JUNIMEA ROMÂNĂ din Montreal, Canada: Aniversare Eminescu și Ziua Culturii Naționale — Reportaj exclusiv realizat de Prof. Dr. Ioan IACOB, corespondent Mangalia News [Foto/VIDEO]

0
345

JUNIMEA ROMÂNĂ din Montreal, Canada: Aniversare Eminescu și Ziua Culturii Naționale.

Juni­mea Româ­nă is invi­ting you to a sche­du­led Zoom meeting.
Topic: Emi­ne­scu, con­tem­po­ra­nul nostru?
Time: Jan 16, 2021 02:00 PM Eas­tern Time (US and Canada)
ATENTIE, cores­pun­de cu ora 21h in România!
Join Zoom Mee­ting — https://us02web.zoom.us/

”Aşa suna înce­pu­tul unei invi­ta­ţii pri­mi­te din Montre­al, care avea inclu­se şi
urmă­toa­re­le pre­ci­zări”: “Bună ziua, Iată că in ceas ani­ver­sar, la înce­put de an,
Lucea­fă­rul ne uneș­te in lumi­na sa. Bine ați venit, ală­tu­ri de Școa­la Juni­mea Româ­nă din Montréal, cu oca­zia orga­ni­ză­rii con­fe­rin­ței dedi­ca­te poe­tu­lui nos­tru națio­nal Mihai Emi­ne­scu! Este un fru­mos pri­lej sa fim impre­u­nă și să ne bucu­răm de
momen­te plă­cu­te, in care schim­bul de idei si de impre­sii ne vor face sa vibram la
uni­son. Iată cate­va cuvin­te des­pre  pro­iec­tul de suflet Juni­mea, care de un deceniu
orga­ni­zea­ză cur­suri pen­tru copii de la 4 la 18 ani (pre­ș­co­lari pana la liceu),
eve­ni­men­te  cul­tu­ra­le si alte acti­vi­tăți meni­te sa uneas­că româ­nii in jurul valorilor
de suflet. In echi­pa noas­tra si prin­tre elevi sunt basa­ra­beni, toa­te regiunile
româ­nești uni­te in dorin­ța de a le oferi copi­i­lor o șan­sa de a cunoaș­te limba,
cul­tu­ra, tra­di­ți­i­le stră­mo­șești. Va invit cu drag pe site-ul Juni­mea, unde puteți
vedea deta­lii, iar la rubri­ca Foto si Video vizio­nati cate­va materiale
de la acti­vi­tă­ți­le noas­tre de aici, din zona metro­po­lei Montréal.
www.junimearomana.com
Ne bucu­răm mult sa ne cunoaș­tem, chiar dacă vir­tu­al. Impor­tan­te sunt valorile
pen­tru care tră­im si mun­cim. Mul­țu­mim pen­tru tim­pul acor­dat, spe­răm să putem ține
aproa­pe, pes­te timp si hotare.
🔆Ne bucu­răm sa fim impre­u­na, pen­tru a‑l redes­co­peri impre­u­na pe Eminescu,
cel care ne inspi­ră neîn­ce­tat. Ori­un­de am fi pe mapa­mond, cu un sim­plu cli­ck ne
putem regă­si impre­u­na, in jurul unei tema­tici boga­te in sen­suri si simboluri.
Emi­ne­scu a cre­at uni­ta­tea lim­bii româ­ne, repre­zin­ta ceea ce este Dan­te pentru
ita­li­eni. Citiți urma­rea pe site:
https://junimearomana.com/event/eminescu-contemporanul-nostru/

✨🌟Emi­ne­scu, tru­di­tor al cuvân­tu­lui si jus­ti­țiar neo­bo­sit, este subiec­tul con­fe­rin­ței “Emi­ne­scu, con­tem­po­ra­nul nostru?”
📘Invi­tat: Con­fe­ren­ti­ar Daniel Cris­tea-Ena­che, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, critic
lite­rar, redac­tor-șef adjunct la revis­ta Româ­nia Literară.
Va astep­tam cu drag sâm­bă­tă, 16 ianu­a­rie, ora 14h in Montre­al, care corespunde
cu ora 21h in România.
Pre­zin­tă: Prof. Dia­na Sere­na Bunea și Oti­lia Tuna­ru, coor­do­na­tor al
Șco­lii Juni­mea Româ­nă din Montreal.
✨🌟 15 Ianu­a­rie — Ani­ver­sa­re Emi­ne­scu si Ziua Cul­tu­rii Naționale
Juni­mea Româ­nă — Scoa­la Juni­mea Română”.

Am ofe­rit in exten­so infor­ma­ţi­i­le din invi­ta­ţia pri­mi­tă de la Montre­al, fiindcă
ele con­den­sea­ză un crez şi un efort uri­aş de a‑i ţine pe copi­ii româ­ni­lor canadieni
aproa­pe de lim­ba româ­nă şi de valo­ri­le supre­me ale spi­ri­tu­a­li­tă­ţii româneşti.
Vom reve­ni cu deta­lii de la aceas­tă veri­ta­bi­lă lecţie de cul­tu­ră, spiritualitate
româ­neas­că şi patri­o­tism ţinu­tă, din­co­lo de Atlan­tic, de Juni­mea Româ­nă din
Montre­al, Canada.
Feli­ci­tări, Juni­mea Româ­nă pen­tru aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, feli­ci­tări, Doam­nă Oti­lia Tuna­ru, pen­tru tac­tul şi înţe­lep­ciu­nea cu care aţi mode­rat acest unic eve­ni­ment transatlantic!”

Prof. Dr. Ioan Iacob,
17 ianu­a­rie, 2021,
Cores­pon­dent “Man­ga­lia News”.


”Ce magie a făcut “Man­ga­lia News”, dacă, din atâ­tea cana­le media de pe cele două maluri ale Atlan­ti­cu­lui (şi nu sunt puţi­ne!), la care aş fi putut tri­mi­te pri­ma rela­ta­re des­pre recen­ta ani­ver­sa­re EMINESCU de la JUNIMEA NOUĂ din Montre­al, Can­a­da, eu tri­mit pri­ma rela­ta­re către “Man­ga­lia News”? Pro­ba­bil că are MN un “Magi­cian Şef” care înfi­oa­ră de admi­ra­ţie şi res­pect ape­le Atlan­ti­cu­lui, fiind­că păs­trea­ză cu sfinţe­nie dreap­ta măsu­ră a lucru­ri­lor şi preţu­i­rea valo­ri­lor naţio­na­le, învă­ţa­te încă din Bana­tul copi­lă­ri­ei, ceea ce ne face să ne încli­năm cu admi­ra­ţie şi res­pect în faţa mun­cii tita­ni­ce a Domni­ei Sale, des­pre care se va scrie în leto­pi­seţe­le onli­ne ale mile­ni­u­lui pre­zent şi ale mile­ni­i­lor vii­toa­re, încât gene­ra­ţi­i­le urmă­toa­re vor putea între­ba: “Umbra lui Mir­cea la Cozia?”, iar valu­ri­le eter­ne ale Mării Negre vor răs­pun­de: “Nu. Umbra lui Tra­ian la Mangalia!”
.….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
Vivat Aca­de­mia Man­ga­lia News,
Vivant pro­fes­so­res (Traian/imperator roman & Lupu/lupus dacus),
Vivat mem­brum quo­d­li­bet (toa­tă reda­cţia şi toţi cola­bo­ra­to­rii şi toţi corespondenţii),
Vivat mem­bra quaelibet ( — ” — )
Sem­per sint in flore!
Căci… Post jucun­dam juventutem,
Post moles­tam senectutem,
Nos habe­bit humus!”


Man­ga­lia News, 17.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply