Gânduri mai vechi, pentru noul an… Lucian Ciuchiță

0
388

Gânduri mai vechi, pentru noul an… Lucian Ciuchiță.

Cum­va, prin forţe pro­prii, sau prin voinţa divi­nă, toţi am depă­şit atât gra­ni­ţe­le cre­ş­ti­ne ale Pur­ga­to­ri­u­lui, cât şi cele uma­ne, învă­ţă­tu­ri­le tra­se din expe­rienţe uni­ce. Sun­tem cei care am simţit o trans­for­ma­re lăun­tri­că, o albi­re cereas­că a unui suflet înnegurat…

Sub mira­jul unei baghe­te mânu­i­tă magis­tral de un diri­jor divin, pro­ce­sul de sele­cţie între igno­ranţii eterni, fără leac şi iubi­to­rii de ade­văr s‑a rea­li­zat magis­tral, iar cei aleşi au meri­tat din plin o nouă şan­să… Ca niş­te blân­de păsări Pho­e­nix, au renăs­cut din pro­pri­i­le cenu­şi puri­fi­ca­toa­re, gata pen­tru o via­ţă mai cura­tă, dăru­i­tă BINELUI în toa­te for­me­le lui…

Aşa am fost cres­cu­ţi, să aveam de toa­te, bani în pri­mul rând, dar preţul lor era accep­ta­rea ori­că­rei sar­cini pe care am fi primit‑o! Am ris­cat pen­tru bine­le ome­ni­rii şi am găsit Iadul scris cu “I” mare: groa­ză, caz­ne, mize­rie. Dar am avut par­te şi de o extra­or­di­na­ră lecţie de via­ţă. A tre­bu­it să ajun­gem aici, în locul în care via­ţa mize­ră se coa­gu­la cu moar­tea vio­len­tă dar eli­be­ra­toa­re, pen­tru a înţe­le­ge că nu sun­tem liberi… Totul era doar o ilu­zie, a deve­nit cu tim­pul o îndo­ia­lă, iar acest loc mi‑a lim­pe­zit toa­te gân­du­ri­le, mi‑a eli­be­rat min­tea şi m‑a aju­tat să revin, cât de cât, la sta­rea ini­ţi­a­lă, de ver­te­bra­tă raţio­na­lă. Poa­te că, totu­şi, a meritat… 

A fost izo­la­rea, une­ori trau­ma­ti­că, de care aveam nevo­ie pen­tru a‑mi pune ordi­ne în gân­duri, pen­tru a redes­co­peri natu­ra uma­nă şi a spe­ra într‑o lume mai bună şi mai one­stă! Poa­te chiar atât de cura­tă, încât niciun viciu să nu o poa­tă murdări!

Lucian Ciu­chi­ţă, ianu­a­rie 2021.


MN: Lucian Ciu­chi­ță este poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că, la ASE Bucuresti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Româ­nia, iar în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film. 

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je și sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege și fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici în cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă. 

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Română.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist contemporan. 

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea cititorilor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­riș­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”…, “Cer­cul Negru”.

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gaudeamus. 

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel București.

7 ianu­a­rie 2021: ”Iată că a văzut lumi­na tipa­ru­lui pri­ma car­te din acest an, de la edi­tu­ra Ecou Transil­van, inti­tu­la­tă ”POVEȘTI DE IUBIRE ÎN VREMURI DE RĂZBOI”, avându‑l ca autor pe cunos­cu­tul scri­i­tor Lucian Ciu­chi­ță. O car­te care meri­tă citi­tă. Îl feli­cit pe auto­rul căr­ții, pen­tru acest roman reu­șit, dar și pen­tru toa­te căr­ți­le pe care le‑a publi­cat până acum”. (Far­cas Nadia).

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 11.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply