GALERIA VIRTUALA DE GRAFICA SI PICTURA MIHAELA RIZON [FOTO/VIDEO

0
1115

GALERIA VIRTUALA DE GRAFICA SI PICTURA MIHAELA RIZON.

Man­ga­lia News: Dragi pri­e­te­ni, inau­gu­răm astăzi cu mare drag ”Gale­ria vir­tu­a­lă de artă Miha­e­la Rizon” și vă împăr­tă­șim bucu­ria pe care o trans­mi­te artis­ta, prin felul ei de a fi și prin inter­me­di­ul lucră­ri­lor ei minu­na­te, rea­li­za­te în cele mai diver­se teh­nici de expri­ma­re plas­ti­că. O lăsăm să ni se des­tă­i­nu­ie, în rân­du­ri­le și în ima­gi­ni­le ce urmează:

”Sunt medic den­tist, însă arta a fost pasiu­nea mea, mai toa­tă via­ța, idee con­fir­ma­tă și de fap­tul că am fost atra­să să urmez o Școa­lă gene­ra­lă de Arte Plas­ti­ce. Aco­lo am stu­di­at pic­tu­ra în ulei și mode­la­jul in lut. Când am intrat la liceu, m‑am hotă­rât să fac sto­ma­to­lo­gie și am renun­țat la pic­tu­ră. Mulți ani mai tar­ziu, prin 2017, mi‑a venit ide­ea să încerc dese­nul cu cre­ioa­ne colo­ra­te. Toni, soțul meu, mi‑a facut cadou un set pro­fe­sio­nal de cre­ioa­ne colo­ra­te și m‑a încu­ra­jat încon­ti­nuu. Din 2017 până în pre­zent, stu­diez zil­nic diver­se teh­nici și mate­ri­a­le. Fac dese­ne în cre­ioa­ne colo­ra­te, gra­fit, pas­tel uscat, căr­bu­ne, dry brush, dar și pic­turi în acu­a­re­lă, ulei și acril.

Pasiu­nea pen­tru artă mă face să caut zil­nic teh­nici și meto­de noi de expri­ma­re și zil­nic găsesc lucruri noi și extrem de inte­re­san­te. Exis­tă plat­for­me onli­ne care con­țin cur­suri, de unde învăț per­ma­nent de la artiști de pre­tu­tin­deni. Cur­su­ri­le nu sunt scum­pe și meri­tă fie­ca­re bănuț. Asa am și înce­put, de fapt, cu repro­du­ceri după tuto­ri­a­le. Pri­me­le reu­și­te le-am pos­tat pe pagi­na per­so­na­lă de FB.

Nu după mult timp, am pri­mit pri­ma coman­dă — un por­tret după o poză (mi-era tea­mă de por­tre­te, la ince­put). Ace­la a fost pri­mul tablou vân­dut. După el au urmat alte câte­va, inte­re­sul față de arta mea cres­când, am decis să-mi fac o pagi­nă de FB doar cu con­ți­nut artis­tic. Așa a apă­rut pagi­na de FB “Mak’s art”. In ace­la­si timp, am intrat pe gru­puri de pic­tu­ră și am cunos­cut multi artiști români și stră­ini minunați.

M‑am hotă­rât să cre­ez un grup pro­priu tot pe FB, inti­tu­lat Taba­ra de arta — Mak’s art” , unde toa­ta lumea iubi­toa­re de artă e bine veni­tă. De ase­me­nea, am un canal de You­tu­be pe care pun time lap­se-uri cu lucră­ri­le mele, fil­mă­ri­le com­ple­te fiind pe o plat­for­ma numi­tă Patre­on, unde mi-am făcut cont recent si am deja un abonat :))).

 COLECȚIA PERSONALĂ:

Expo­zi­tii, până acum am avut doar in medi­ul onli­ne, dar pe vii­tor mi-aș dori să-mi pre­zint câte­va lucrări într‑o gale­rie de artă. Pen­tru mine, pic­tu­ra / dese­nul înseam­nă rela­xa­re tota­lă, este o bucu­rie, mai ales când rezul­ta­tul este pe măsu­ra aștep­tă­ri­lor. Mi-aș dori mai mult timp să pot crea mai mult, însă mese­ria de den­tist rămâ­ne cea principală”.

MN: Mul­țu­mim, dra­gă Miha­e­la Rizon și îți dorim să con­ti­nui ceea ce ai înce­put atât de fru­mos. Ești pe dru­mul cel bun, iar harul, darul și talen­tul de artist plas­tic să te aju­te să te dezvolți în acest dome­niu atât de vast de expri­ma­re, ală­tu­ri de iubi­tul tău soț Toni, de toți cei dragi vouă. 


Man­ga­lia News, 30.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply