La Pavilionul Expozițional se înființează un Centru de vaccinare împotriva Covid-19, pentru populația de peste 65 de ani și pacienții cu boli cronice din municipiul Constanța

0
112

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța s‑a întru­nit astăzi, mier­curi, 6 ianu­a­rie 2021, în ședin­ță extra­or­di­na­ră de înda­tă. Au fost pre­zenți un număr de 30 de con­si­li­eri jude­țeni. Ședin­ța a fost ținu­tă în regim de vide­o­con­fe­rin­ță, iar pe ordi­nea de zi s‑a aflat un sin­gur pro­iect de hotă­râre.

Aces­ta face refe­ri­re la darea în folo­sin­ță gra­tu­i­tă Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, a unor spa­ții afla­te în inte­ri­o­rul Pavi­li­o­nul Expo­zi­țio­nal Con­stan­ța, în vede­rea înfi­in­ță­rii unui cen­tru de vac­ci­na­re împo­tri­va Covid-19. Spa­ți­i­le ce urmea­ză a fi date în folo­sin­ță Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța vor fi des­ti­na­te unui cen­tru de vac­ci­na­re pen­tru popu­la­ția de pes­te 65 de ani și pacien­ți­lor cu boli cro­ni­ce. Acest cen­tru va avea o supra­fa­ță tota­lă de apro­xi­ma­tiv 2.550 de mp și va fi împăr­țit în 5 săli.

Cen­trul de vac­ci­na­re care va func­țio­na în cadrul Pavi­li­o­nul Expo­zi­țio­nal Con­stan­ța, va res­pec­ta pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui nr. 2171/181/4380/M223/2020, pen­tru sta­bi­li­rea nor­me­lor pri­vind auto­ri­za­rea, orga­ni­za­rea și func­țio­na­rea cen­tre­lor de vac­ci­na­re, împo­tri­va Covid-19, pre­cum și a nor­me­lor Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că.

Toa­te chel­tu­ie­li­le afe­ren­te func­țio­nă­rii cen­tru­lui vor fi supor­ta­te de către Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 06.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply