Declarația 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat și Declarația 710 rectificativă, modificate de ANAF

0
251

Ordi­nul Pre­șe­din­te­lui ANAF nr. 51/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea for­mu­la­re­lor 100 și 710 a fost trans­mis la Moni­to­rul Oficial.

Modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui 100 ”Decla­ra­ţie pri­vind obli­ga­ţi­i­le de pla­tă la buge­tul de stat” și a for­mu­la­ru­lui 710 ”Decla­ra­ţie rec­ti­fi­ca­ti­vă” au fost apro­ba­te prin Ordi­nul preşe­din­te­lui Agenţi­ei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă nr. 51/2021.

Modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea for­mu­la­re­lor men­țio­na­te au fost nece­sa­re ca urma­re a modi­fi­că­ri­lor adu­se Codu­lui fis­cal prin Legea nr.153/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, pre­cum şi pen­tru com­ple­ta­rea Legii nr.170/2016 pri­vind impo­zi­tul spe­ci­fic unor acti­vi­tă­ţi, Legea nr. 262/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr.227/2015 pri­vind Codul fis­cal, pre­cum și prin Legea nr.296/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr.227/2015 pri­vind Codul fiscal.

Modi­fi­că­ri­le, care se adre­sea­ză con­tri­bu­a­bi­li­lor plăti­tori de impo­zit pe veni­tu­ri­le microîn­tre­prin­de­ri­lor, au vizat cuprin­de­rea în cele două for­mu­la­re a unor rân­duri dedi­ca­te declarării:

- spon­so­ri­ză­ri­lor și bur­se­lor acor­da­te ele­vi­lor şco­la­ri­za­ţi în învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal-dual în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.25 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1/2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulterioare,

- cos­tu­lu­lui de achi­zi­ție al apa­ra­te­lor de mar­cat elec­tro­ni­ce fis­ca­le puse în funcțiune.

For­mu­la­rul 100 se uti­li­zea­ză înce­pând cu obli­ga­ți­i­le fis­ca­le care au ter­me­nul legal de decla­ra­re 25 ianu­a­rie 2021 inclu­siv, iar for­mu­la­rul 710 se uti­li­zea­ză, după caz, înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a ordinului.

Prin ace­lași ordin, a fost com­ple­tat Nomen­cla­to­rul obli­ga­ți­i­lor de pla­tă la buge­tul de stat cu o nouă pozi­ție pen­tru decla­ra­rea plă­ți­lor reți­nu­te la sur­să, de către CEC Bank — S.A., în con­tul impo­zi­tu­lui pe venit, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.68^2 și ale art.115 alin.(1^2) din Codul fis­cal. Aces­te pre­ve­deri lega­le se apli­că înce­pând cu ter­me­nul de decla­ra­re 25 februarie.


 Man­ga­lia News, 20.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply