Doru Groza — Retrospectivă FOTO 2020

0
340

A fost un an inte­re­sant, ciu­dat, ati­pic, în care am spe­rat ca pro­ble­me­le, situ­a­ți­i­le noi ne vor face mai buni și mai uniți, că vom înva­ța cât de impor­tant e să iubim și să pro­te­jam natu­ra. Am rămas doar cu spe­ran­ța. Sun­tem mai depăr­tați și frag­men­tati ca ori­când. Cât des­pre natu­ră, văd aproa­pe zil­nic dez­in­te­res, dis­tru­ge­re, gunoa­ie arun­ca­te… Ce îmi doresc pe vii­tor? Doar sănă­ta­te! Încă mai sper că ne vom întoar­ce spre natu­ră, învă­țând să o înțe­le­gem și să o pro­te­jăm mai mult.

Am văzut că “se poar­tă” tot felul de topuri ale cadre­lor rea­li­za­te în 2020. Per­so­nal, nu am un top defi­nit al foto­gra­fi­i­lor rea­li­za­te. De ace­ea m‑am gân­dit să vă arăt o retros­pec­ti­vă a lui 2020 din punc­tul de vede­re al foto­gra­fi­ei de pei­saj, iar sepa­rat al celei de wil­d­li­fe.
Să auzim numai de bine.

P.s: Clic pe poză, pen­tru a vedea întrea­ga retros­pec­ti­vă.

Doru Gro­za, 31 decem­brie 2020.

Comen­ta­riu Miha­il Golu: Sunt bucu­ros că am un pri­e­ten cu ace­leași viziuni și spe­ran­țe, a fost într-ade­văr un an al ade­vă­ru­lui, un an în care s‑au cer­nut mul­te lucruri și am reu­șit să dis­tin­gem mul­te aspec­te ale vie­ții pe care poa­te le-am negli­jat sau uitat de‑a lun­gul vie­ții. Cel puțin pen­tru mine a fost un an bun și îmi doresc ca anul vii­tor sa fie cel puțin la fel de bun, ceea ce-ti doresc și ție, pri­e­ten drag. Mul­tă sănă­ta­te îți doresc și să ne încân­ti cu cât mai mul­te cli­pe minu­na­te, ca și până acum. La mulți ani!


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply