Cursuri de Canto și formare muzicală, cu Lisa Opriș, la Mangalia! 

0
182

Cursuri de Canto și formare muzicală, cu Lisa Opriș, la Mangalia! 

Lisa Opriș: ”Sunt bucu­roa­să să vă anunț că am dat star­tul înscri­e­ri­lor pen­tru Cur­suri de can­to și for­ma­re muzi­ca­lă. Sunt nerăb­dă­toa­re să împăr­tă­șesc expe­rien­ța si cunoș­tin­țe­le mele acu­mu­la­te, atât pe sce­nă cât și in nume­roa­se­le cur­suri și școli de can­to pe care le-am urmat. Cur­su­ri­le se vor ține în Man­ga­lia (zona Casei de Cul­tu­ră), într-un stu­dio dotat cu toa­te cele nece­sa­re, res­pec­tând toa­te nor­me­le de igie­nă. 

Con­si­der că Edu­ca­ția muzi­ca­lă aju­tă foar­te mult în dezvol­ta­rea celor mici, mai ales în era teh­no­lo­gi­ei, când sunt din ce in ce mai aca­pa­rați de ecra­ne­le reci. Sunt bucu­roa­să să pot face asta aca­să, aici, la Man­ga­lia, locul în care și eu am făcut cunoș­tin­ță cu dra­gos­tea și pasiu­nea pen­tru muzi­că.

Pen­tru toa­te deta­li­i­le, îmi puteți scrie în mesaj pri­vat, sau la numă­rul de tele­fon & What­sa­pp: 0749 040 747. *vâr­sta mini­mă: 6 ani!

Cur­su­ri­le vor înce­pe Marți, 19 ianu­a­rie 2021, iar pro­gra­mul îl sta­bi­lim împre­u­nă! Vă aștept cu mare drag!”

Lisa Opriș.


Man­ga­lia News, 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply