Cum scapi de nasul înfundat — 9 soluții eficiente

0
278

Cum scapi de nasul înfundat — 9 soluții eficiente.

Con­ges­tia naza­lă este un simp­tom foar­te frec­vent, care apa­re atunci când vase­le de sân­ge din inte­ri­o­rul nasu­lui se infla­mea­ză și țesu­tu­ri­le naza­le se umflă.

Con­ges­tia naza­lă este un simp­tom foar­te frec­vent, care apa­re atunci când vase­le de sân­ge din inte­ri­o­rul nasu­lui se infla­mea­ză și țesu­tu­ri­le naza­le se umflă. Nasul se poa­te înfun­da și din cau­za eli­mi­nă­rii exce­si­ve a mucusului.

De ce se înfun­dă nasul

În mul­te cazuri, con­ges­tia naza­lă este doar o pro­ble­mă tem­po­ra­ră, pro­vo­ca­tă de:

  • Infec­ții vira­le — exis­tă mai mul­te viru­suri care pot pro­vo­ca o răcea­lă, rino­vi­ru­sul fiind cel mai frec­vent. Pe lân­gă nasul înfun­dat, o răcea­lă poa­te pro­vo­ca și stră­nut, dureri în gât și tuse.
  • Rini­ta aler­gi­că se dezvol­tă atunci când sis­te­mul imu­ni­tar al orga­nis­mu­lui reac­țio­nea­ză exce­siv la o sub­stan­ță care de obi­cei nu este dău­nă­toa­re. Prin­tre declan­șa­to­rii  rini­tei aler­gi­ce se numă­ră pole­nul, pra­ful și părul ani­ma­le­lor de com­pa­nie. Pe lân­gă un nas înfun­dat, pacien­ții cu rini­tă aler­gi­că se pot con­frun­ta și cu stră­nut, secre­ții naza­le și mân­că­ri­mea ochi­lor. Nu este clar de ce unii oameni dezvol­tă rini­tă aler­gi­că, dar un isto­ric fami­li­al de aler­gii este un fac­tor de risc binecunoscut.
  • Rini­ta pro­fe­sio­na­lă este simi­la­ră cu rini­ta aler­gi­că. Se poa­te dezvol­ta atunci când cine­va are o reac­ție la o sub­stan­ță la locul de mun­că. Prin­tre simp­to­me­le rini­tei pro­fe­sio­na­le se numă­ră nasul înfun­dat, mân­că­ri­mi ale ochi­lor și tuse. Per­soa­ne­le care lucrea­ză cu sub­stan­țe­le chi­mi­ce sau în praf de lemn pot avea un risc cres­cut de a dezvol­ta rini­tă profesională.
  • Rini­ta de sar­ci­nă — Sar­ci­na afec­tea­ză mul­te păr­ți ale cor­pu­lui și, în cele nouă luni, pro­ges­te­ro­nul și estro­ge­nul cresc. Creș­te­rea hor­mo­ni­lor și creș­te­rea flu­xu­lui sang­vin pot cau­za umfla­rea mucoa­se­lor din inte­ri­o­rul nasu­lui. Gra­vi­de­le care au rini­tă de sar­ci­nă se con­frun­tă, pe lân­gă nasul înfun­dat, și cu stră­nut. Rini­ta de sar­ci­nă poa­te apă­rea în ori­ce moment al sar­ci­nii. Simp­to­me­le dis­par de obi­cei la scurt timp după naștere.
  • Rini­ta atro­fi­că apa­re atunci când mem­bra­ne­le naza­le se sub­ți­a­ză și se întă­resc, for­mân­du-se crus­te. Afec­țiu­nea este mai frec­ven­tă la per­soa­ne­le care au avut mai mul­te inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le la nive­lul nasului.

Tra­ta­men­te efi­cien­te care desfun­dă nasul

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate 

(Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply