Consiliul Judeţean Constanţa a aprobat acoperirea deficitului bugetar al CJC și transmiterea în administrarea Primăriei Municipiului Constanța, a unui spațiu din Pavilionul Expozițional Constanța, pentru înființarea unui centru de vaccinare împotriva Covid-19

0
136

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța s‑a întru­nit astăzi, 13 ianu­a­rie 2021, în ședin­ță extra­or­di­na­ră de înda­tă. Au fost pre­zenți un număr de 27 de con­si­li­eri jude­țeni. Ședin­ța a fost ținu­tă în regim de vide­o­con­fe­rin­ță de către vice­pre­șe­din­te­le CJC Petre ENCIU, iar pe ordi­nea de zi s‑au aflat două pro­iec­te de hotă­râre.

Pri­mul pro­iect de hotă­râre a vizat aco­pe­ri­rea defi­ni­ti­vă a defi­ci­tu­lui sec­țiu­nii func­țio­na­re și a sec­țiu­nii dezvol­ta­re a buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pen­tru anul 2020 al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, din exce­den­tul ani­lor pre­ce­denți. Mai exact, este vor­ba de aco­pe­ri­rea defi­ci­tu­lui buge­tar înre­gis­trat cu valoa­rea de apro­xi­ma­tiv 41 mili­oa­ne lei. Men­țio­năm că exce­den­tul ani­lor pre­ce­denți se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 92,5 mili­oa­ne lei. Pro­iec­tul a fost adop­tat cu 24 de voturi pen­tru.

Cel de-al doi­lea pro­iect face refe­ri­re la trans­mi­te­rea în admi­nis­tra­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re, a unei supra­fe­țe de 2.718,09 mp din spa­ți­i­le afla­te în inte­ri­o­rul Pavi­li­o­nu­lui Expo­zi­țio­nal Con­stan­ța. Aceas­tă supra­fa­ță este nece­sa­ră pen­tru înfi­in­ța­rea unui cen­tru de vac­ci­na­re împo­tri­va Covid-19, așa cum a fost nomi­na­li­zat prin Hotă­rârea C.J.S.U nr. 117/29.12.2020. Men­țio­năm că pre­zen­tul pro­iect de hotă­râre vine în com­ple­ta­rea Hotă­rârii nr. 1/06.01.2021, prin care au fost dați în folo­sin­ță gra­tu­i­tă 2550 mp din incin­ta Pavi­li­o­nu­lui Expo­zi­țio­nal Con­stan­ța. Ast­fel, a fost supli­men­ta­tă supra­fa­ța prin adă­u­ga­rea unor spa­ții de apro­xi­ma­tiv 170 mp. Pro­iec­tul a fost votat în una­ni­mi­ta­te de către toți con­si­li­e­rii jude­țeni pre­zenți la ședin­ță.


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply