Cele mai spectaculoase imagini din spațiu ale anului 2020

0
223

Cele mai spectaculoase imagini din spațiu ale anului 2020.

Cel mai pro­ba­bil, anul 2020 nu a decurs așa cum ne-am fi dorit, însă asta nu înseam­nă că nu am avut par­te de des­co­pe­riri ști­in­ți­fi­ce spec­ta­cu­loa­se.

Cer­ce­tă­to­rii au dez­vă­lu­it anul aces­ta o vari­e­ta­te de ima­gini uimi­toa­re cu spa­ți­ul, Soa­re­le și Calea Lac­tee.

Cele mai detaliate hărți ale cerului

Anul 2020 a fost bene­fic pen­tru des­co­pe­ri­ri­le ști­in­ți­fi­ce for­mi­da­bi­le. Obser­va­to­rul Gaia al Agen­ți­ei Spa­ți­a­le Euro­pe­ne (ESA) a publi­cat cea mai deta­li­a­tă har­tă a Căii Lac­tee, dez­vă­lu­ind locul în care se află aproa­pe 1,8 mili­ar­de de ste­le cu o pre­ci­zie fără pre­ce­dent.

De ase­me­nea, instru­men­tul eRO­SI­TA de la Insti­tu­tul Max Plan­ck Insti­tu­te pen­tru Fizi­ca Extra­te­res­tră a dez­vă­lu­it cele mai adânci ima­gini cu raze X asu­pra Uni­ver­su­lui, obser­vând pes­te 1 mili­on de obiec­te și dub­lând numă­rul de sur­se de raze X cunos­cu­te de ome­ni­re.

Cele mai apropiate imagini făcute vreodată cu Soarele

În luna ianu­a­rie au fost pro­du­se foto­gra­fi­i­le de cea mai îna­l­tă rezo­lu­ție cu supra­fa­ța Soa­re­lui, mul­țu­mi­tă tele­s­co­pu­lui solar Daniel K Ino­u­ye. Fie­ca­re struc­tu­ră simi­la­ră unei celu­le este de mări­mea sta­tu­lui ame­ri­can Texas.

Cer­ce­tă­ri­le incre­di­bi­le au fost urma­te de ima­gi­ni­le cu cea mai îna­l­tă rezo­lu­ție a coroa­nei sola­re, ima­gi­ni­le fiind sur­prin­se la doar 77 mili­oa­ne de kilo­me­tric depăr­ta­re de Soa­re, fiind cele mai apro­pi­a­te de până acum.

Arti­co­lul inte­gral, aici:

Cele mai spec­ta­cu­loa­se ima­gini din spa­țiu ale anu­lui 2020


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply