Când merg elevii la școală. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, anunțul zilei

0
433

Când merg elevii la școală. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, anunțul zilei.

Minis­trul Edu­ca­ți­ei, Sorin Cîm­pea­nu a anun­țat că urmă­toa­re­le trei săp­tămâni de școa­lă se vor deru­la în con­ti­nu­a­re online. 

Pozi­ția Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei a fost foar­te cla­ră: îmi doresc relu­a­rea semes­tru­lui doi, în for­mat cla­sic din data de 8 febru­a­rie, sub rezer­va ana­li­zei evo­lu­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce a ratei de infec­ta­re. De ase­me­nea tre­bu­ie să vedem dis­po­ni­bi­li­ta­tea per­so­na­lu­lui din învă­țământ pen­tru vac­ci­na­re. Cert este că urmă­toa­re­le trei săp­tămâni se vor des­fă­șu­ra onli­ne, adi­că peri­oa­da cuprin­să între 11 ianu­a­rie și 29 ianu­a­rie. Semes­trul unu va fi fina­li­zat onli­ne, timp în care noi cule­gem date din sis­te­mul de edu­ca­ție. Am cerut cu ter­men de rapor­ta­re mâi­ne o situ­a­ție cu pri­vi­re la numă­rul de elevi aflați în risc de neîn­che­ie­re a medi­ei pe semes­trul 1. 

Luni, 11 ianu­a­rie, vom avea aceas­tă situ­a­ție. Vineri, 15 ianu­a­rie, vom avea situ­a­ția cu dis­po­ni­bi­li­ta­tea celor 340.000 de cadre didac­ti­ce din sis­te­mul națio­nal de edu­ca­ție, pen­tru vac­ci­na­re. Răs­pun­sul nu con­sti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­te de vac­ci­na­re. La fina­lul lunii ianu­a­rie se va lua o deci­zie cu modul în care va înce­pe semes­trul doi. Impor­tan­ța înce­pe­rii semes­tru­lui doi în sis­te­mul cla­sic este esen­ți­a­lă, atât pen­tru relu­a­rea pro­ce­su­lui de învă­tâ­mânt, dar și pen­tru a putea deci­de ace­le acțiuni reme­di­a­le nece­sa­re pen­tru com­ba­te­rea pier­de­ri­lor sufe­ri­te de sis­te­mul de edu­ca­ție, de fie­ca­re elev în par­te, în aceas­tă cri­ză sani­ta­ră. Nu exclu­dem nici un sce­na­riu”, a spus Sorin Cîm­pea­nu, la Ante­na 3. (sur­sa: dcnews.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply