Lansare online! Se deschide Muzeul Jecza — Jecza Museum și Colecția digitală de sculptură de la Timișoara [VIDEO]

0
172

La Timișoara, se deschide Muzeul Jecza — Jecza Museum și Colecția digitală de sculptură! Eveniment virtual.

Vineri, 29 ianu­a­rie 2021, de la ora 16:00, des­chi­dem, vir­tu­al, Muze­ul Jec­za și Colec­ția digi­ta­lă de sculptură.

Pen­tru par­ti­ci­pa­re la lan­sa­rea onli­ne, vă rugăm să vă înscri­eți aici:
https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-impreunaonline-povesti-digitale-in-muzeul-jecza/ Webi­na­rul se trans­mi­te și pe Facebook.

Invi­tați la lan­sa­rea onli­ne: prof. dr. Pia Brîn­zeu — scri­i­toa­re, Robert Șer­ban — scri­i­tor, prof. dr. Mar­cel Tol­cea — scri­i­tor, Sori­na Jec­za-Iano­vici — Fun­da­tia Inte­rart Tri­a­de, Andrei Jec­za — Jec­za Gal­le­ry, prof. dr. ing. Radu Vasiu — Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra, conf. dr. ing. Flo­rin Dră­gan — Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra. Mode­ra­tor: dr. Dia­na Ando­ne, Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timișoara.

Pro­iec­tul urmă­reș­te con­sti­tu­i­rea unei colec­ții-pilot cu 100 de lucrări de sculp­tu­ră pre­lu­cra­te digi­tal, pre­cum și digi­ti­za­rea, inde­xa­rea, arhi­va­rea ima­gi­ni­lor și racor­da­rea aces­tei arhi­ve digi­ta­le la arhi­ve și inde­xări euro­pe­ne și globale.

Pro­iec­tul Jec­za Muse­um invi­tă, de ase­me­nea, la par­cur­ge­rea câtor­va ”povești” lega­te de lucră­ri­le lui Peter Jec­za. Ghid al aces­tor imer­siuni în inte­ri­o­rul cre­a­ți­ei este Sori­na Jec­za, soția artis­tu­lui. Unghiul din care se va dez­vă­lu­ie lumea artis­tu­lui este al ace­le­ia care l‑a înso­țit pe sculp­tor timp de pes­te 30 de ani, fiind mar­to­ra naș­te­rii a pes­te o mie de lucrări. Apro­pi­in­du-se de câte o lucra­re, Sori­na Jec­za face legă­turi ce con­duc spre pro­ce­sul intim al cre­a­ți­ei, dez­vă­lu­ind meca­nis­me­le inte­ri­oa­re care au gene­rat opera.

Colec­ția digi­ta­lă este com­ple­ta­tă de ima­gini de rea­li­ta­te aug­men­ta­tă și tururi vir­tu­ale pen­tru vizu­a­li­za­rea ope­re­lor de artă.

Par­te­neri în acest pro­iect sunt Fun­da­ția Inte­rart Tri­a­de, ini­ția­toa­re, Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra — Cen­trul Mul­ti­me­dia și Cen­trul de eLear­ning — și Gale­ria Jec­za. Pro­iec­tul se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 15–31 ianu­a­rie 2021 și este rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, în con­tex­tul ”Zilei Cul­tu­rii Naționale”.

MN — Vă invi­tăm să vizio­nați și: OMAGIU sculp­to­ru­lui PETER JECZA. Casa Jec­za, cea mai mare Gale­rie de Artă con­tem­po­ra­nă din Româ­nia [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 29.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply