La Iași, în organizarea LSR-FINE: O ediţie dedicată Zilei Culturii Naţionale şi în perspectiva Zilei Unirii

0
218

La Iași, în organizarea LSR-FINE: O ediţie dedicată Zilei Culturii Naţionale şi în perspectiva Zilei Unirii.

Pe 17 ianu­a­rie 2021, cu res­pec­ta­rea cerinţe­lor medi­ca­le actu­a­le, la Salo­nul Mol­do­va din cadrul Hote­lu­lui Mol­do­va din Iaşi a avut loc o nouă mani­fes­ta­re cul­tu­ra­lă cu public dedi­ca­tă de aceas­tă dată Zilei Cul­tu­rii Naţio­na­le, la 171 ani de la naş­te­rea poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu. Orga­ni­za­to­rul prin­ci­pal al mani­fes­tă­rii a fost Liga Scri­i­to­ri­lor Români — Fili­a­la Iaşi-Nord Est (LSRFINE), în par­te­ne­ri­at cu Uniu­nea Cre­a­to­ri­lor Pro­fe­si­o­ni­şti — Sucur­sa­la Iaşi, Cena­clul de Lite­ra­tu­ră şi Pic­tu­ră  “Octav Băn­ci­lă” al Cer­cu­lui Mili­tar Iaşi, Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia şi Uni­ta Turism — Hote­lul Mol­do­va Iaşi.

În des­chi­de­re, jur­na­lis­tul şi scri­i­to­rul Dan Teo­do­res­cu, preşe­din­te­le fili­a­lei ieşe­ne a LSR şi mem­bru UZPR şi AJRP a urat bun venit publi­cu­lui şi cole­gi­lor de brea­slă, menţionând că eve­ni­men­tul este dedi­cat Zilei Cul­tu­rii Naţio­na­le, din urmă cu două zile şi are loc în per­spec­ti­va Zilei Uni­rii din 24 ianu­a­rie 2021.

În con­ti­nu­a­re, Dan Teo­do­res­cu a dat cuvân­tul doam­nei Lucreţia Ber­zin­tu, secre­ta­rul gene­ral al Aso­ci­a­ţi­ei Jur­na­li­ş­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni (AJRP), cea care, după 17 ani de locu­it în Isra­el a reve­nit aca­să, la Iaşi. Lucreţia Ber­zin­tu a pre­zen­tat acti­vi­ta­tea AJRP din ulti­ma peri­oa­dă şi a urat mult suc­ces orga­ni­za­to­ri­lor eve­ni­men­tu­lui cul­tu­ral de la Iaşi.

Au urmat apoi lan­să­ri­le de car­te pro­gra­ma­te, auto­rii fiind Edu­ard Dorin Ene (din Bucu­reşti) — cu volu­me­le “Vid fără număr” şi “Simp­tom de sen­ti­ment”, Romeo Romi­la cu roma­nul “Regă­si­rea gân­du­ri­lor”, Mari­a­na Cob­za­ru cu car­tea dedi­ca­tă poe­tu­lui naţio­na­le Mihai Emi­ne­scu — “Camar — vari­a­ţiu­ne a Lucea­fă­ru­lui” şi Calis­trat Robu, cu tri­lo­gia “La mar­gi­nea tim­pu­lui mor­tal”, “Prins în sen­suri neş­ti­u­te” şi “Caut dru­mul ste­lei”. A fost pre­zen­tat şi numă­rul 5 al revis­tei “Nord-Est Cul­tu­ral”, edi­ta­tă de LSR — FINE.

Pre­zen­ta­rea cărţi­lor şi auto­ri­lor a fost făcu­tă de Ionel Pin­ti­lii, Dan Pri­să­ca­ru, Dan Teo­do­res­cu, Cori­na Matei-Gher­man, Mire­la Gabrie­la Cio­clu, Vio­rel Coman, Anas­ta­sia Gâr­nea­ţă, scri­i­to­rul Ioan Hodaş dedi­când poe­zii umo­ris­ti­ce fie­că­rui autor.

Au reci­tat din ver­su­ri­le auto­ri­lor pre­zenţi Sil­via Abo­ai­ce şi Sofia Doi­na Gavri­lă, iar Lăcră­mi­oa­ra Deliu (cea care a tra­dus în fran­ce­ză şi engle­ză poe­zi­i­le lui Calis­trat Robu), în nume­le LSR-FINE, a ofe­rit diplo­me de exce­lenţă celor care au con­tri­bu­it la buna desfă­şu­ra­re a evenimentului.

O Diplo­mă de Onoa­re denu­mi­tă “8 şi 3” a pri­mit pic­to­ri­ţa prof. Anas­ta­sia Gâr­nea­ţă, cea care, pes­te doar 10 zile îşi va săr­bă­tori ziua de naştere.
Momen­te­le artis­ti­ce din cadrul mani­fes­tă­rii ieşe­ne au fost ofe­ri­te de  Sil­via Abo­ai­ce, Adi Gegiuc, Sil­viu Labeş, Vale­riu Rudolf şi Ion Agachi, ulti­mii doi cu momen­tul “Moş Ion Roa­tă şi Unirea”.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, pic­to­rul şi scri­i­to­rul Calis­trat Robu a pre­zen­tat publi­cu­lui o par­te din tablo­u­ri­le sale, mul­te din­tre ele fiind în ima­gini şi pe pri­ma coper­tă a cărţi­lor editate.

Mode­ra­toa­rea mani­fes­tă­rii a fost scri­i­toa­rea Cori­na Matei-Gher­man (secre­ta­rul gene­ral al LSRFINE), iar la secţiu­nea “Foto-Video-Sono­ri­za­re” au fost în pli­nă acti­vi­ta­te Calis­trat Robu, Ioan Vâr­lan, Dan Luca, Dan Oană, Culi­ţă Păduraru.

Par­te­ne­rii media ai eve­ni­men­tu­lui de la Hote­lul Mol­do­va din Iaşi au fost: publi­ca­ţia „Sport Fan Club”, Agenţia de Pre­să „Aşii Români” (din Nür­n­berg, Ger­ma­nia), Revis­ta „Mio­ri­ţa USA” (din Sacra­men­to, sta­tul Cali­for­nia, SUA), Revis­ta „Nord-Est Cul­tu­ra­lˮ, Aso­ci­a­ţia Jur­na­li­ş­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni (AJRP — cu sedi­ul cen­tral la Montre­al, în Canada).

Urmă­to­rul eve­ni­ment cul­tu­ral în orga­ni­za­rea Ligii Scri­i­to­ri­lor Români — Fili­a­la Iaşi-Nord Est va avea loc sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie 2021, de la ora 11.00, tot la Hote­lul Mol­do­va din Iaşi, aco­lo unde îşi vor lan­sa cărţi­le edi­ta­te jur­na­li­ş­tii şi scri­i­to­rii Cris­ti­an Bucur (Can­a­da — preşe­din­te­le AJRP), Lucreţia Ber­zin­tu (secre­ta­rul gene­ral al AJRP), Dan Teo­do­res­cu (preşe­din­te­le LSRFINE) şi Ilie Sere­diuc (vice­preşe­din­te­le LSRFINE). Acce­sul publi­cu­lui va fi per­mis în limi­ta locu­ri­lor disponibile.

DAN TEODORESCU, ianu­a­rie 2021.


Man­ga­lia News, 19.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply