CNAIR a desemnat câștigătorul pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului de la Cernavodă

0
320

CNAIR a desemnat câștigătorul pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului de la Cernavodă.

Luni, 25 ianu­a­rie 2021, CNAIR a desem­nat câști­gă­to­rul pro­ce­du­rii de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui având ca obiect Rea­li­za­rea Lucrărilor de Rea­bi­li­ta­re a Podu­lui de la Cer­na­vo­dă, situ­at pe Autos­tra­da A2, la km 157+600.

Ofer­tan­tul desem­nat câști­gă­tor este SC MARISTAR COM SRL, cu preţul de 66,847,689.39 Lei fără TVA.

Con­trac­tul de exe­cu­ție se va putea sem­na după expi­ra­rea ter­me­nu­lui legal de 10 zile în care se pot depu­ne contestații.

Dura­ta con­trac­tu­lui va fi de 24 luni peri­oa­da de exe­cu­ție a lucră­ri­lor, iar peri­oa­da de garan­ție a lucră­ri­lor va fi 60 de luni.

În cadrul con­trac­tu­lui de rea­bi­li­ta­re  a păr­ții ruti­e­re vor fi rea­li­za­te o serie de lucrări după cum urmea­za: înlo­cu­i­rea hidro­i­zo­la­ți­ei și a căii pe par­tea caro­sa­bi­lă și tro­tu­a­re, înlo­cu­i­re sis­tem ruti­er,  înlo­cu­i­rea para­pe­tu­lui pie­to­nal și direc­tio­nal, înlo­cu­i­rea ros­tu­ri­lor de dila­ta­ție, lucrări de repa­ra­ții cu betoa­ne spe­ci­a­le  la pla­ca de supra­be­to­na­re a via­duc­te­lor de acces și la pile, lucrări de refa­ce­re a pro­tec­ți­ei anti­co­ro­zi­ve la struc­tu­ra meta­li­că, atât pe podul prin­ci­pal, cât și pe via­duc­te­le de acces, etc.

Podul pes­te Dună­re de la Cer­na­vo­dă este un pod com­bi­nat de cale fera­tă și șosea, care tra­ver­sea­ză flu­vi­ul Dună­rea și împre­u­nă cu podul simi­lar de la Fetești, conec­tea­ză ora­șul Bucu­rești de Por­tul Con­stan­ta, de ase­me­nea, unind Dro­bo­gea de Mun­te­nia, prin Autos­tra­da A2.

Rea­min­tim că pe lân­gă aceas­tă pro­ce­du­ră de achi­zi­ție, CNAIR a dema­rat și pro­ce­du­ra de achi­zi­ție publi­că ce are ca obiect Rea­li­za­rea lucră­ri­lor de Rea­bi­li­ta­re a Podu­lui pes­te bra­țul Borcea, situ­at pe Autos­tra­da A2, la km 149+680, cu o valoa­re esti­ma­ta de 96.791.664,03 lei. Pen­tru aceas­tă pro­ce­du­ră comi­sia de eva­lu­a­re ana­li­zea­ză ofer­te­le depuse.


Man­ga­lia News, 29.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply