FONDURILE NERAMBURSABILE, LA ORDINEA ZILEIWEBINAR | Răspunde întrebărilor dumneavoastră Marin Florian, expert fonduri europene

0
273

FONDURILE NERAMBURSABILE, LA ORDINEA ZILEIWEBINAR | Răspunde întrebărilor dumneavoastră Marin Florian, expert fonduri europene.

Des­chi­dem seria de webi­na­rii / sesiuni luna­re de con­sul­ta­ții gra­tu­i­te onli­ne pe care le dedi­căm mediu­lui de afa­ceri, între­prin­ză­to­ri­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc, dar nu numai. La toa­te eve­ni­men­te­le vir­tu­ale de acest gen îl vom avea ca invi­tat pe dom­nul Marin Flo­ri­an, Expert Fon­duri euro­pe­ne, care va răs­pun­de la între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră

Marin Flo­ri­an, scur­tă prezentare:

 • Eco­no­mist, doc­tor în ști­in­țe eco­no­mi­ce – Mag­na cum Lau­de,
 • spe­cia­list în dezvol­ta­re locală/rurală,
 • expert în absorb­ția și ges­tio­na­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne struc­tu­ra­le și de investiții, 
 • mem­bru în Comi­te­tul Inter­mi­nis­te­ri­al de Coor­do­na­re pen­tru Mana­ge­men­tul Acor­du­lui de Par­te­ne­ri­at 2014–2020,
 • mem­bru în Comi­te­tul de Moni­to­ri­za­re al Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman 2014–2020,
 • mem­bru în Comi­te­tul de Moni­to­ri­za­re pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Asis­ten­ță Teh­ni­că 2014 — 2020, 
 • mem­bru în Comi­te­tul de Moni­to­ri­za­re al Pro­gra­mu­lui Națio­nal pen­tru Dezvol­ta­rea Rura­lă 2014–2020,
 • mem­bru în Comi­te­tul de Moni­to­ri­za­re al Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne 2007 — 2013, 
 • mem­bru în cadrul Comi­te­tu­lui Eco­no­mic și Soci­al European, 
 • cadru didac­tic aso­ci­at — Aca­de­mia de Stu­dii Economice, 
 • vice­pre­șe­din­te / mem­bru al Con­si­li­u­lui Eco­no­mic și Social, 
 • mem­bru supleant in Biro­ul Exe­cu­tiv al Blo­cu­lui Națio­nal Sindical, 
 • pre­șe­din­te al Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din România, 
 • fel­low  Aspen Young lea­ders — Aspen Institute, 
 • fel­low Frie­dri­ch-Ebert-Stif­t­ung Foun­da­tion, Bur­sa Paris, 12 Val de Marne,
 • 38 de ani, căsă­to­rit, 1 copil.

WEBINAR

FONDURILE NERAMBURSABILE, LA ORDINEA ZILEI

Măsu­ra 1 – MICROGRANTURI,

Măsu­ra 2 – GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU,

Măsu­ra 3 — Gran­turi pen­tru inves­ti­ții acor­da­te IMM-urilor.

Invitat permanent:

Ec. Marin Florian, expert fonduri europene.

Pri­mul webi­nar orga­ni­zat de coti­dia­nul Man­ga­lia News și por­ta­lul ADLMangalia.ro (Antre­pre­no­ri­at și Dezvol­ta­re Loca­lă Man­ga­lia), va avea loc Sâm­bă­tă, 6 febru­a­rie 2021, înce­pând cu ora 11:00.

Vă invi­tăm să ne tri­mi­teți între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră refe­ri­toa­re la teme­le puse în dis­cu­ție, până Joi, 4 febru­a­rie, ora 16:00, pe adre­sa de con­tact www.adlmangalia.ro, sau pe e‑mailurile: [email protected] și [email protected]

Cei care doresc să par­ti­ci­pe ÎN DIRECT la webi­nar, vor pri­mi o paro­lă de acces, dacă o vor soli­ci­ta din timp!

Urmă­to­rul webi­nar va avea loc în luna Mar­tie. Tema și data vi le vom anun­ța din timp.


Man­ga­lia News, 30.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply