De luni, Fiscul poate monitoriza toate conturile bancare ale populaţiei şi firmelor (document)

0
303

De luni, Fiscul poate monitoriza toate conturile bancare.

Din data de luni, 11 ianu­a­rie 2021, ANAF are acces direct la toa­te infor­ma­ţi­i­le pri­vind con­tu­ri­le din bănci ale popu­la­ţi­ei şi fir­me­lor, în baza unei Ordo­nanţe emi­se în vara aces­tui an, potri­vit unui docu­ment ofi­ci­al al ANAF.

Regis­trul cen­tral elec­tro­nic pen­tru con­turi de plă­ţi şi con­turi ban­ca­re” va fi ope­rat din 11 ianu­a­rie de Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, iar toa­te insti­tu­ţi­i­le care au con­turi finan­ci­a­re pen­tru per­soa­ne fizi­ce şi juri­di­ce vor fi obli­ga­te să tri­mi­tă Fis­cu­lui toa­te infor­ma­ţi­i­le finan­ci­a­re pe care le au des­pre fir­me şi cetăţeni.

Acest Regis­tru vine în con­tex­tul în care Româ­nia tre­bu­ie să transpu­nă o direc­ti­vă euro­pea­nă pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea spă­lă­rii banilor.

Prin Regis­trul cen­tral elec­tro­nic pen­tru con­turi de plă­ţi şi con­turi ban­ca­re, care a fost regle­men­tat prin OUG 111/2020, Fis­cul va putea iden­ti­fi­ca rapid per­soa­ne­le fizi­ce şi juri­di­ce care deţin sau con­tro­lea­ză un cont ban­car sau de plă­ţi iden­ti­fi­cat prin IBAN.

Regis­trul per­mi­te iden­ti­fi­ca­rea, în timp util, a tutu­ror per­soa­ne­lor fizi­ce sau juri­di­ce care deţin sau con­tro­lea­ză con­turi de plă­ţi şi con­turi ban­ca­re iden­ti­fi­ca­te prin IBAN, ast­fel cum sunt defi­ni­te în Regu­la­men­tul (UE) nr. 260/2012 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi al Con­si­li­u­lui sau case­te de valori deţi­nu­te la o insti­tu­ţie de cre­dit de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei”, ara­tă noua legislaţie.

Regis­trul cen­tral elec­tro­nic pen­tru con­turi de plă­ţi şi con­turi bancare.

Cites­te mai mult: adev.ro/qmm9yt


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply