Creative Night Talks – ediția Cultura Națională va avea loc online, Joi, 21 ianuarie

0
124

Cre­a­ti­ve Night Tal­ks, pro­iec­tul onli­ne ini­țiat de Revis­ta Ate­li­e­rul, ce con­stă dintr‑o serie de con­fe­rinţe onli­ne recu­ren­te dedi­ca­te indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve din Româ­nia, con­ti­nuă pe 21 ianu­a­rie cu o edi­ție inspi­ra­tă de cul­tu­ra româ­neas­că. De la ora 18:00, pe site, pe pagi­na de Face­bo­ok și pe cana­lul de You­tu­be al Revis­tei Ate­li­e­rul se vor putea vedea două pane­luri cu 8 spea­keri care vor dis­cu­ta inter­pre­ta­rea și rein­ter­pre­ta­rea tra­di­ți­i­lor și sur­se­lor de inspi­ra­ție și des­pre apli­ca­ți­i­le lor în arta și arhi­tec­tu­ra con­tem­po­ra­nă, dar și în indus­tri­i­le creative.

Cum s‑au adap­tat cre­a­ti­vii și antre­pre­no­rii cul­tu­rali la schim­bă­ri­le din ulti­mul an

Con­fe­rinţe­le Cre­a­ti­ve Night Tal­ks au avut ca punct de ple­ca­re comu­ni­ta­tea cre­a­ti­vă coa­gu­la­tă în jurul Revis­tei Ate­li­e­rul dar și cele ale altor pro­fe­si­o­niști în dome­niu și și-au pro­pus să ofe­re un con­text atât pen­tru abor­dări ine­di­te dar și pen­tru noi cola­bo­rări în cadrul indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve. Cum aces­te nișe au fost pro­fund afec­ta­te de efec­te­le pan­de­mi­ei, con­fe­rinţe­le au des­chis subiec­te mul­ti­dis­ci­pli­na­re şi transdis­ci­pli­na­re, ce au fost abor­da­te de spea­keri cu expe­rienţă și au avut în cen­tru modul în care fie­ca­re antre­pre­nor s‑a adap­tat la schim­bă­ri­le din ulti­me­le luni și cum şi‑a regân­dit afa­ce­rea creativă.

Pe par­cur­sul celor 16 eve­ni­men­te onli­ne, au poves­tit des­pre pro­vo­că­ri­le lui 2020 și des­pre solu­ți­i­le găsi­te arhi­tecți, desig­neri de obiect, ilus­tra­tori, repre­zen­tanți ai târ­gu­ri­lor de pro­fil și ai stu­di­o­u­ri­lor de cre­a­ție. Invi­ta­ții Cre­a­ti­ve Night Tal­ks au dat sfa­turi și au împăr­tă­șit din expe­rien­ță într-un con­text ce a dat naș­te­re unui ghid digi­tal de bune prac­tici, menit să ghi­de­ze antre­pre­no­rii în repo­zi­țio­na­rea sau rein­ven­ta­rea busi­ne­ss-uri­lor creative.

Tra­di­ția și apli­ca­ți­i­le ei în arta contemporană

Gân­di­tă ca un jur­nal vizu­al, edi­ția Cre­a­ti­ve Night Tal­ks de pe 21 ianu­a­rie, dedi­ca­tă Cul­tu­rii Națio­na­le, este struc­tu­ra­tă în două pane­luri în care cei 8 spea­keri vor poves­ti des­pre apli­ca­ții ale sur­se­lor de inspi­ra­ție tra­di­țio­na­le româ­nești în arta și arhi­tec­tu­ra con­tem­po­ra­nă, dar și des­pre exem­ple de bune prac­tici din indus­tri­i­le creative.

Ast­fel, între 18:00 – 20:00, în pri­ma par­te a con­fe­rin­ței, dedi­ca­tă artei și arhi­tec­tu­rii, cei inte­re­sați îi vor putea urmări pe Prof. univ. dr. Augus­tin Ioan, de la Uni­ver­si­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră şi Urba­nism “Ion Min­cu”, dr. Daniel Cos­ta­che, mana­ger al Muze­u­lui Judeţean din Buzău, San­dra Eco­bes­cu, mem­bru fon­da­tor și preşe­din­te al Fun­da­ți­ei Calea Vic­to­ri­ei, Daniel Loa­găr și Andrei Cor­nea, fon­da­tori ai Aso­ci­a­ți­ei Wood Be Nice și ai pro­iec­tu­lui inter­dis­ci­pli­nar NeoNlitic.

De la 20:00, tru­pa GRAIU (Ali­na Ciol­că — voce, Ser­giu Popa — chi­ta­ră elec­tri­că & sli­de, bass și Adri­an Che­pa — per­cu­ții, bass, drâm­bă) vor rein­ter­pre­ta orga­nic și elec­tric muzici tra­di­țio­na­le în gra­iuri din Buco­vi­na, Mara­mu­reș, Bihor, Vlaș­ca, Mace­do­nia, Alba­nia, Istria,

Meglen, Pind, Tes­sa­lia, într‑o fuziu­ne con­cep­tu­a­lă și sono­ră cu muzi­ca tra­di­țio­na­lă în gra­i­ul afro-ame­ri­can care îi stă la rădă­cini blues-ului.

Iar de la 21:00, des­pre pro­iec­te de inspi­ra­ție tra­di­țio­na­lă și apli­ca­ții în indus­trii cre­a­ti­ve împăr­tă­șesc Dana Geor­ges­cu, co-fon­da­toa­re a Ansam­blu­lui Moa­ra de hâr­tie – Satul Meș­te­șu­gu­ri­lor din Coma­na, Ali­na Zară Pru­nean, ini­ția­toa­rea pro­iec­tu­lui Mân­dra Chic, dezvol­ta­tă în cadrul Muze­u­lui de Pân­ze şi Poveşti din Mân­dra, Țara Făgă­ra­șu­lui, David San­du, fon­da­to­rul Șco­lii de Biju­te­rie Con­tem­po­ra­nă Assam­bla­ge și artis­ta Mădă­li­na Pavăl, ini­ția­toa­rea pro­iec­tu­lui Oame­nii se fac dor.

Con­fe­rin­ța Cre­a­ti­ve Night Tal­ks este mode­ra­tă de Miha­e­la Ion, mana­ger cul­tu­ral cu o expe­rien­ță de pes­te 15 ani în dome­ni­ul indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve şi cul­tu­ra­le inter­na­ţio­na­le, cofon­da­toa­re a Revis­tei Ate­li­e­rul doc­tor în isto­ria artei și cura­tor independent.

Pro­iect cul­tu­ral rea­li­zat cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Culturii.


Man­ga­lia News, 21.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply