Deschiderea sesiunii de programare la vaccinare pentru perioada februarie — martie 2021

0
277

Ca urma­re a inte­re­su­lui cres­cut al cetă­țe­ni­lor pen­tru vac­ci­na­re, în 31 de jude­țe din țară a fost atin­să capa­ci­ta­tea maxi­mă de pro­gra­ma­re pen­tru urmă­toa­re­le trei săp­tămâni, în raport cu numă­rul doze­lor dis­po­ni­bi­le la acest moment și cu calen­da­rul de livra­re esti­mat pen­tru peri­oa­da următoare.

Rea­min­tim fap­tul că, în con­for­mi­ta­te cu Stra­te­gia națio­na­lă de vac­ci­na­re și cu reco­man­dă­ri­le fer­me ale Agen­ți­ei Euro­pe­ne a Medi­ca­men­tu­lui, repar­ti­za­rea doze­lor către cen­tre­le de vac­ci­na­re se face pen­tru asi­gu­ra­rea pri­mei admi­nis­trări și, în mod obli­ga­to­riu, a rapelului.

Potri­vit situ­a­ți­ei rapor­ta­te astăzi, mier­curi, 20 ianu­a­rie, la ora 14:00, erau în con­ti­nu­a­re dis­po­ni­bi­le pro­gra­mări în jude­țe­le Alba, Bihor, Caraș-Seve­rin, Cova­s­na, Gorj, Har­ghi­ta, Iași, Mara­mu­reș, Mehe­dinți și Sucea­va, con­form date­lor din Regis­trul Elec­tro­nic Națio­nal de Vac­ci­nări (RENV) și pre­lu­a­te de plat­for­ma infor­ma­ti­că de pro­gra­ma­re dezvol­ta­tă de STS. Date­le rapor­ta­te sunt în dina­mi­că și exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca, la ora difu­ză­rii comu­ni­ca­tu­lui, situ­a­ția să fie diferită.

Având în vede­re calen­da­rul esti­mat de livra­re a doze­lor de vac­cin, CNCAV a soli­ci­tat STS
actu­a­li­za­rea plat­for­mei de pro­gra­ma­re pen­tru a putea per­mi­te con­ti­nu­a­rea pro­gra­mă­ri­lor per­soa­ne­lor din eta­pe­le I si II, înce­pând cu 1 mar­tie, în cen­tre­le de vac­ci­na­re deja exis­ten­te. Tot­o­da­tă, în scurt timp, vor fi des­chi­se noi cen­tre de vac­ci­na­re la nive­lul fie­că­rui județ, care vor per­mi­te pro­gra­mări și pen­tru date mai apro­pi­a­te, înce­pând cu data de 8 februarie.

Cam­pa­nia de vac­ci­na­re con­ti­nuă con­form pla­ni­fi­că­rii, asi­gu­rând zil­nic rape­lul pen­tru per­soa­ne­le deja vac­ci­na­te cu pri­ma doză, cât și vac­ci­na­rea per­soa­ne­lor nou pro­gra­ma­te. Calen­da­rul pro­gra­mă­ri­lor și supli­men­ta­rea numă­ru­lui de locuri de pro­gra­ma­re se sta­bi­lesc în cola­bo­ra­re cu INSP și cu direc­ți­i­le de sănă­ta­te publică.


Man­ga­lia News, 20.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply