­ia, An II, nr. 1.

Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra în Aula Adri­an Rădu­les­cu din clă­di­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, înce­pând cu ora 13.00.

Lan­sa­tă în anul 1920, pre­zen­tul număr al revis­tei mar­chea­ză împli­ni­rea a 100 de ani de la apa­ri­ția sa în pei­sa­jul cul­tu­ral dobro­gean. Acest număr cuprin­de, în mare par­te, comu­ni­că­ri­le sus­ți­nu­te la sec­ția Moder­nă – Con­tem­po­ra­nă din cadrul Sesiu­nii Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le Pon­ti­ca 53 — 2020.

La eve­ni­ment sunt invi­tați repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră con­stăn­țe­ne și mass-media.


Man­ga­lia News, 15.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply