Carta Albă a IMM-urilor din România 2020, ediția cu numărul 18

0
198

Carta Albă a IMM-urilor din România 2020, ediția cu numărul 18.

La mij­lo­cul lunii decem­brie 2020, a avut loc lan­sa­rea lucră­rii „Car­ta Albă a IMM-uri­lor din Româ­nia 2020”, edi­ţia nr. 18, rea­li­za­tă de Con­si­li­ul Naţio­nal al IMM-uri­lor din Româ­nia (CNIPMMR), în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Lucra­rea repre­zin­tă cea mai apro­fun­da­tă ana­li­ză a sec­to­ru­lui IMM din Româ­nia ce pre­zin­tă situ­a­ția de ansam­blu a mediu­lui de afa­ceri în anul 2020, impac­tul COVID, difi­cul­tă­ți­le cu care se con­frun­tă IMM-uri­le, nevo­i­le și sur­se­le lor de finan­ța­re, moda­li­ta­tea în care ino­vea­ză, inten­ția de acce­sa­re de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le sau cri­te­ri­i­le de care țin cont în ale­ge­rea par­te­ne­ru­lui de busi­ne­ss, con­sti­tu­ind baza pen­tru pro­pu­neri de stra­te­gii cu pri­vi­re la vii­toa­re­le dire­cţii de susţi­ne­re şi dezvol­ta­re ale mediu­lui de afa­ceri româ­nesc.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui au avut inter­ven­ții:

  • Flo­rin JIANU, pre­șe­din­te CNIPMMR
  • Prof. Univ. Dr. Ovi­diu NICOLESCU, pre­șe­din­te de onoa­re CNIPMMR
  • Vir­gil POPESCU, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri
  • Ioan-Mar­cel BOLOȘ, Minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne
  • Liviu ROGOJINARU, Secre­tar de Stat Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri
  • Dumi­tru NANCU, Direc­tor Gene­ral FNGCIMM
  • Manu­el Fer­nan­dez AMEZAGA, CEO Sode­xo
  • Ionuț STANIMIR, Direc­tor Exe­cu­tiv, Direc­ția Mar­ke­ting și Comu­ni­ca­re BCR
  • Dana BACIU, Direc­tor Per­soa­ne Juri­di­ce Gro­u­pa­ma Asi­gu­rări.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, pre­șe­din­te­le CNIPMMR, dom­nul Flo­rin Jia­nu a pre­ci­zat: “Sun­tem la a 18‑a edi­ție a lan­să­rii lucră­rii Car­ta Albă a IMM-uri­lor, o bună prac­ti­că de par­te­ne­ri­at    public pri­vat, 18 ani în care lucrăm împre­u­nă cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri la aceas­tă lucra­re. Anul aces­ta, marea pro­ble­mă a mediu­lui de afa­ceri a fost repre­zen­ta­tă de incer­ti­tu­di­ni­le evo­lu­ţi­i­lor vii­toa­re (sem­na­la­tă în 55,69% din IMM-uri), a doua pro­ble­mă sis­te­mi­că a fost iden­ti­fi­ca­tă ca scă­de­rea cere­rii inter­ne (52,42%), urma­tă de cea care a vizat sus­pen­da­rea tem­po­ra­ră a acti­vi­tă­ţii dato­ra­tă situ­a­ţi­ei Covid-19 (49,03%). Un alt aspect extrem de impor­tant este repre­zen­tat de fap­tul ca 60,77% din IMM-uri­le inter­vi­e­va­te și-au redus acti­vi­ta­tea pe par­cur­sul anu­lui 2020. Totuși, lucra­rea a rela­vat fap­tul că a cres­cut gra­dul de digi­ta­li­za­re a com­pa­ni­i­lor, aces­tea folo­sind pe lân­gă instru­men­te­le cla­si­ce tip cal­cu­la­tor, inter­net, soci­al media și sof­turi pre­cum sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că sau sof­tu­ri­le de ope­ra­re a afa­ce­rii lor. Dat fiind cele men­țio­na­te mai sus, con­si­de­răm ca este deo­se­bit de impor­tant să rea­li­zăm inves­ti­ții adec­va­te din Pro­gra­mul Națio­nal de Relan­sa­re și Rezi­li­en­ță și să înfi­in­țăm un “task-force națio­nal” foca­li­zat pe ela­bo­ra­rea și imple­men­ta­rea de pro­gra­me și pro­iec­te pen­tru atra­ge­rea și uti­li­za­rea ”de fac­to” a resur­se­lor finan­ci­a­re UE acce­si­bi­le Româ­ni­ei”.

Iată aici pre­zen­ta­rea inte­gra­lă a lucră­rii: CARTA ALBA A IMM-URILOR - Coor­do­na­tor sti­in­ti­fic Prof. Univ. Dr. OVIDIU NICOLESCU.


Man­ga­lia News, 04.01.2021. (sur­sa: cnipmmr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply