GRANTURILE pentru IMM-uri | Intrebări și răspunsuri | LISTA actualizată

0
236

Q & A – Informații utile pentru platforma granturi.imm.gov.ro | Intrebări și răspunsuri

 1. Con­tul oda­tă cre­at poa­te fi folo­sit la depu­ne­rea pro­iec­tu­lui la momen­tul lan­să­rii ape­lu­lui? Sau este nevo­ie să cre­am alt cont atunci?

R: Con­tul cre­at în eta­pa de pre-înre­gis­tra­re rămâ­ne vala­bil în aplicație.

 1. De unde se des­car­că decla­ra­ția IMM pen­tru a fi încărcată?

R: Decla­ra­ția IMM poa­te fi des­căr­ca­ta de pe site-ul imm.gov.ro link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/24/procedura-de-implementare-a-masurii-microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile-modificata-in-urma-observatiilor-primite-in-perioada-de-consultare-pub/  și se va putea des­căr­ca și din aplicație.

 1. Dacă un PFA a pri­mit indem­ni­za­ția în sta­re de urgen­ță poa­te apli­ca pen­tru gran­tul de 2000 euro?

R: Micro­gran­tu­ri­le se acor­dă Bene­fi­ci­a­ri­lor care nu depă­şesc pla­fo­nul de 800.000,00 Euro pe Cadrul tem­po­rar pen­tru măsuri de aju­tor de stat de spri­ji­ni­re a eco­no­mi­ei în con­tex­tul actu­a­lei epi­de­mii de COVID-19 apro­bat de către Comi­sia Europeană.

 1. ONG-uri­le cu acti­vi­ta­te eco­no­mi­că și CAEN 9312 pot bene­fi­cia de microgranturi?

R: ONG-uri­le cu acti­vi­ta­te eco­no­mi­că în unul din dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te pre­vă­zu­te în ane­xa nr. 1 la OUG 130/2020 pot apli­ca la Măsu­ra 1 – Microgranturi.

 1. În OUG 130, art 6, lite­ra b) este pre­ci­zată una din­tre con­di­ți­i­le de acor­da­re: “au obți­nut o cifră de afa­ceri în exer­ci­ți­ul finan­ci­ar ante­ri­or depu­ne­rii cere­rii de finan­ța­re de cel puțin echi­va­len­tul în lei a 5.000 euro la data depu­ne­rii cere­rii de finan­ța­re, cu excep­ția bene­fi­ci­a­ri­lor aju­to­ru­lui de stat pre­vă­zuți la art. 5 lit. b) și c)”. Puteți să-mi spu­neți dacă bene­fi­ci­a­rii pot fi și enti­tă­ți­le pre­va­zu­te la art. 5 lit. b) și c), chiar dacă nu au înre­gis­trat o cifră de afa­ceri de cel puțin echi­va­len­tul în lei a 5.000 euro la data depu­ne­rii cere­rii de finanțare?

 R: Va fi eli­mi­na­tă cerin­ța refe­ri­toa­re la înre­gis­tra­rea unei cifre de afa­ceri de cel puțin echi­va­len­tul în lei a 5.000 euro la data depu­ne­rii cere­rii de finan­ța­re prin emi­te­rea unei ordo­nan­țe de modi­fi­ca­re a OUG 130/2020.

 1. În OUG 130 art. 7, lite­ra c) sunt pre­ci­zate tipu­ri­le de chel­tu­ieli pen­tru care se pot uti­li­za aces­te micro­gran­turi: “c) chel­tu­ieli pri­vind chi­ria pe bază de con­tract înche­iat”. Este vala­bil și pen­tru pla­ta retroac­ti­vă a chi­ri­ei, pen­tru peri­oa­da în care nu s‑a putut des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea în spa­ți­ul închiriat?

 R: Chel­tu­ie­li­le pri­vind chi­ria pe bază de con­tract înche­iat se con­si­de­ră chel­tu­ieli eligibile.

 1. Dacă fir­ma a bene­fi­ci­at de șomaj teh­nic pen­tru anga­jați, putem acce­sa fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru imm-uri?

R: Sche­ma de aju­tor de stat este des­ti­na­tă sus­ți­ne­rii acti­vi­tă­ții IMM-uri­lor afec­ta­te de pan­de­mie și nu se cumu­lea­ză cu măsu­ri­le de spri­ji­ni­re a resur­sei umane.

 1. Pen­tru capi­tal de lucru am la o soci­e­ta­te un nr. de 0 anga­jați la 2019, spu­ne în nor­me că tre­bu­ie să men­ți­nă numă­rul de sala­ri­ați sau să supli­men­te­ze. Ce înseam­nă să men­ți­nă (daca e 0 acum) și ce înseam­nă să supli­men­te­ze (1, 2, 3)?

R: Gran­tu­ri­le de capi­tal de lucru se acor­dă cu res­pec­ta­rea con­di­ți­ei de men­ți­ne­re sau, după caz, supli­men­ta­re a numă­ru­lui de sala­ri­ați, față de data depu­ne­rii cere­rii, pe o peri­oa­dă de mini­mum 6 luni de la data acor­dă­rii grantului.

 1. Care este for­ma­tul paro­lei, câte carac­te­re tre­bu­ie să con­ți­nă, din care câte carac­te­re speciale.

R: Paro­la aso­ci­a­tă nou­lui cont tre­bu­ie să con­ți­nă lite­ră mare, lite­ră mică, cifră și carac­ter spe­cial. În cazul în care vă apa­re un che­nar roșu, înseam­nă că nu ați intro­dus toa­te tipu­ri­le de carac­te­re soli­ci­ta­te. Acest lucru se apli­că indi­fe­rent dacă ați pri­mit mesa­jul că paro­la cre­a­tă este puternică.

 1. În apli­ca­ția infor­ma­ti­că exis­ta o sec­țiu­ne “Loca­ția imple­men­tă­rii” care are un câmp (obli­ga­to­riu) “Denu­mi­re”. La ce se refe­ra acest câmp? Denu­mi­rea soci­e­tă­ții sau ce? Ori­cum, ori­ce scrii in aceas­ta sec­țiu­ne apa­re o “eroa­re de server”.

R: O posi­bi­lă cau­ză pen­tru impo­si­bi­li­ta­tea de a fina­li­za eta­pa de pre­în­scri­e­re este omi­te­rea selec­tă­rii din lis­tă a jude­țu­lui și loca­li­tă­ții. Dacă întâm­pi­nați pro­ble­me în acest sens, vă reco­man­dăm să încer­cați un alt brow­ser de inter­net și, din nou, să selec­tați din lis­ta afi­șa­tă loca­li­ta­tea și jude­țul.

La loca­ția imple­men­tă­rii puteți com­ple­ta sediu sau punct de lucru, în func­ție de caz.

 1. O per­soa­na poa­te fi împu­ter­ni­ci­tă să sem­ne­ze și să repre­zin­te două soci­e­tăți. În faza vali­dă­rii per­soa­nei fizi­ce însă, nu pot fi intro­du­se date­le ace­leași per­soa­ne pen­tru doua con­turi. În aceas­ta situ­a­ție, este nevo­ie de doua per­soa­ne fizi­ce, doua sem­nă­turi elec­tro­ni­ce pen­tru a crea doua con­turi. Mai depar­te însă, în faza iden­ti­fi­că­rii per­soa­nei juri­di­ce, împu­ter­ni­ci­tul pare să fie în situ­a­ția de a putea sem­na pen­tru ambe­le con­turi. Aceas­ta dis­cre­pan­ță gene­rea­ză pro­ble­me în situ­a­ția unei per­soa­ne, admi­nis­tra­tor la două soci­e­tăți, împu­ter­ni­ci­tă cu drept de repre­zen­ta­re și sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că, mai ales daca cei care au sem­nat împu­ter­ni­ci­rea nu dețin sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că. Mai depar­te, este gene­ra­ta între­ba­rea: Se accep­ta două sem­nă­turi elec­tro­ni­ce în ace­lași cont – una a per­soa­nei fizi­ce înre­gis­tra­te și una a împu­ter­ni­ci­tu­lui pen­tru per­soa­ne juridică?

R: Unei sem­nă­turi elec­tro­ni­ce îi pot fi aso­ci­a­te mai mul­te societăți.

Dacă nu ați reu­șit să încăr­cați docu­men­tul sem­nat elec­tro­nic, exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca date­le intro­du­se în pro­fil și date­le pose­so­ru­lui sem­nă­tu­rii elec­tro­ni­ce să nu cores­pun­dă. Vă reco­man­dăm să faceți veri­fi­cări în baza de date (CNP, seria și numă­rul actu­lui de iden­ti­ta­te intro­du­se), pen­tru a cores­pun­de cu pose­so­rul sem­nă­tu­rii electronice.

În situ­a­ția în care ați cre­at un cont cu altă per­soa­nă, nu mai pot fi făcu­te alte modi­fi­cări și, prin urma­re, tre­bu­ie că cre­ați un alt cont.

18 ianu­a­rie 2021: A fost actu­a­li­za­tă lis­ta cu între­bă­ri­le de tip Q&A, pri­vi­toa­re la gran­tu­ri­le pen­tru IMM-uri.

Chel­tu­ieli eligibile

1. Se pot plăti dato­rii la buge­tul de stat din banii de granturi?

Da, din banii de grant se pot plăti impo­zi­te și taxe către buge­tul de stat, inclu­siv con­tri­bu­ții sala­ri­a­le, CAS, CASS, impo­zit pe divi­den­de, impo­zit pe veni­tul microîn­tre­prin­de­ri­lor, impo­zit pe pro­fit. În pri­vin­ța con­tri­bu­ți­i­lor dato­ra­te pen­tru PFA, sunt eli­gi­bi­le cele în nume­le PFA și nu pe CNP. Nu sunt eli­gi­bi­le taxe­le și impo­zi­te­le la buge­tul local și amen­zi­le de ori­ce fel.

2. Este eli­gi­bi­lă chel­tu­ia­la cu chiria?

Chel­tu­ia­la cu chi­ria este eli­gi­bi­lă a baza con­trac­tu­lui înche­iat pen­tru sedi­ul soci­al sau punc­tul de lucru în care se des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea pen­tru care s‑a soli­ci­tat finanțarea.

3. Achi­zi­ția de sof­turi, licen­țe sau apli­ca­ții este eligibilă?

Da, este eli­gi­bi­lă și se înca­drea­ză la dato­rii curen­te și res­tan­te către fur­ni­zori, sau achi­zi­ția de echi­pa­men­te sau teh­no­lo­gii nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii activității.

4. Sunt eli­gi­bi­le chel­tu­ie­li­le cu ser­vi­ci­i­le contabile?

Da, sunt eli­gi­bi­le și înca­dra­te drept dato­rii curen­te și res­tan­te către fur­ni­zori nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii activității.

5. Coti­za­ți­i­le fixe și vari­a­bi­le către orga­ni­za­ți­i­le pro­fe­sio­na­le sunt eligibile?

Pot fi eli­gi­bi­le dacă în baza achi­tă­rii lor se obține auto­ri­za­ția de func­țio­na­re, nece­sa­ră con­ti­nu­ă­rii activității.

6. Ce înseam­nă relu­a­rea activității?

Relu­a­rea acti­vi­tă­ții repre­zin­tă o for­mu­la­re gene­ri­că și se refe­ră la relu­a­rea acti­vi­tă­ții după sta­rea de urgen­ță, în con­tex­tul pan­de­mi­ei. Nu se soli­ci­tă docu­men­te sau dovezi jus­ti­fi­ca­ti­ve de înce­ta­re a acti­vi­tă­ții, iar con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ții în tim­pul pan­de­mi­ei nu duce la pier­de­rea eligibilității.

7. Pen­tru trans­por­ta­tori, fac­tu­ri­le de com­bus­ti­bil sunt eligibile?

Da, chel­tu­ie­li­le cu com­bus­ti­bi­lul sunt eli­gi­bi­le și sunt con­si­de­ra­te chel­tu­ieli cu mate­ria primă.

8. Pot efec­tua plăți în avans la buge­tul de stat?

Sunt con­si­de­ra­te dato­rii la buge­tul de stat sume­le deja decla­ra­te, iar plă­ți­le în avans nu pot fi con­si­de­ra­te chel­tu­ieli eligibile.

Eli­gi­bi­li­ta­te

9. Codul CAEN 6920 pen­tru PFA este eligibil?

Nu, nu este eli­gi­bil pen­tru PFA deo­a­re­ce nu figu­rea­ză în ane­xa 1 la OUG 130.

10. Unde se poa­te con­sul­ta lis­ta codu­ri­lor CAEN eli­gi­bi­le pen­tru măsu­ri­le de aju­tor de stat?

Lis­ta codu­ri­lor CAEN eli­gi­bi­le pen­tru măsu­ri­le 2 și 3 se regă­seș­te în Ane­xa 2 și Ane­xa 3 din OUG 130/2020.

11. Dacă o fir­mă a bene­fi­ci­at de șomaj teh­nic pen­tru anga­jați pe peri­oa­da pan­de­mi­ei, poa­te acce­sa fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru IMM-uri?

Da, fir­ma res­pec­ti­vă poa­te acce­sa spri­jin finan­ci­ar din fon­duri nerambursabile.

Alte­le

12. Cum se poa­te renun­ța la micro­gran­tul deja înca­sat pe un SRL?

Pen­tru a renun­ța la banii înca­sați, se depu­ne cere­re de renun­ța­re la AIMMAIPE, iar aceas­ta va dema­ra pro­ce­du­ri­le de retur.

13. Obli­ga­ti­vi­ta­tea de infor­ma­re publi­că des­pre acce­sa­rea / uti­li­za­rea fon­du­ri­lor este obli­ga­to­rie în cazul microgranturilor?

Nu, obli­ga­ti­vi­ta­tea de infor­ma­re nu exis­tă în cadrul micro­gran­tu­ri­lor (Măsu­ra 1).

14. Care sunt cri­te­ri­i­le de selec­ție pen­tru finan­ța­rea pro­iec­te­lor de inves­ti­ții afe­ren­te Măsu­rii 3?

Cal­cu­lul RIR impli­că indi­ca­to­rii de cash-flow pre­vi­zio­nat și valoa­rea tota­lă a inves­ti­ți­ei. Indi­ca­to­rii de cash­flow sunt edi­ta­bili și intro­duși de bene­fi­ci­ar. Cal­cu­lul se rea­li­zea­ză auto­mat din plat­for­ma de apli­ca­re, iar sco­ru­ri­le se bazea­ză pe urmă­toa­re­le considerente:

A. Cri­te­rii de eva­lu­a­re a ren­ta­bi­li­tă­ții pro­iec­te­lor de inves­ti­ții (RIR), cumulând un maxim de 25 punc­te, repar­ti­zați astfel:

Indi­ca­tori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% – 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% – 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% – 10 puncte

B1. Cri­te­rii pri­vind cofi­nan­ța­rea pro­iec­te­lor de inves­ti­ții, cumulând maxi­mum 35 punc­te, astfel:

 • pes­te 35% – 35 puncte
 • ≥ 25% și < 35% – 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% – 20 puncte
 • > 15% și < 20% – 10 puncte

B2. Pen­tru regiu­nea Bucu­rești-Ilfov, cri­te­ri­i­le pri­vind cofi­nan­ța­rea pro­iec­te­lor de inves­ti­ții, cumulând  maxi­mum 35 punc­te, se cal­cu­lea­ză după cum urmează:

 • pes­te 45% – 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% – 30 puncte
 • ≥ 35% și < 40% – 20 puncte
 • > 30% și < 35% – 10 puncte

C. Rapor­tul din­tre cuan­tu­mul gran­tu­lui soli­ci­tat și pro­fi­tul ope­ra­țio­nal înre­gis­trat în anul fis­cal ante­ri­or depu­ne­rii cere­rii de finan­ța­re – 30 puncte

 • ≤ 3 – 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte

* În cazul în care apli­can­tul nu a înre­gis­trat pro­fit ope­ra­țio­nal în anul fis­cal ante­ri­or, va fi punc­tat cu zero puncte.

D. Apar­te­nen­ța dome­ni­u­lui de acti­vi­ta­te pe codul CAEN la sol­dul nega­tiv al balan­ței comer­ci­a­le, res­pec­tiv impor­tu­ri­le sunt mai mari decât expor­tu­ri­le, potri­vit date­lor fur­ni­za­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sta­tis­ti­că (INS) – 10 puncte

 • Sold nega­tiv – 10 puncte
 • Sold pozi­tiv – 0 puncte.

Erori plat­for­mă

15. Ce înseam­nă eroa­rea “Cer­ti­fi­ca­tul cu care ai sem­nat docu­men­tul nu a fost emis de o auto­ri­ta­te de cer­ti­fi­ca­re calificată”?

Toa­te docu­men­te­le încăr­ca­te în sis­te­mul infor­ma­tic Gran­turi IMM 2020 tre­bu­ie să fie asu­ma­te prin sem­na­rea fie­că­ru­ia cu un cer­ti­fi­cat digi­tal cali­fi­cat deți­nut de uti­li­za­tor. Cer­ti­fi­ca­te­le cali­fi­ca­te pen­tru sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că sunt cele emi­se de către pres­ta­to­rii cali­fi­cați de ser­vi­cii de încre­de­re. Lis­ta pres­ta­to­ri­lor cali­fi­cați de ser­vi­cii de încre­de­re în Româ­nia: Alfa­Trust Cer­ti­fi­ca­tion S.A., Cen­trul de Cal­cul S.A., Cert­sign S.A., Digi­Sign S.A., Trans Sped S.R.L., Nami­ri­al S.p.A.

16. Ce înseam­nă eroa­rea “Exis­tă o per­soa­nă adăugată”?

Exis­tă deja un cont cre­at pen­tru per­soa­na actu­a­lă. Se poa­te crea un sin­gur cont aso­ci­at unui CNP valid și unei adre­se de ema­il valide.

17. Ce înseam­nă eroa­rea “Per­soa­nă inexistentă”?

Con­tul curent nu are o per­soa­nă aso­ci­a­tă. Com­ple­tați corect date­le din sec­țiu­nea “Pro­fi­lul meu”.

18. Ce înseam­nă eroa­rea “Exis­tă deja un cont cu aceas­tă adre­să de email”?

Se poa­te crea un sin­gur cont aso­ci­at unei adre­se de ema­il. Adre­sa actu­a­lă a fost deja folo­si­tă pen­tru cre­a­rea altui cont.

19. Ce înseam­nă eroa­rea “Prenume/ Nume de fami­lie invalid”?

Nu a fost com­ple­tat câm­pul “Prenume/ Nume”.

[…]

49. Con­tul oda­tă cre­at poa­te fi folo­sit la depu­ne­rea pro­iec­tu­lui la momen­tul lan­să­rii ape­lu­lui? Sau este nevo­ie să creăm alt cont atunci?

Con­tul cre­at în eta­pa de pre-înre­gis­tra­re rămâ­ne vala­bil în aplicație.

50. De unde se des­car­că decla­ra­ția IMM pen­tru a fi încărcată?

Decla­ra­ția IMM poa­te fi des­căr­ca­tă de pe site-ul imm.gov.ro și se poa­te des­căr­ca și din aplicație.

51. Care este for­ma­tul paro­lei, câte carac­te­re tre­bu­ie să con­ți­nă, din care câte carac­te­re speciale?

Paro­la aso­ci­a­tă nou­lui cont tre­bu­ie să con­ți­nă lite­ră mare, lite­ră mică, cifră și carac­ter spe­cial. În cazul în care vă apa­re un che­nar roșu, înseam­nă că nu ați intro­dus toa­te tipu­ri­le de carac­te­re soli­ci­ta­te. Acest lucru se apli­că indi­fe­rent dacă ați pri­mit mesa­jul că paro­la cre­a­tă este puternică.

52. Cine sem­nea­ză împuternicirea?

Împu­ter­ni­ci­rea tre­bu­ie să fie sem­na­tă olo­graf de către repre­zen­tan­tul legal al între­prin­de­rii și apoi elec­tro­nic de către împu­ter­ni­ci­tul deți­nă­tor al sem­nă­tu­rii electronice.

Mai mult, pe http://economie.gov.ro/


Man­ga­lia News, 21.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply