Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat și în județul Constanța

0
172

Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat și în județul Constanța.

Astăzi, luni, 4 ianu­a­rie a.c., a dema­rat faza 1 a cam­pa­niei de vac­ci­na­re împo­tri­va SARS-CoV‑2, în care au fost inclu­se per­soa­ne din cor­pul medical.

La nive­lul jude­țu­lui, au fost sta­bi­li­te 6 cen­tre de vac­ci­na­re pen­tru per­so­na­lul medi­cal: Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei”, Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia, Spi­ta­lul Cli­nic de Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie Efo­rie Nord, Spi­ta­lul Muni­ci­pal Med­gi­dia și Spi­ta­lul Mili­tar de Urgen­ță „Al. Gafen­cu” SMMIT.

În func­ție de nece­si­tăți, auto­ri­tă­ți­le au în vede­re des­chi­de­rea altor două cen­tre de vac­ci­na­re, res­pec­tiv la Spi­ta­lul Oră­șe­nesc Cer­na­vo­dă și Spi­ta­lul Oră­șe­nesc Hârșova.

Pes­te 4.000 de oameni din dome­ni­i­le sănă­tă­ții și soci­al – sis­tem public și pri­vat, urmea­ză să fie imunizați.

Doze­le folo­si­te în faza 1 fac par­te din tran­șa de vac­ci­nuri sosi­tă în țară pe data 29 decem­brie 2020. Fiind cen­tru regio­nal de depo­zi­ta­re (în sche­ma națio­na­lă sunt 6 ast­fel de cen­tre), jude­țu­lui Con­stan­ța i‑a fost alo­cat un total de 8.775 de doze, care au fost împăr­ți­te inclu­siv în Tul­cea, Brăi­la, Galați, Buzău și Vrancea.

Trans­por­tul fla­coa­ne­lor a înce­put în cur­sul nop­ții tre­cu­te și a fost făcut în con­di­ții opti­me de sigu­ran­ță, la tem­pe­ra­tu­ri­le reco­man­da­te, fiind folo­si­te vehi­cu­le și lăzi fri­go­ri­fi­ce speciale.

Astăzi, 4 ianu­a­rie a.c., au fost dis­tri­bu­i­te 975 de doze, după cum urmează:

 • Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” – 200 (3 echi­pe de vaccinare);
 • Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia – 150 (2 echi­pe de vaccinare);
 • Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia – 100 (2 echi­pe de vaccinare);
 • Spi­ta­lul Cli­nic de Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie Efo­rie Nord – 245 (3 echi­pe de vaccinare);
 • Spi­ta­lul Muni­ci­pal Med­gi­dia – 80 (o echi­pă de vaccinare);
 • Spi­ta­lul Mili­tar de Urgen­ță „Al. Gafen­cu” SMMIT – 200 (2 echi­pe de vaccinare).

La ora 11:00, situ­a­ția fazei 1 a cam­pa­niei de vac­ci­na­re ară­ta astfel:

 • Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” – 107 per­soa­ne vaccinate
 • Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia – 33 per­soa­ne vaccinate
 • Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia – 36 per­soa­ne vaccinate
 • Spi­ta­lul Cli­nic de Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie Efo­rie Nord – 50 per­soa­ne vaccinate
 • Spi­ta­lul Muni­ci­pal Med­gi­dia – 0 per­soa­ne vac­ci­na­te (înce­pe mâi­ne, 5 ianuarie)
 • Spi­ta­lul Mili­tar de Urgen­ță „Al. Gafen­cu” SMMIT – 28 per­soa­ne vaccinate

Obiec­ti­vul Fazei 1 este de a rea­li­za vac­ci­na­rea per­so­na­lu­lui medi­co-sani­tar, în vede­rea limi­tă­rii trans­mi­te­rii SARS-CoV‑2 și asi­gu­ra­rea imu­ni­ză­rii aces­tei cate­go­rii esen­ți­a­le de per­so­nal. Se adre­sea­ză între­gu­lui per­so­nal care înca­drea­ză rețea­ua sani­ta­ră națio­na­lă, res­pec­tând prin­ci­pi­ul acor­du­lui liber con­sim­țit, cu res­pec­ta­rea indi­ca­ți­i­lor și con­train­di­ca­ți­i­lor pre­ci­zate în pros­pec­tul pro­du­su­lui. Per­so­na­lul medi­co-sani­tar din zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te a uni­tă­ți­lor medi­co-sani­ta­re în care au fost orga­ni­za­te cen­tre de vac­ci­na­re se pre­zin­tă pen­tru vac­ci­na­re în aces­te cen­tre, pe bază de planificare/programare rea­li­za­tă de con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei în care este orga­ni­zat cen­trul de vaccinare.

În sche­ma actu­a­lă, pen­tru urmă­toa­re­le eta­pe, la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța a fost sta­bi­lit un număr de 19 cen­tre de vac­ci­na­re, din­tre care două în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. Tre­bu­ie men­țio­nat că cele două cen­tre din muni­ci­piu vor avea, în total, 32 de cabi­ne­te. În fie­ca­re cabi­net va exis­ta o echi­pă for­ma­tă din patru per­soa­ne (un medic, doi asis­tenți și un regis­tra­tor). În muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, apro­xi­ma­tiv 64.000 de oameni au vâr­sta de pes­te 65 de ani.

Ast­fel de cen­tre vor func­țio­na în mai mul­te loca­li­tăți din jude­țul Con­stan­ța, după cum urmea­ză: Med­gi­dia, Man­ga­lia, Năvo­dari, Cer­na­vo­dă, Ovi­diu, Valu lui Tra­ian, Efo­rie, Cum­pă­na, Hâr­șo­va, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Coge­a­lac, Negru Vodă, Coba­din, Techir­ghi­ol și Băneasa.

Am intrat într‑o eta­pă foar­te impor­tan­tă, în care o pon­de­re mare a celor din per­so­na­lul medi­cal au oport­u­ni­ta­tea să se imu­ni­ze­ze. Este o rea­lă nece­si­ta­te să‑i avem sănă­toși pe cei care se ocu­pă de per­soa­ne­le afla­te în nevo­ie și va fi un sem­nal puter­nic pen­tru întrea­ga soci­e­ta­te, pen­tru că oame­nii vor avea încre­de­re din ce în ce mai mare în aceas­tă cam­pa­nie de vac­ci­na­re și în bene­fi­ci­i­le ei. Am fost pe teren, am fost ală­tu­ri de oame­nii care se ocu­pă direct, zi și noap­te, de orga­ni­za­rea cam­pa­niei de vac­ci­na­re. Totul decur­ge foar­te bine, iar astăzi, atât la Spi­ta­lul Mili­tar, cât și la cel din Efo­rie Nord, locuri în care am fost per­so­nal, am obser­vat că toți cei pro­gra­mați s‑au pre­zen­tat la ora sta­bi­li­tă, au pri­mit pri­ma doză de vac­cin și nu au fost reac­ții adver­se”, a decla­rat Sil­viu-Iuli­an COȘA, pre­fec­tul jude­țu­lui Constanța.

Faza 1 a cam­pa­niei de vac­ci­na­re a fost pre­ce­da­tă de Faza 0, des­fă­șu­ra­tă la fina­lul anu­lui tre­cut, pe par­cur­sul căre­ia au pri­mit pri­ma doză de vac­cin cei din per­so­na­lul Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se și Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie, în număr total de 260 de beneficiari.

NOTĂ: Date­le pre­zen­ta­te sunt într‑o con­ti­nuă dina­mi­că, ast­fel că, la urmă­toa­re­le comu­ni­cări pe aceas­tă temă, pot apă­rea modificări.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Constanța.


Man­ga­lia News, 04.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply