Consiliul Local Mangalia este convocat în ședință extraordinară, de îndată, în sistem online, pentru ziua de miercuri, 27.01.2020

0
332

Consiliul Local Mangalia este convocat în ședință extraordinară, de îndată, în sistem online, pentru ziua de miercuri, 27.01.2020, ora 15:00.

Un sin­gur punct, pe ordi­nea de zi: Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia nr.207/31.08.2020 pri­vind pre­da­rea către Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții „C.N.I.” S.A., a ampla­sa­men­tu­lui și asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor în vede­rea exe­cu­tă­rii obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ții ”Moder­ni­za­re, Supra­e­ta­ja­re, Extin­de­re și Închi­de­re Tera­să la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, Jude­țul Con­stan­ța, Pavi­li­on B, Pavi­li­on C și Ana­to­mie Patologică”.

Convocator-extraordinara-convocata-de-indata-27.01.2020


Man­ga­lia News, 26.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply