Cadrele medicale din Mangalia se vor vaccina cu doza de rapel a vaccinului anti-COVID

0
412

Pes­te 200 de cadre medi­ca­le din Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia vor pri­mi, înce­pând de  luni, 25 ianu­a­rie a.c., cea de‑a doua doză de vac­cin anti-COVID-19. În ace­lași timp, alte câte­va cadre medi­ca­le au soli­ci­tat să li se admi­nis­tre­ze pri­ma doză de vac­cin. De aceas­tă dată, pen­tru a nu peri­cli­ta acti­vi­ta­tea medi­ca­lă din cadrul Pavi­li­o­nu­lui A – Sec­ți­i­le Pedia­trie și Gine­co­lo­gie, unde a func­țio­nat ini­țial cen­trul de vac­ci­na­re, per­so­na­lul medi­cal se va imu­ni­za cu rape­lul anti-COVID-19, la cen­trul de vac­ci­na­re din cadrul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Mangalia. 

”Punc­tul de vac­ci­na­re des­ti­nat spi­ta­lu­lui, pen­tru cea de‑a doua doză de vac­cin, este orga­ni­zat în incin­ta Cen­tru­lui de vac­ci­na­re, care func­țio­nea­ză în cadrul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia. Cir­cu­i­te­le pen­tru per­so­na­lul medi­cal din spi­tal vor fi sepa­ra­te, față de cele­lal­te cir­cu­i­te pen­tru per­soa­ne­le din faza a II‑a și a III‑a”, a pre­ci­zat mana­ge­rul uni­tă­ții medi­ca­le din Man­ga­lia, Ali­na Dan.

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vor pri­mi rape­lul pen­tru imu­ni­za­re împo­tri­va COVID-19 și cadre­le medi­ca­le din Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia. Tot la cen­trul de vac­ci­na­re din cadrul uni­tă­ții bal­nea­re, vor pri­mi a doua doză de vac­cin cadre­le medi­ca­le de la nive­lul ora­șu­lui, care au cabi­ne­te indi­vi­du­a­le și s‑au înscris pe plat­for­ma oficială.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply