LA MULŢI ANI, FLORIN PIERSIC! [VIDEO] Despre cum au înțeles greșit chinezii o scenă cu Mărgelatu

0
211

Ioan Iacob: 27 ianuarie 1936, naşterea unei legende — FLORIN PIERSIC.

Des­pre acto­rul uri­aş care este FLORIN PIERSIC s‑ar putea vor­bi foar­te mult… Dar nu cred că am putea reu­şi SĂ VORBIM MAI MULT decât ar putea‑o face el însuşi!
Cu o expe­rienţă de via­ţă şi de sce­nă uri­a­şă, FLORIN PIERSIC este unul din­tre monş­tri sacrii ai sce­nei şi ecra­nu­lui românesc.

E de pri­sos să facem noi acum apo­lo­gia unei legen­de a tea­tru­lui şi fil­mu­lui româ­nesc. Fie­ca­re întâl­ni­re cu el însem­nă să ne împăr­tă­şim din gene­ro­zi­ta­tea şi expe­rienţa unei per­so­na­li­tă­ţi care nu doreş­te să păs­tre­ze “la secret” VIAŢA PRIN CARE A TRECUT! Dacă ar fi posi­bil, pen­tru FLORIN PIERSIC (şi nu numai, dar în spe­cial pen­tru el!), ar tre­bui şă inven­tăm MUZEUL HOLOGRAMELOR VII (adi­că al per­so­na­li­tă­ţi­lor afla­te încă în viaţă !).

Să ne bucu­răm că am fost con­tem­po­rani cu acest uri­aş actor şi să‑i urmăm din suflet LA MULŢI ANI, FLORIN PIERSIC! Dra­gos­tea cu care româ­nii te încon­joa­ră nu va putea fi ega­la­tă vreo­da­tă de nici un pre­miu sau vreo medalie.

Cu ace­ea­şi veche şi cal­dă preţuire,

Ioan Iacob.

Flo­rin Pier­sic, unul din­tre „monş­trii sacri” ai cine­ma­to­gra­fi­ei româ­neşti, a venit pen­tru pri­ma dată, luni, 4 mar­tie, în pla­to­ul de la „Neat­za cu Răzvan şi Dani”. Mare­le actor a poves­tit o întâm­pla­re amu­zan­tă de la o pro­iec­ție a fil­mu­lui „Dru­mul oase­lor”, la Amba­sa­da Chi­ne­ză. La dub­laj, s‑a pro­dus o eroare.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply