Consiliul Județean Constanța s‑a reunit în prima ședință ordinară din acest an și a adoptat 25 de proiecte aflate pe ordinea de zi

0
179

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța s‑a reu­nit mier­curi, 20 ianu­a­rie 2021, în pri­ma ședin­ță ordi­na­ră din acest an, fiind pre­zenți 32 de con­si­li­eri din tota­lul de 37. Ședin­ța a fost ținu­tă în regim de vide­o­con­fe­rin­ță, iar pe ordi­nea de zi au fost 25 de pro­iec­te de hotărâri.

În vede­rea des­fă­șu­ră­rii în bune con­di­ții a acti­vi­tă­ții Com­par­ti­men­tu­lui de Tera­pie Inten­si­vă Neo­na­ta­lă din cadrul Sec­ți­ei de Neo­na­to­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță “Sfân­tul Apos­tol Andrei” Con­stan­ța, au fost date în folo­sin­ță gra­tu­it, echi­pa­men­te medi­ca­le con­stând în: un incu­ba­tor de trans­port cu ven­ti­la­tor pre­cum și  cinci sis­te­me de foto­te­ra­pie tip pătu­ră, în valoa­re tota­lă de pes­te 170.000 lei.

Men­țio­năm că aces­te echi­pa­men­te au fost achi­zi­țio­na­te de către Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin pro­ce­du­ra lici­ta­ți­ei publi­ce des­chi­se și au fost trans­mi­se insti­tu­ți­ei medi­ca­le cu titlu gra­tu­it, având la bază înche­ie­rea unui con­tract de como­dat între C.J.C. și uni­ta­tea medicală.

Tot din cate­go­ria inves­ti­ți­i­lor în insti­tu­ți­i­le sani­ta­re, dar și de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID-19, a fost vota­tă astăzi, apro­ba­rea pro­iec­tu­lui prin care vor fi dota­te cen­tre­le soci­a­le din cadrul Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui a jude­țu­lui Con­stan­ța, cu echi­pa­men­te medi­ca­le și mate­ri­a­le sani­ta­re de igie­ni­za­re și dez­in­fec­ție. Valoa­rea echi­pa­men­te­lor achi­zi­țio­na­te prin pro­iect este de apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de lei, iar finan­ța­rea este asi­gu­ra­tă 100% prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră Mare (POIM).

Un alt pro­iect impor­tant a fost ace­la de apro­ba­re a pro­pu­ne­rii de schim­ba­re a des­ti­na­ți­ei fos­tei Școli Gene­ra­le Nr. 19 și a tere­nu­lui afe­rent, situ­at în Str. Mede­ea Nr. 25 A, ambe­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea publi­că a jude­țu­lui Con­stan­ța. În urma apro­bă­rii pro­iec­tu­lui de hotă­râre, imo­bi­lul va deservi Direc­ția Gene­ra­lă de Evi­den­ță a Per­soa­ne­lor Con­stan­ța, insti­tu­ție ce nece­si­tă un spa­țiu cores­pun­ză­tor pen­tru funcționare.

Men­țio­năm că la momen­tul actu­al, acti­vi­ta­tea D.G.E.P. Con­stan­ța se des­fă­șoa­ră în două spa­ții dis­tinc­te, situ­a­te pe B‑dul. Tomis Nr. 51 și B‑dul. Mama­ia Nr. 104–106, ast­fel că împăr­ți­rea, atât a anga­ja­ți­lor, cât și a lucră­ri­lor efec­tu­a­te este impro­prie des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții la para­me­trii optimi.

Tot astăzi, au înce­tat de drept man­da­te­le de con­si­li­er jude­țean și au fost decla­ra­te vacan­te locu­ri­le aces­to­ra, ca urma­re a demi­si­ei domni­lor: Mari­an Cru­șo­vea­nu, Bogdan Ale­xan­dru Bola, Mari­us-Horia Țuțu­ia­nu și Eugen-Remus Negoi.

Pen­tru desem­na­rea unui repre­zen­tant al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în Con­si­li­ul Con­sul­ta­tiv al Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, au fost făcu­te două pro­pu­neri. Nomi­na­li­za­rea pre­șe­din­te­lui CJC, Mihai LUPU a fost doam­na Nida Ner­min Regep, psi­ho­pe­da­gog, iar a gru­pu­lui de con­si­li­eri PSD, dom­nul con­si­li­er jude­țean, Mari­us-Liviu Petre. În urma votu­lui expri­mat, 20 de con­si­li­eri au votat pen­tru doam­na  Nida Ner­min Regep și 10 con­si­li­eri au optat pen­tru dom­nul Mari­us-Liviu Petre.

La ulti­mul pro­iect înscris pe ordi­nea de zi a fost pro­pu­să uti­li­za­rea sumei de 25 mili­oa­ne de lei din fon­dul de exce­dent al buge­tu­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța. Ast­fel, 20 mili­oa­ne de lei vor fi uti­li­zați pen­tru aco­pe­ri­rea tem­po­ra­ră a golu­ri­lor de casă pro­ve­ni­te din deca­la­je­le din­tre veni­tu­ri­le și chel­tu­ie­li­le sec­țiu­ni­lor de func­țio­na­re, iar alte 5 mili­oa­ne de lei, pen­tru deca­la­je­le sec­țiu­nii de devol­ta­re, în anul curent. Men­țio­năm ca exce­den­tul ani­lor pre­ce­denți se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 51 mili­oa­ne de lei.

În urma sedin­ței ordi­na­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, au fost adop­ta­te toa­te cele 25 de pro­iec­te afla­te pe ordi­nea de zi.


Man­ga­lia News, 21.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply