Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul… | Mircea cel Mare, întruchipat magistral de artistul plastic Valentin Tănase

0
275

”În ziua de 31 ianu­a­rie 1418, tre­cea la cele veș­ni­ce Mir­cea cel Bătrân, dom­nul Țării Româ­nești, după o domnie glo­ri­oa­să de 32 de ani, cea mai înde­lun­ga­tă din întrea­ga isto­rie a țării. I s‑a spus “cel Bătrân”, nu pen­tru că era vâr­st­nic, ci pen­tru a‑l deo­se­bi de urma­șii săi cu ace­lași nume. De alt­fel, de‑a lun­gul tim­pu­lui i s‑a mai spus și Mir­cea cel Mare. 

Lui Mir­cea cel Bătrân îi dato­răm Dobro­gea și ieși­rea la mare. Fap­tul că el a deți­nut pen­tru un număr de ani ținu­tul Dobro­gei, ne‑a îndrep­tă­țit pes­te mai bine de 400 de ani să o rea­li­pim Româ­ni­ei în anul 1878, în urma tra­ta­tu­lui de la Ber­lin, după par­ti­ci­pa­rea țării în Răz­bo­i­ul pen­tru Inde­pen­den­ță. Pen­tru fap­tul că rușii, deși ali­ați și par­te­neri cu noi în acel răz­boi, ne-au răpit din nou, în mod nedrept, sudul Basa­ra­biei, recâști­gat în anul 1856, Mari­le Puteri Euro­pe­ne au con­si­de­rat atri­bu­i­rea Dobro­gei, pe atunci par­te a Impe­ri­u­lui Oto­man, învins în răz­boi, ca un fel de com­pen­sa­ție, pe sea­ma celui învins. În poli­ti­că nu exis­tă daruri sau cado­uri, așa că, dacă Mir­cea cel Bătrân nu ar fi deți­nut cân­d­va acest vechi ținut româ­nesc, nimeni nu ni l‑ar fi ofe­rit pes­te vea­curi. Mare­le domn rămâ­ne în con­ști­in­ța națio­na­lă nu doar pen­tru ieși­rea la mare, ci pen­tru întrea­ga sa domnie care l‑a con­sa­crat ca pe una din mari­le per­so­na­li­tăți ale neamului. 

Sunt vii și vibran­te și astăzi cuvin­te­le pe care Mihai Emi­ne­scu i le‑a ima­gi­nat și atri­bu­it: “Eu îmi apăr sără­cia și nevo­i­le și neamul/ Și de-ace­ea tot ce mișcă‑n țara asta, râul, ramul/ Mi‑e pri­e­ten numai mie, iară ție duș­man este./ Duș­mă­nit vei fi de toate,/ Fără a prin­de chiar de veste./ N‑avem oști, dară iubi­rea de moșie e un zid/ Care nu se înfi­oa­ră de‑a ta fai­mă, Baiazid!” 

De câte ori am fost la Mânăs­ti­rea Cozia, unde își doar­me som­nul de veci, am încer­cat să simt “umbra lui Mir­cea la Cozia”, așa cum și‑a imaginat‑o Gri­go­re Ale­xan­dres­cu în poe­zia sa și, inspi­rat de aceas­tă viziu­ne, am făcut de‑a lun­gul ani­lor mai mul­te por­tre­te ale mare­lui domn”.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply