Ce poți să faci ca să nu te afecteze legiunile de idioți din social media — Sfaturi de la Cristian China-Birta

0
218

Ce poți să faci ca să nu te afecteze legiunile de idioți din social media — Sfaturi de la Cristian China-Birta.

Ima­gi­nea­ză-ți că mergi liniș­tit pe stra­dă, cu gân­du­ri­le tale, cuprins de o sta­re rela­ti­vă de pace inte­ri­oa­ră. Și, brusc, de după un colț, apa­re un cetă­țean. Gră­bit. Și vă cioc­niți. ”Uită-te pe unde mergi, mor­ții ei de trea­bă!”, stri­gă el. Moment în care tu, ca fiin­ță uma­nă ce te afli, devii un pic ani­mal care, de fapt, chiar ești.

Și intri în unul din cei patru F: Fli­ght, Fight, Fre­e­ze, Fawn. Și reac­țio­nezi la un ase­me­nea impuls în func­ție de per­so­na­li­ta­tea ta, de carac­te­rul tău, de con­tex­tul în care te afli, de tăria esti­ma­tă a impul­su­lui la care reac­țio­nezi etc.

Doar că în ori­ca­re din cele patru stări intri ca să poți reac­țio­na, ești în sta­rea care le aco­pe­ră pe toa­te. Pe care eu o numesc nevo­ia de a fi con­tra. Con­tra aici însem­nând că reac­țio­nezi ÎMPOTRIVA ace­lui sti­mul, nu nea­pă­rat că te iei la trân­tă cu el (par­tea cu Fight din cei patru F; eu fac asta de cele mai mul­te ori și îți pot spu­ne că nu este nici pe depar­te cea mai bună variantă…).

Nevo­ia asta de a fi con­tra este în natu­ra noas­tră uma­nă. Fără ea am fi dis­pă­rut de mul­tă vre­me ca spe­cie. Căci aceas­tă nevo­ie de a fi con­tra este pro­ba­bil una din arme­le cele mai tari pe care le-am avut în decur­sul evo­lu­ți­ei noastre.

Pen­tru că atunci când sun­tem setați să fim ÎMPOTRIVA a ori­că­rui sti­mul care ne loveș­te din medi­ul exte­ri­or, șanse­le să nu pățim ceva cresc teri­bil. Iar cei patru F sunt moda­li­ta­tea prin care mate­ria­li­zăm, ca să zic așa, în com­por­ta­men­tul nos­tru nevo­ia de a fi contra.

Oame­nii moderni (și mă refer aici nu la noi cei de acum, ci de vreo câte­va mii bune de ani) își per­mit să con­si­de­re anu­mi­te impul­suri din medi­ul exte­ri­or ca nefi­ind poten­ți­al peri­cu­loa­se. Ne-am dezvol­tat în timp un set de ”recep­ta­culi” pen­tru ast­fel de sti­muli. Care nu doar că știm că nu ne fac rău, dar pe care chiar îi cău­tăm pen­tru că știm că ne fac plăcere.

Pale­ta aceas­tă de opțiuni, de sti­muli în fața căro­ra să nu reac­țio­năm intrând în unul din cei patru F, a cres­cut expo­nen­ți­al, oda­tă cu ceea ce noi numim civi­li­za­ția moder­nă. Și, cum­va, în cazul mul­to­ra acea nevo­ie de a fi con­tra s‑a cam ”tocit”. Doar că s‑a tocit într-un mod per­vers. Și a deve­nit și mai per­ver­să oda­tă cu apa­ri­ția soci­al media.

Legiunile de idioți din social media

Când am citit pri­ma dată ce a zis Umber­to Eco des­pre soci­al media, m‑am iri­tat. Pen­tru că în con­ti­nu­a­re con­si­der că apa­ri­ția soci­al media este una din imen­se­le revo­lu­ții comu­ni­ca­țio­na­le din isto­ria ome­ni­rii. Doar că, desi­gur, păr­ți­le bune cu care a venit nu le ascund pe alea rele. Ba chiar le poten­țea­ză de mul­te ori.

Soci­al media ofe­ră drep­tul de a vor­bi unor legiuni de idi­oți, care pe vre­muri vor­beau doar în fața unui pahar cu vin la crâș­mă, fără să afec­te­ze întrea­ga comu­ni­ta­te. Dar acum ei au ace­lași drept de a vor­bi cu al unui câști­gă­tor de Nobel. Este inva­zia idioților.

Așa zicea Umber­to Eco. Dis­cu­ția este lun­gă, desi­gur. Și, deși argu­men­te prin­ci­pi­a­le împo­tri­va a ceea ce zice se pot adu­ce, cam are drep­ta­te în ceea ce pri­veș­te expri­ma­rea imbe­ci­lă a idi­o­ți­lor în soci­al media. La care asis­tăm, din păca­te, permanent.

Con­ti­nu­a­rea, pe blo­gul lui Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta, Mare Maes­tru de ispră­vi 2.0


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply