GRANTURI IMM: Situația la 31 decembrie 2020, privind cele trei măsuri din cadrul schemei de ajutor de stat, instituită conform OUG 130/2020

0
207

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui ges­tio­nea­ză sche­ma de aju­tor de stat insti­tu­i­tă prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020, pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, în con­tex­tul cri­zei pro­vo­ca­te de COVID-19.

Rea­min­tim fap­tul că suma ini­ția­lă pen­tru cele 3 măsuri a fost de 1 mili­ard de euro, iar ulte­ri­or aceas­ta a fost supli­men­ta­tă, fon­dul total fiind în momen­tul de față de 1,5 mili­ar­de de euro. Docu­men­tul poa­te fi con­sul­tat aici: 


Man­ga­lia News, 05.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply